De voorzitters van de vluchtelingenwerkorganisaties v.l.n.r.: Marieke Spijkstra (De Bilt), Gerard Frank Sollman (Utrechtse Heuvelrug), Steven van Vulpen (Bunnik) en Heidi Hamers (Wijk bij Duurstede). (foto Bob van der Wilt)
De voorzitters van de vluchtelingenwerkorganisaties v.l.n.r.: Marieke Spijkstra (De Bilt), Gerard Frank Sollman (Utrechtse Heuvelrug), Steven van Vulpen (Bunnik) en Heidi Hamers (Wijk bij Duurstede). (foto Bob van der Wilt)

Vluchtelingenorganisaties werken officieel samen

Algemeen

door Henk van de Bunt

Elke gemeente in Nederland heeft een taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen. In de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede is deze taak uitbesteed aan respectievelijk de stichtingen Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik, Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug en Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede.

Op 7 februari hebben deze vier organisaties hun samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Hoewel in elke gemeente het dagelijkse werk net een beetje anders is, zijn er ook veel raakvlakken. Voorzitter Marieke Spijkstra van Stichting Vluchtelingen De Bilt vertelt: ‘Zo is er in het verleden samengewerkt bij de digitalisering van cliëntgegevens en de invoering van de AVG-wetgeving. Ook tijdens de invoering van de nieuwe Wet Inburgering is er veel overleg gepleegd. Daarnaast worden er regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers van alle organisaties over onderwerpen waar iedereen wat aan heeft. Afgelopen jaar bijvoorbeeld konden alle vrijwilligers een informatiemiddag over Afghanistan bijwonen, omdat er veel nieuwkomers uit dat land in onze gemeenten kwamen wonen’. Door de samenwerking wordt expertise uitgewisseld en kunnen de organisaties van elkaar leren en elkaar ondersteunen bij hun gezamenlijke taak: het begeleiden van statushouders bij hun inburgering en integratie in de breedste zin van het woord. 

Stichting
In 1993 besloot de gemeente De Bilt om de samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland op te zeggen en een stichting binnen de gemeente op te richten; Steunpunt Vluchtelingen De Bilt (SVDB). Aangezien de opvang van statushouders binnen de gemeente geregeld moet worden, is het logisch om dit dan ook te doen met een gemeentelijke organisatie, in plaats van een landelijke. De vrijwilligers die hierin een grote rol spelen moeten immers ook in de gemeente geworven worden. Sindsdien stuurt een betaalde coördinator een groep vrijwilligers aan die voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers in de gemeente zorgen.

Samenwerking
De samenwerking wordt als heel prettig ervaren; er is regelmatig overleg en zowel wethouder Krischan Hagedoorn als zijn collega Dolf Smolenaers denken vanuit hun respectievelijke portefeuilles mee en hebben waardering voor de expertise die SVDB in al die jaren heeft opgebouwd. Marieke Spijkstra: ‘Helaas is het niet gelukt om de taakstelling voor 2023 (de wettelijke opdracht van het Rijk om een bepaald aantal statushouders een woning toe te wijzen) te halen, maar dit ligt eigenlijk niet aan ons of aan de gemeente. Met het aantal gezinsleden dat we nog verwachten in het kader van gezinshereniging, voldoen we aan de taakstelling, maar door de achterstand bij de IND kunnen zij nog niet naar Nederland reizen’.

Kans
SVDB wil alle statushouders die zich vestigen in de gemeente een zo groot mogelijke kans bieden op een succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving. Spijkstra: ‘Vanaf dag één werken we toe naar zelfstandigheid en taalvaardigheid. De eerste tijd is voor iedere nieuwkomer intens en verwarrend. Ze worden overspoeld met informatie en kennen de instanties nog niet. Ze weten vaak niet wat je moet doen of kan verwachten. Wat een nieuwkomer dan vooral nodig heeft, is iemand die altijd bereikbaar is. Het liefst eenzelfde contactpersoon. Dat zijn onze twaalf maatschappelijk begeleiders, de kern van onze stichting. In het leven van nieuwkomers zijn zij erg belangrijk, of, zoals één van hen ooit zei: ‘Onze maatschappelijk begeleider is echt ‘n beetje onze vader geworden. Dus nu is Nederland ons vaderland geworden en Turkije ons moederland’. 

Taal
Eén van de dingen die belangrijk zijn om in te burgeren is het leren van de Nederlandse taal. Praten is de basis van onderling contact. En ook de basis om jezelf te redden in het dagelijks leven. Nieuwkomers kunnen bij SVDB extra taalondersteuning aanvragen. Zij worden dan gekoppeld aan één van de ruim 80 taalcoaches die zich aanmeldden. De taallessen vinden vaak plaats in de bibliotheek, vlak voor het kantoor van SVDB, waar een aparte hoek is ingericht met allerlei materialen.

Wie ook iets positiefs wil toevoegen aan het leven van een vluchteling die in de gemeente De Bilt is komen wonen kan contact opnemen met coördinator Linda de Kruijff, mail naar: info@svdb93.nl, of neem een kijkje op website: www.steunpuntvluchtelingendebilt.nl