Logo vierklank.nl
Algemeen

Tumult over bouwactiviteiten

In de Korhoenlaan (Tuindorp) in Bilthoven is de afgelopen maanden onder toeziend oog van de gemeente een illegale werkelijkheid gecreëerd. Jl. donderdag sprak de gemeenteraad uitgebreid hierover. Uiteindelijk kwam men tot de conclusie dat de plaats van (be-)handeling van dergelijke veelal buurtgerichte en persoonlijke conflicten niet de gemeenteraadsvergadering behoort te zijn, maar dat zowel College als gemeenteraad er veel aan gelegen moet laten zijn dergelijke conflicten te voorkomen c.q. te beëindigen.

door Henk van de Bunt

Op Korhoenlaan 35 is volgens omwonenden illegaal een uitbouw met dakopbouw en dakkapel gerealiseerd. Ondanks het feit dat de gemeente bij aanvang van de werkzaamheden een bouwstop heeft opgelegd tijdens de sloop, vanwege het ontbreken van een sloopmelding, is dit bouwwerk, ruim voordat de vergunning is verleend, voltooid zonder dat de gemeente handhavend heeft opgetreden. Op basis van dezelfde tekeningen en berekeningen is volgens omwonenden een vergunningsaanvraag ingediend voor eenzelfde uitbouw op Korhoenlaan 31. En weer zijn betrokkenen erin geslaagd om een bijna volledige dakopbouw te bouwen, nadat de gemeente telefonisch een bouwstop heeft opgelegd.

Gemeente
Maandag 13 maart reageerde de gemeente bij monde van communicatieadviseur Barry Smits afgestemd met de portefeuillehouders vergunningen (wethouder Hans Mieras) en handhaving (burgemeester Bas Verkerk): 'Over de situatie in de wijk is al veelvuldig contact geweest, ook met de bewoners zelf. Er is de laatste jaren veel meer vergunningsvrij mogelijk geworden. In combinatie met de mogelijkheden, die het bestemmingsplan en het 2.12 Wabo-beleid bieden, konden we niet anders dan de vergunning voor 31 verlenen. Dit betekent dat de bouwstop nu is opgeheven en de aanvrager al voor het einde van de bezwaartermijn voor eigen rekening en risico verder mag met de bouw. Onze toezichthouders controleren of conform de vergunning wordt gebouwd, zoals ook sinds de eerste melding bij nummer 35 toezicht is gehouden en waar nodig handhavend is opgetreden. Voor nummer 35 geldt verder dat we de uitkomst van de bezwaarprocedure afwachten'.

Enquête
Omwonenden maken gewag van een enquête van de Belangenvereniging Tuindorp Brandenburg, waaruit zou blijken dat een grote meerderheid van de bewoners van Tuindorp tegenstander is van het toestaan van dergelijke bouwwerken en dat zo'n groep niet is gehoord bij de besluitvorming over deze vergunningen. Een groot aantal straat- en wijkbewoners heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning. Een aantal bewoners is vervolgens door ambtenaren van de gemeente gebeld met de boodschap dat men geen belanghebbenden zou zijn, ondanks dat men vindt dat dit op basis van het zicht- en/of afstandscriterium wel degelijk is. Daarnaast heeft een aantal bewoners een brief gehad met dezelfde strekking. Ook zienswijzen zijn niet meegenomen in de besluitvorming. In de daarop betrekking hebbende discussie ontzenuwde wethouder Mieras deze opmerkingen, door er op te wijzen, dat dit sloeg op mogelijke gerechtelijke procedures. 

Raadscommissie
In de raadscommissievergadering van donderdag 16 maart agendeerden de raadsleden van den Veerdonk en Zandvliet dit onderwerp. Vijf insprekers (burgers) maakten van de gelegenheid gebruik om hun visie weer te geven en vragen te stellen. Ook raadsleden van diverse partijen stelden aan wethouder Hans Mieras en burgemeester Bas Verkerk diverse vragen. Laatstgenoemde adviseerde de gemeenteraad goed onderscheid te maken tussen de aan het college gedelegeerde taken en die van de raad zelf. Eén van de bewoners reageerde (ook namens meerderen: 'Wij vonden het verloop teleurstellend. De vraag of de gemeente zorgvuldig handelt en belangen van omwonenden meeweegt in het vergunningenbeleid werd terug gebracht tot een ordinaire burenruzie. De vraag vanuit de buurt of er gekeken kan worden naar het beleid is van tafel geveegd. Het CDA commissielid vroeg zich naar ons idee terecht af of de gemeente bij dit soort onrust geen rol moet spelen'.

Meer berichten