Impressie van het gepresenteerde het bouwplan met ontsluiting.
Impressie van het gepresenteerde het bouwplan met ontsluiting.

Uitsluitend negatieve reacties op bouwplan

Algemeen Algemeen

door Rob Klaassen

Dinsdagavond 31 mei vond er een wat bijzondere informatieavond plaats in het Dorpshuis in Hollandsche Rading. Het betrof informatie over een bouwplan dat, totaal onverwachte ontwikkelingen daargelaten, geen bouwplan zal worden. Deze avond, georganiseerd door Aalberts bouwbedrijf uit Loosdrecht, ging over een in maart jl. bij de gemeente De Bilt ingediend bouwplan voor woningen achter een aantal woningen aan de Tolakkerweg.

Het bouwplan voor de 22 woningen zou moeten worden gerealiseerd op een weiland gelegen achter de woningen van Tolakkerweg 92 -108. De ontsluiting van dit bouwplan op de Tolakkerweg wil de eigenaar van het weiland, de heer Veldhuizen, realiseren via een door hem inmiddels aangekocht voormalig garagebedrijf op Tolakkerweg 94. Veldhuizen en ontwikkelaar Aalberts hadden in maart jl. hun bouwplan bij het College van B&W ingediend met het verzoek hierover een principe-uitspraak te doen.

Grondhouding
Namens Aalberts bouwbedrijf lichtte de heer Pleizier de aanvraag toe. In zijn inleiding op de planaanvraag stelde hij, dat hij zich wel degelijk besefte dat deze plannen op weinig steun van de omwonenden zouden kunnen rekenen. Ook zei hij, dat het college van B&W de afgelopen week had besloten geen positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van dit bouwplan. Op de vraag van aanwezigen waarom deze informatieavond dan toch is doorgegaan, zei de heer Pleizier, dat toen hij de uitnodigingen voor deze avond verzond, B&W nog geen besluit hadden genomen. Aangezien er inmiddels wel de nodige onrust over dit bouwplan in de buurt was ontstaan, vond hij het de juiste weg om nu toch de omwonenden volledige inzage in de plannen te geven.

Afwijzing.
De redenen die het college in haar schrijven van 24 mei aangaf om negatief over de plannen te oordelen zijn divers. Weliswaar ligt het plan binnen de zogenoemde rode contour, maar heeft als bestemming 'agrarisch ongebouwd'. Dit betekent dat geen woningbouw is toegestaan. Ook voert het College aan dat: 'vanwege de ligging achter de bestaande woningen aan de Tolakkerweg in combinatie met één ontsluiting, het plan een hoog tweedelijns-gehalte heeft. In deze vorm draagt het niet op een positieve manier bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Voor een goede inpassing binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur is minimaal een betere aantakking op de ontsluitingsstructuur in de directe omgeving (en een extra ontsluitingsmogelijkheid) gewenst. In het huidige plan is hiervan geen sprake'.

Planschade.
Ook merkt het college op dat planschade de economische uitvoerbaarheid van het plan wel eens in weg zou kunnen staan: 'Door de situering van het plan achter een bestaande rij woningen, treedt er voor de bestaande woningen o.a. een aanzienlijke vermindering van uitzicht op. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit flinke planschade tot gevolg heeft, hetgeen de economische uitvoerbaarheid onder druk zet'.

Negatief.
Vele aanwezigen uitten zich met een veelheid aan argumenten in vele toonaarden uiterst negatief over het bouwplan. Ook waren velen verbaasd dat Veldhuizen met dit plan is gekomen. Juist Veldhuizen spant zich sterk in om op en rond dit weiland de natuur verder te ontwikkelen.  Zij wilden dan ook graag van de heer Pleizier weten, wie nu eigenlijk het initiatief tot dit plan had genomen, Aalberts of Veldhuizen? De heer Pleizier antwoordde consequent dat het een project van beiden was. Op de vraag hoe, na het negatieve besluit van B&W het verder met dit plan zal gaan, antwoordde Pleizier, dat hij verder overleg met Veldhuizen zal hebben.