Logo vierklank.nl
Schoonderwoerd vestigde indertijd het bedrijf op één van de drie zgn. 'boskamers', destijds ontstaan door afbraak van gebouwen van het leger.
Schoonderwoerd vestigde indertijd het bedrijf op één van de drie zgn. 'boskamers', destijds ontstaan door afbraak van gebouwen van het leger.

Uitbreiding op Larenstein omstreden

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt organiseert een informatieavond over de procedure van een bestemmingsplanwijziging om een mogelijke uitbreiding van Schoonderwoerd op bedrijventerrein Larenstein mogelijk te maken p 19 juni om 19.30 uur in het HF Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Tijdens deze avond krijgt men een toelichting op het proces, de huidige stand van zaken en het vervolg. Tevens is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Bij navraag bij de gemeente blijkt, dat een uitnodiging hiervoor is verstuurd aan 460 adressen rondom Larenstein; vrijwel exact hetzelfde aantal, dat voor eerdere avonden over dit onderwerp was benaderd. Tevens zijn alle belanghebbende verenigingen, die in 2017 waren uitgenodigd nu ook weer uitgenodigd. Ook raadsleden hebben de uitnodiging gekregen. Volgens de gemeente is de avond openbaar en vooral ook gericht aan belanghebbenden en omwonenden.

Geschiedenis
De mogelijke uitbreiding van Schoonderwoerd op Larenstein kent een lange geschiedenis. De Firma Schoonderwoerd is een vleesverwerkend familiebedrijf (3e generatie) uit De Bilt dat sinds januari 2012 gevestigd is op Bedrijfspark Larenstein. In januari 2016 heeft de onderneming een principeverzoek ingediend ten behoeve van een gewenste uitbreiding van het bedrijf, zowel ten aanzien van productiecapaciteit, logistiek als opslagruimtecapaciteit. Hierdoor zou het bedrijf worden vergroot en zou er groen dienen te worden gerooid.

Groen
Schoonderwoerd vestigde indertijd zijn bedrijf op een boskavel in de groene rand aan de westzijde van Larenstein. Schoonderwoerd bezet één van de drie zgn. 'boskamers', destijds ontstaan door afbraak van gebouwen van het leger. Bij oplevering van het bedrijventerrein Larenstein beloofde de gemeente de aantasting van de groengordel te beperken tot deze drie kamers, ook vanuit de gedachte dat Larenstein een groen bedrijvenpark moest worden. Schoonderwoerd wist dat, toen hij hier zijn bedrijf vestigde. De westelijke bosrand vormt een oude cultuurhistorische eikenbosrand, met talrijke oude eiken en vleermuizenwoonplaatsen. Niet voor niets was dit de grens van de Ecologische Hoofd-structuur. De groenzone vormt een buffer tussen het bedrijventerrein Larenstein en het oostelijke landelijk gebied; een verbindingszone tussen het Noorderpark, de Leyen en de Ridderoordse bossen.

Grondhouding
In juni 2016 besloot het toenmalige College geen positieve grondhouding aan te willen nemen ten aanzien van de beoogde uitbreiding, te meer het niet passend is in het bestemmingsplan. In de periode die volgde zijn verschillende alternatieven (verplaatsing, aankoop 2e kavel, overname bedrijf van derde reeds gevestigde partij, etc.) op Larenstein onderzocht. In april 2017 heeft de firma Schoonderwoerd wederom het initiatief genomen om de uitbreidingsplannen toe te lichten aan de gemeenteraad, wat heeft geleid tot een Raadsmotie op 18 mei 2017 om 'vanuit een positieve grondhouding voortvarend mee te werken aan de beoogde uitbreiding' en 'de compensatie voor groen (dat verdwijnt ten gevolge van de uitbreiding) bij voorkeur buiten Larenstein te zoeken'.

Motie
Vervolgens is invulling gegeven aan deze motie en ter uitvoering ervan heeft de gemeente intussen de ruimtelijke randvoorwaarden waaronder de uitbreiding mogelijkerwijs zou kunnen worden gerealiseerd, in beeld gebracht en de belanghebbende ondernemers en bewoners geïnformeerd over de uitbreidingsplannen. Daarnaast heeft de gemeente vooruitlopend en anticiperend op een mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan, een ecologisch onderzoek laten uitvoeren. Ook is men met de initiatiefnemer in gesprek over de financiële consequenties van de te volgen procedure.

Herziening
Gelet op de motie en de economische belangen van het behoud van bedrijf voor De Bilt is een belangenafweging geweest in het college. Het college heeft besloten om in te zetten op een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Larenstein. Wel is mede bij informatiebijeenkomsten gebleken, dat er belangengroepen een andere mening hebben over de beoogde uitbreiding. Mede daarom wordt gekeken op welke wijze het groen op een zorgvuldige manier kan worden gecompenseerd. Om de uitbreiding mogelijk te maken is besloten door het college om een ontwerpbestemmingsplan op te stellen. Essentieel daarbij is een goede afstemming met de omgeving, en de belangen ten behoeve van flora en fauna op een consciëntieuze wijze in beeld te brengen en op een adequate manier te compenseren.

BezwaarOmwonenden maken primair ernstig bezwaar tegen het kappen van het meest waardevolle groen op Larenstein. De belangrijke ecologische waarde is in het verleden rond de komst van Bedrijvenpark Larenstein al vastgesteld. De uitbreiding vindt plaats op een deelplan met zeer oude bomen. Het huidige bestemmingsplan is in 2008  na procedures vastgesteld. Nu wordt door omwonenden bezwaar  gemaakt tegen het voorgenomen overschrijden van dit compromis. De gemeente verwoordt haar voornemen als volgt: 'Bedrijvenpark Larenstein is een aantal jaar geleden ontwikkeld om een plek te bieden aan bedrijven die het gemeentebestuur liever uit woongebieden wilde halen, zoals bijvoorbeeld tankstations en autobedrijven. De achterblijvende locaties konden ontwikkeld worden voor woondoeleinden. De verkoop van kavels gaat vooralsnog voorspoedig. Voor alle resterende kavels is belangstelling van één of meer bedrijven. Dit zijn bedrijven die al zijn gevestigd op Larenstein, uit de gemeente komen, of uit de directe regio.'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>