Logo vierklank.nl
Een voorstel van de fractie Schlamilch om bij het reconstrueren van het Dr. Letteplein snelheidremmers te plaatsen krijgt geen steun van de andere fracties.
Een voorstel van de fractie Schlamilch om bij het reconstrueren van het Dr. Letteplein snelheidremmers te plaatsen krijgt geen steun van de andere fracties.
Politiek

Voorstellen uit de raad

Peter Schlamilch dient een voorstel in om boa's ook te voet of op de fiets in te zetten. Erik van Esterik (PvdA) wil liever over de effectiviteit van het handhavingsprogramma debatteren en daar de zichtbaarheid aan de orde laten komen. Hij vindt het definiëren van handhaving in termen van zichtbaarheid een ouderwetse vorm van denken over handhaving. 'Ondermijning is het meest effectief.' Nico Jansen deelt een compliment uit aan de boa's. Hij constateert dat ze uitstekend werk doen. Burgemeester Verkerk antwoordt dat op 2 februari tijdens een raadsinformatieavond over veiligheid en effectiviteit gesproken gaat worden, waarbij dit onderwerp wordt meegenomen. Schlamilch trekt daarop het voorstel in.

door Guus Geebel

Bestemmingsplan Larenstein
Een voorstel ingediend door Jette Muijsson (Beter De Bilt) over flexibilisering van het bestemmingsplan Larenstein wordt op verzoek van burgemeester Verkerk ingetrokken. 'Ik vraag het voorstel in te trekken omdat er een toezegging komt. Het college hanteert een strikt handhavend beleid waar het aan vasthoudt. In dit specifieke geval van de boksschool hebben we geconstateerd dat het in strijd met de regels is dat zo'n soort bedrijf zich daar heeft gevestigd. Het college heeft zich ingespannen om een verhuizing mogelijk te maken waar al enige tijd aan gewerkt wordt. We zijn er bijna en dan is het probleem opgelost.' Wethouder Ebbe Rost van Tonningen zegt toe binnen een half jaar met een notitie over Larenstein te komen, waarop Jette Muijsson het voorstel intrekt.  

Beeldentuin Beerschoten
Er liggen twee voorstellen. Een ingediend door Peter Schlamilch en een door Vanetta Smit (D66). Schlamilch constateert dat Het Utrechts Landschap naar aanleiding van een motie in de raad op 21 april jl. en een handtekeningenactie de beelden wil behouden, maar dat de provincie ze om financiële redenen wil afstoten. Hij stelt de portefeuillehouder een aantal vragen die moeten leiden tot behoud van de beeldentuin. Vanetta Smit licht het door haar namens meerdere partijen ingediende voorstel toe. Wethouder Hans Mieras vindt dat de moties erg op elkaar lijken. 'Het Utrechts Landschap wil na de petitie en wat er in de raad over gezegd is de beelden behouden. De tweede horde is de provincie Utrecht, die eigenaar van de beelden is, te bewegen de beelden hier te laten. Daar hebben provinciale statenleden op aangedrongen en de portefeuillehouder opgeroepen met partijen in gesprek te gaan. De brede overeenstemming die ik zowel bij het college als de raad proef wil ik graag aangrijpen om met de partijen om tafel te gaan. Erik van Esterik constateert dat beide moties gesteund worden door het college en hij zou het chic vinden als beide moties worden ingetrokken. 'Er is een duidelijke toezegging van het college.' D66 trekt het daarop voorstel in, Peter Schlamilch wil, ondanks een dringend verzoek van Han IJssennagger dit niet te doen, zijn motie in stemming brengen. Hans Mieras zegt dat ongeacht het aannemen of afwijzen van de moties de toezegging die hij heeft gedaan staat. Het voorstel van Schlamilch wordt met de grootst mogelijke meerderheid verworpen.

Meer berichten