Van Dorpsberaad Westbroek

Algemeen Westbroek

Onderhoud Burg. Huydecoperweg
Op verzoek van het Dorpsberaad heeft de projectleider van Gem. De Bilt toelichting gegeven op het alsmaar uitblijven van de aangekondigde renovatie van de Burg. Huydecoperweg. Aannemer Van Oostrum kan nog niet starten vanwege onduidelijkheden omtrent de kabels en leidingen. Met name de gasleiding zou voor problemen gezorgd hebben, maar het overleg bevindt zich in afrondende fase. Na de bouwvak en de Wielerronde zal daarom op 29 augustus gestart worden met de werkzaamheden. Gem. De Bilt zal de bewoners van Westbroek op korte termijn uitgebreider informeren middels een bericht in de Vierklank.

Riolering nieuwbouw
Dezelfde projectleider van Gem. De Bilt gaat over het rioleringsprobleem in de (nieuwe) nieuwbouw. Het Dorpsberaad heeft hier bij voortduring aandacht voor gevraagd en inmiddels heeft Gem. De Bilt erkent dat zij verantwoordelijk zijn voor de oplossing (en niet het Waterschap). Gem. De Bilt zal voor de zomervakantie een informatieavond beleggen in het Dorpshuis voor de betreffende huishoudens die per brief worden uitgenodigd. Tijdens deze avond moet er een goed beeld ontstaan van de problemen zodat de mogelijke oplossingen onderzocht kunnen worden.

Woningbouw
Waar een halfjaar gelden de extra woningen aan de Holsblokkenweg een kwestie van tijd leken, blijkt dat inmiddels niet meer zo vanzelfsprekend. Eind juni beslist de SSW of ze de grond van de gemeente aankopen om vijf woningen te realiseren.

Locatie Schuurman rekent op dit moment aan de financiële haalbaarheid van twee plannen (die geheel binnen de rode contour vallen). Inzake locatie Van Wijnen is geen nieuwe informatie te melden op dit moment.

Verkeersveiligheid
Naar aanleiding van het bezoek van de politieke partijen aan het Dorpsberaad (eind 2015) is er door meerdere partijen ingezet op handhaving van de gesloten verklaring op de Korssesteeg teneinde het sluipverkeer terug te dringen. De motie die ingediend is door Beter De Bilt heeft de burgemeester gedwongen dit op te pakken. Onlangs is de burgemeester in gesprek gegaan met een afvaardiging van het Dorpsberaad en heeft hij aangegeven dat BOA's nog altijd niet mogen handhaven maar dat de jurist van Gemeente De Bilt hieraan werkt. De politie wil hij niet hiervoor inzetten omdat er urgentere zaken zijn. Daarnaast wijst de burgemeester op het grote aantal ontheffingen dat in de omloop is. Het Dorpsberaad heeft aangegeven begrip te hebben voor onmogelijkheden, maar geen genoegen te nemen met niets doen. Via de wijkwethouder wordt gevraagd om een passende invulling te geven aan de motie.

Overig
Na inzet van Dorpsberaad zijn in het regionaal vervoersplan (vanaf augustus) twee extra ritten opgenomen tot 19.00 uur vanuit Overvecht naar Westbroek op lijn 122.

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland heeft het Dorpsberaad o.a. aandacht gevraagd voor het mogelijk maken om boerderijen in tweeën te bewonen en een goede invulling te vinden voor vrijkomende agrarische bebouwing.

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl  vind u aanvullende informatie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op onze agenda. U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen.