Wethouder Anne Brommersma heeft het sociaal domein in haar portefeuille.
Wethouder Anne Brommersma heeft het sociaal domein in haar portefeuille.

Raad behandelt Najaarsnota 2018

Algemeen Politiek

door Guus Geebel

De gemeenteraad besprak op 8 november de Najaarsnota 2018. Met deze nota wordt de begroting voor het lopende jaar geactualiseerd. De nota is een bespreekstuk waar geen besluit over genomen wordt en is gebaseerd op de eerste acht maanden van 2018. Op basis van de beschikbare gegevens verwacht het college een nadelig saldo van  183.219 euro over het begrotingsjaar 2018. De raad stelt ook de wijziging van de begroting 2018 vast. De SP stemt tegen dit onderdeel.

Bij de behandeling van de nota geven fracties commentaar en stellen vragen aan het college. Jette Muijsson (Beter De Bilt) kijkt vooral uit naar het nieuwe communicatie- en participatiebeleid. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) is tevreden over de voortvarende wijze waarop het college het rattenprobleem aanpakt. Hij dient een motie in over het afvalbeleid. Peter Schlamilch (Forza) vindt dat bij het sociaal beleid volstrekt onverantwoord met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Hij vraagt waarom het college daar niet eerder op heeft ingespeeld. John van Brakel (D66) ziet dat de woningbouw aan de Melkweg in Bilthoven zichtbaar wordt. Hij vindt het belangrijk dat tempo met binnenstedelijk bouwen wordt gemaakt en dat het percentage van 30 procent sociale huurwoningen wordt gerealiseerd. Martijn Koren (CDA) merkt op dat een groot aantal posten positief uitvalt ten opzichte van de voorjaarsnota, maar dat daar een groot tekort in het sociaal domein tegenover staat.

Wethouder Anne Brommersma gaat in op gestelde vragen. De opmerking van Forza dat het college het tekort op het sociaal domein niet heeft zien aankomen bestrijdt zij. Burgemeester Potters wil bekijken of via de sociale media extra aandacht gegeven kan worden aan het afvalprobleem, maar hij wil het beeld wegnemen dat we de pakkans enorm kunnen vergroten. 'Bewoners kunnen ook anoniem daders melden.' In de aangepaste motie van de VVD wordt het college gevraagd te communiceren dat illegale dumping van huisafval vaker wordt bekeurd, de pakkans wordt vergroot door actief boa's in te zetten en bewoners te vragen melding te doen van illegale dumping. De motie is aangenomen.