Het type woningen waar men nu aan denkt zijn drie vrijstaand, tien twee-onder-1-kap en negen appartementen.
Het type woningen waar men nu aan denkt zijn drie vrijstaand, tien twee-onder-1-kap en negen appartementen.

Nieuwbouw Hollandsche Rading in beeld

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

Dinsdagavond 28 juni vond in het dorpshuis van Hollandsche Rading een informatieavond plaats over de voorgenomen woningbouw op het terrein van Tuincentrum Karel Hendriksen. Ondanks de niet breed verspreide uitnodiging was de opkomst zeer hoog.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van projectontwikkelaar Tetteroo uit Leidschendam, Lengkeek Architecten uit De Bilt en Gemeente De Bilt. De heren van Tetteroo en Lengkeek Architecten lichtten de bouwplannen toe aan de hand van een presentatie. Aanleiding voor de herontwikkeling van het terrein is onder andere de economische neergang, die ook Tuincentrum Karel Hendriksen niet onberoerd heeft gelaten. Een welwillende houding van de Gemeente De Bilt ten opzichte van herontwikkeling van het terrein in de vorm van woningbouw heeft geleid tot de huidige concrete plannen. De aanwezigen waren over het algemeen niet fel gekant tegen woningbouw, maar plaatsten wel kritische kanttekeningen.

Nut en noodzaak
Deze betroffen zowel nut en noodzaak van nieuwbouw in Hollandsche Rading als de nu gepresenteerde plattegrond van het terrein en het type woningen. Het type woningen waar men nu aan denkt zijn vrijstaand, 2-onder-1-kap en een beperkt aantal appartementen.

De nu geprojecteerde woningen betekenen feitelijk meer van hetzelfde in Hollandsche Rading, waar ook nog eens al relatief veel van te koop staat gedurende langere tijd. De angst werd geuit dat nieuwbouw een nadelig effect heeft op de bestaande en gelijkwaardige woningvoorraad. Men vroeg zich tevens hardop af in hoeverre er in Hollandsche Rading markt is voor appartementen. Er werd gewezen op de doelgroep 'senioren'; echter hier waren de meningen over verdeeld, met name door het totale gebrek aan voorzieningen in de directe omgeving.

Koopwoningen
Desgevraagd gaf Tetteroo aan dat de te realiseren woningen allemaal koopwoningen zullen zijn, idem de appartementen. Er werd gevraagd waarom er niet gedeeltelijk (sociale) huurwoningen gerealiseerd werden. Tetteroo gaf aan dat hij zich daar niet mee bezig houdt. Uiteraard werd ook gevraagd naar de richtprijzen. Deze konden nog niet worden gegeven, maar zullen hoogstwaarschijnlijk in de lijn liggen van vergelijkbare woningen in de omgeving.

Praatstuk
Hoewel de dinsdagavond gepresenteerde vormgeving nog zeker niet definitief is, diende deze wel als praatstuk. De aanwezigen hebben dan ook diverse op- en aanmerkingen geplaatst. Het huidige plan voorziet slechts in één toegang/uitgang, hetgeen de ontsluiting niet ten goede komt. Er is sprake van een doodlopend woonerf zonder keerlus. Dit kon niet op goedkeuring van de aanwezigen rekenen. Daarbij speelt zeker mee dat een eerder ingediend ontwikkelingsplan voor een ander, nabijgelegen terrein mede is afgekeurd in verband met de ontsluiting door middel van één toegangsweg. Enkele aanwezigen konden dit niet met elkaar rijmen. Tevens werden de nodige opmerkingen geplaatst bij het deels dubbele bebouwingslint, dat volgens een aantal aanwezigen niet bij de huidige bebouwing langs de Tolakkerweg past. Bebouwing in analogie met de plantsoenen 'het Rondje' of 'het Vierkantje' zou volgens een aantal aanwezigen beter passen bij de huidige bebouwing.

Plannen
De aanwezigen maakten zich ook zorgen over de verkeersveiligheid. De te bouwen woningen komen immers aan de toch al drukke en gevaarlijke Tolakkerweg (N417) te liggen. Men vroeg zich af of de gemeente daar iets mee of aan gaat doen. Desgevraagd gaven de vertegenwoordigers van gemeente De Bilt aan dat er snelheidsbeperkende maatregelen zullen gaan gelden. Ten aanzien van de enkele ontsluiting van het terrein gaven de heren aan dat dit een wens van de provincie is, aangezien deze twee ontsluitingswegen onveilig vindt. Aangezien de Tolakkerweg een provinciale weg is, kan de gemeente De Bilt hier niet over beslissen. Door de aanwezigen werd gevraagd of al rekening gehouden was met bestaande geluidsnormen, gezien de nabij gelegen A27, de N417 en de spoorlijn. Door de heren van Tetteroo en Lengkeek werd aangegeven, dat de plannen met betrekking tot de A27 juist in het voordeel zijn van de voorgenomen woningbouw. De komst van het geluidsscherm maakt woningbouw op deze locatie makkelijker. De planning van de projectontwikkelaar is om zomer 2017 te starten met bouwen. Wel werd daarbij aangegeven dat er dan tenminste een deel verkocht moet zijn. Ook werd gezegd dat de bouw eventueel in fases kan plaatsvinden.

Karel Hendriksen gaf desgevraagd aan op dit moment geen redenen te zien voor het verstrekken van nadere informatie.

Het plan voorziet in een (deels) dubbele bebouwingslint; volgens sommigen past dit niet bij de huidige bebouwing langs de Tolakkerweg.