Het gemeentebestuur, v.l.n.r.  gemeentesecretaris Erik Wietses, wethouder Anne Brommersma, wethouder Jolanda van Hulst, burgemeester Arjen Gerritsen, wethouder Madeleine Bakker en wethouder Hans Mieras.
Het gemeentebestuur, v.l.n.r.  gemeentesecretaris Erik Wietses, wethouder Anne Brommersma, wethouder Jolanda van Hulst, burgemeester Arjen Gerritsen, wethouder Madeleine Bakker en wethouder Hans Mieras.

College presenteert begroting 2016

Algemeen Politiek

'We zien nu echt licht aan het eind van de tunnel en krabbelen voor het eerst uit het dal omhoog', aldus wethouder Hans Mieras van Financiën. B en W presenteerden vrijdag 25 september in een persbijeenkomst de Programmabegroting 2016 en de Meerjarenraming 2017-2019. Donderdag 5 november stelt de gemeenteraad de begroting vast en bepaalt daarmee de definitieve verdeling van de middelen.

door Guus Geebel

Wethouder Mieras geeft aan waar het college op het gebied van financiën speciaal naar kijkt. 'Het saldo voor de komende jaren, de schuldpositie, die we voor het eerst zien aflopen en de reserves, die iets toenemen. We zijn er nog niet maar we zijn op de goede weg. Afgelopen voorjaar is een stevig ombuigingspakket neergelegd dat nog wel gerealiseerd moet worden.' Met de financiële ruimte die er is kan het college met ruimtelijke projecten aan de slag. In Bilthoven Centrum worden de komende jaren flinke slagen gemaakt. Er wordt gebouwd langs de Melchiorlaan en de wethouder hoopt binnenkort besprekingen te hebben over het ING pand. 'We zijn bijna zover dat we met de plannen voor De Kwinkelier naar buiten kunnen komen.' De wethouder constateert dat op het gebied van cultuur de afgelopen jaren een enorme slag is gemaakt. Hij noemt speciaal de totstandkoming van Het Lichtruim. 'Binnen het KunstenHuis wordt veel samengewerkt en komen mooie dingen tot stand.'

Economie
Wethouder Jolanda van Hulst heeft economie in haar portefeuille. De 'groene loper' van De Uithof naar Berg en Bosch wordt op het gebied van mobiliteit versterkt. Om mensen extra te faciliteren komen er oppakpunten voor elektrische fietsen bij het station. 'Wij sluiten aan bij de regio met slim, gezond en groen. We voldoen aan alles, hebben kennis, bedrijven en kenniseconomie in een mooie groene omgeving. We zijn heel goed met duurzaamheid bezig en het is een gezonde omgeving met veel bedrijven die zich daarmee bezighouden.' De gemeente treedt op als ambassadeur om bedrijven met elkaar in contact te brengen en te laten versterken. 'Dat doen we ook om de werkgelegenheid te stimuleren ' De ondertunneling van de Leijenseweg gaat medio november van start. In november wordt een convenant getekend met ondernemers, de RSD, de gemeente en organisaties op vrijwilligerswerkgebied om met name lokale mensen lokaal aan werk te helpen. In de gemeente hebben zeker 400 mensen moeite met taal, daarom is er aandacht voor taalachterstand. Voor het zwembad wordt met de gebruikers een plan van eisen opgesteld dat begin volgend jaar klaar is.

Jeugdnota
Wethouder Madeleine Bakker is verheugd dat er dit lopende jaar belangrijke fundamenten gelegd zijn waarop in 2016 voortgebouwd kan worden. 'De raad heeft een aantal belangrijke besluiten genomen. In overleg met de gebruikers is besloten De Vierstee te renoveren en een aantal knelpunten te gaan oplossen. Het streven is de renovatiewerkzaamheden en het oplossen van de knelpunten in 2016 uit te voeren.' De raad heeft ook een besluit genomen over de doordecentralisatie van onderwijsgelden voor Het Nieuwe Lyceum. 'We zijn er nog niet, maar ook daar is duidelijk zicht op verbetering voor ons dorp.'  In samenwerking met de raad is een startnotitie voor de Jeugdnota gemaakt. 'Belangrijk is het uitvoeringsprogramma dat we er daarna aankoppelen. Wat we gaan doen, met welke gelden wordt in 2016 in samenwerking met de raad besloten.'

Duurzaamheid
Wethouder Anne Brommersma gaat in op de doordecentralisaties waarvoor de gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk is. 'We hebben onze handen vol gehad in de voorbereiding. Ook de eerste negen maanden van dit jaar zijn we volop bezig geweest om te zorgen dat het goed loopt. Er was vooralsnog weinig ruimte om verbeteringen aan te brengen. Dat moet in 2016 vorm krijgen. We willen dat de zorg minder bureaucratisch wordt zodat het geld ten goede komt aan de klant. Ook willen we dat de zorg meer dichtbij geleverd wordt. Verder willen we extra investeren op mantelzorgers.' Ik het voorjaar heeft de raad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. 'Die wordt nu tot uitvoering gebracht. We zijn bezig met het mogelijk maken van warmtewinning uit de riolering. Dat zou bij de bouw van een zwembad van nut kunnen worden. Verder worden laadpalen voor elektrische auto's geplaatst. De eerste nul-op-de-meter-woning wordt in 2016 gerealiseerd. In 2016 komt het college met een voorstel dat moet leiden tot veel meer afvalscheiding.

Organisatie
Op gebied van veiligheid wil het college op preventieve acties blijven inzetten. 'De gemeentelijke organisatie zit op de bodem van wat we met onze ambitie als organisatie nodig hebben', aldus burgemeester Gerritsen. De gemeenteraad gaat deze winterperiode de strategische agenda van de gemeente ter hand nemen om ook het college richting  te geven waar we met deze gemeente naar toe willen. Het inflatiepercentage waarmee gemeentelijke belastingen worden verhoogd bedraagt 1,2 procent.