Logo vierklank.nl
Diederik van der Molen: 'Agrariërs gaan minder waterschapsbelasting betalen.'
Diederik van der Molen: 'Agrariërs gaan minder waterschapsbelasting betalen.'

Tarieven waterschapsbelasting gaan wijzigen

Op 9 oktober heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestemd met de kostentoedelingsverordening. Wat betekent dat voor burgers?

Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren wordt waterschapsbelasting betaald. Er zijn twee typen heffingen: de zuiveringsheffing is er voor de zuivering van het afvalwater en de watersysteemheffing is er voor de meeste andere kosten, zoals het onderhoud van dijken, gemalen, het peilbeheer, aan- en afvoer van water, natuurvriendelijke oevers en vistrappen.

Toedeling
Diederik van der Molen, lid van het Algemeen Bestuur, licht toe: 'Met de kostentoedelingsverordening bepaalt het waterschap in welke mate categorieën bijdragen aan de watersysteemheffing. Belangrijke categorieën zijn 'ingezetenen', 'ongebouwd' en 'gebouwd'. Een inwoner van de stad betaalt een deel als ingezetene en een deel 'gebouwd', gebaseerd op de waarde van huizen (via de WOZ-waarde). Als agrariër betaalt men ook een bijdrage voor 'ongebouwd', gebaseerd op het oppervlak aan agrarische grond'.  

Afspraak
Het Algemeen Bestuur heeft afgesproken om de onderliggende cijfers elke 2 jaar te actualiseren. Daardoor worden de kostenaandelen van de categorie 'ingezetenen', 'ongebouwd' en 'gebouwd' gewijzigd in respectievelijk 41,0% (nu nog 39,0%), 8,0% (nu nog 9,9%) en 50,9% (nu nog 51,0%). De gewijzigde percentages vloeien voort uit een actualisatie van het inwonertal per km2, de waarde-gegevens en de oppervlakten. Het is een ingewikkelde berekening, maar het komt er op neer dat in het nieuwe voorstel inwoners van de stad een groter deel van de heffing gaan betalen en dat het aandeel van agrariërs omlaag gaat.

Het herzien van de kostentoedelingsverordening is technisch en volgt uit afgesproken regels en actuele gegevens. Alle partijen hebben er mee ingestemd. Pas in december worden de daadwerkelijke tarieven vastgesteld.

Meer berichten