De benzinepomp(-en) van de voormalige garage De Rooij aan de Hessenweg zijn inmiddels echt gesloopt. De omwonenden zagen er (zes-)jarenlang reikhalzend naar uit.
De benzinepomp(-en) van de voormalige garage De Rooij aan de Hessenweg zijn inmiddels echt gesloopt. De omwonenden zagen er (zes-)jarenlang reikhalzend naar uit.

Bouwplannen Hessenweg aangepast

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

In de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte (OR) van donderdag 13 oktober werd er opnieuw vergaderd over de 'Herontwikkeling van het gebied Hessenweg 6-12 in De Bilt. Dit betreft de voormalige vestiging van een autobedrijf (garage de Rooij) met tankstation. Het bedrijf is verhuisd naar het bedrijvenpark Larenstein.

In 2010 was het plan om een appartementengebouw met circa 30 woningen te realiseren. Om allerlei redenen is dat plan toen niet doorgegaan. In 2015 is er een nieuw plan ontwikkeld. Vanwege opmerkingen uit de omgeving is vervolgens in overleg met de projectontwikkelaar en de eigenaar de bouwmassa verkleind en werd aansluiting gezocht bij het streefbeeld uit 2005. Het College bereikte met de eigenaar en de projectontwikkelaar overeenstemming over de ontwikkeling en realisatie van het bouwplan. Om de voorziene ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Verder moeten voor een (her)ontwikkelingsgebied als Hessenweg 6-12 aanvullende welstandscriteria worden opgesteld Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan heeft vanaf 23 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Tegelijk lag het concept voor de aanvullende welstandscriteria voor inspraak ter inzage.

Streefbeeld
Het was donderdag 13 oktober een lange commissiebehandeling, met vier insprekers: twee namens de Rooij, één namens het comité Hart voor De Bilt en één namens omwonenden van de Hessenweg. Frans Poot (D66) memoreerde aan de tijdsduur van dit proces: 'Het begon allemaal met het Planproces De Bilt in Beweging van 1996. In 2001 is een besluit genomen over de gemeentelijke bijdrage aan de verhuiskosten van de milieuoverlast gevende bedrijven, waaronder De Rooij. Dit garagebedrijf is inmiddels al enkele jaren verhuisd, waarbij veel kosten gemoeid waren. De discussie over de invulling en de bouwhoogte loopt al vanaf 2005. Toen werd uitgegaan van één blok van drie lagen en een kap in het zuidelijk deel en in een blok van twee lagen met een kap in het noordelijk deel. In 2010 werd dit streefbeeld veranderd in over de hele lengte drie lagen en een kap. Het huidige collegevoorstel gaat weer terug naar het streefbeeld van 2005. Reden daarvoor waren vooral de bezwaren van de omwonenden. Ook dit voorstel was voor hen een maat te groot. Vooral betrof dit het zuidelijk blok, dat wordt vast gebouwd aan de bestaande bebouwing. Hierdoor ontstaat er een erg lang gesloten front'.

Ontwikkelaar
Inmiddels had de ontwikkelaar aangeboden nog verder terug te gaan naar twee lagen met een kap over de gehele lengte, met daarbij de voorwaarde dat er geen zienswijzen ingediend zouden worden. Hij wilde daarmee een gang naar de Raad van State voorkomen. Vanwege het tijdsverlies dat daarmee zou ontstaan een begrijpelijke gedachte, maar zienswijzen indienen is een vastgelegd recht in deze procedures. Frans Poot lanceerde namens D66 het idee om toch terug te gaan naar twee lagen met kap: 'Wij hopen dat daarmee voor alle partijen een aanvaardbaar besluit genomen kan worden. Met name omdat het dan een voorstel van de raad is'. Een grote meerderheid van de fracties ging hiermee akkoord.

Facelift
Er komt dus, op advies van de commissie OR, een aangepast voorstel in de raad van oktober.

De hoop hierbij is dat met dit besluit een einde komt aan een jarenlange, voor alle partijen, energievretende procedure en dat er snel gestart kan worden met een passende invulling van dit perceel en dat hiermee de Hessenweg een mooie facelift krijgt, waarmee uiteindelijk alle partijen tevreden kunnen zijn.