Aan MooiSticht is advies gevraagd op het plan voor de sloop- en nieuwbouw van een restaurant op de hoek van de Koningin Wilhelminaweg en de Achterweteringseweg.
Aan MooiSticht is advies gevraagd op het plan voor de sloop- en nieuwbouw van een restaurant op de hoek van de Koningin Wilhelminaweg en de Achterweteringseweg.

Wel of niet een afhaalrestaurant

Algemeen

door Henk van de Bunt

De Vierklank werd meerdere keren benaderd met allerlei vragen over ontwikkeling c.q. veranderingen betreffende het in de volksmond bekende (voormalig) Braadspit op de hoek van de Achterweteringseweg en Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk.

Er waren diverse vragen c.q. opmerkingen, zoals ‘Geen Mac voor het hek...!’, Er zou een Mc Donald’s komen op de plek van het braadspit?’, ‘Mogelijk wordt het bestaande pand dan eerst gesloopt?’ en ‘De gemeente De Bilt is op zich niet tegen en er is al een vergadering bij Mooisticht geweest’?

Mooisticht
In 1929 werd de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie opgericht. Hoewel de naam in de loop der jaren is veranderd, is de doelstelling hetzelfde gebleven: het bevorderen van de kwaliteit van de omgeving. Opvolger MooiSticht is trots op het hart van Nederland: ‘De provincie Utrecht (met aangrenzende gebieden) is een bijzonder deel van Nederland. Zij wordt gekenmerkt door een rijkdom aan cultuurhistorie, steden, dorpen en landschappen. Rondom de oude Bisschopsstad Utrecht liggen landschappen en streken zoals het westelijk weidegebied, het Vechtplassengebied, het Gooi, het Eemland, de Gelderse Vallei, de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijnlandschap. MooiSticht is er om al dit moois te beschermen en te bevorderen’.

Adviseur
MooiSticht adviseert onafhankelijk over de omgang met cultureel erfgoed aan de gemeenten binnen de provincie Utrecht met haar Commissies voor Ruimtelijke Kwaliteit. MooiSticht kan ook haar jarenlange ervaring en opgedane kennis op het gebied van cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie inzetten in aanvullende advisering en diensten voor gemeenten, particulieren en rechtspersonen. Adviseurs van MooiSticht worden steeds vaker ingeschakeld aan het begin van een ruimtelijke ontwikkeling of een bouwproject. Meestal gaat het hierbij om het vervullen van de onafhankelijke adviesrol in de verkennende fase of als begeleider bij plannen. De onafhankelijke adviseurs van MooiSticht kunnen in hun begeleidende rol de waarden en kansen voor alle partijen in beeld brengen, waarbij rekening gehouden wordt met onder meer ruimtelijke kwaliteit, een goed leefmilieu en cultuurhistorische waarden.

Gemeente
Op de eerder bij de gemeente De Bilt gestelde vragen antwoordt de afdeling communicatie op 29 april jl.: ‘Bij ons Vergunningenloket is inderdaad interesse getoond door een projectontwikkelaar om een casco restaurant met afhaal te gaan realiseren op de locatie hoek Achterwetering/Koningin Wilhelminaweg. Er is niet bevestigd of dit om een McDonalds zou gaan. Er is een vooroverleg geweest bij de gemeente aan de hand van een schetsplan. In dit vooroverleg wordt gekeken naar de haalbaarheid van een nog in te dienen plan/aanvraag. In dit stadium vindt een beoordeling plaats of het plan past binnen het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft nog geen welstandsadvies mogen ontvangen en het plan is nog niet getoetst aan het bestemmingsplan. Er is op dit moment nog geen formele aanvraag ingediend’.

Rustende jager
Het toetsingskader voor de commissie is de vastgestelde welstandsnota van de gemeente De Bilt. Het betreft hier vanouds herberg ‘De rustende jager’. Binnen het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) wordt het pand aangeduid met ‘van waarde’ als onderdeel van een gegroeide structuur, als voorbeeld van een bouwtype en als uitdrukking van een functie. Op 23 mei antwoordt Mooisticht: ‘Aan ons is een eerste reactie gevraagd op het voorliggende plan voor de sloop- en nieuwbouw van een restaurant op de hoek van de Koningin Wilhelminaweg en de Achterweteringseweg. De initiatiefnemer heeft het plan van een toelichting voorzien tijdens de vergadering van 20 april jl. Het plan toont het industriële karakter van een fastfood restaurant op een snelweglocatie. Deze beeldkwaliteit sluit niet aan bij het karakter van deze omgeving. Een eventueel nieuwbouwplan dient aan te sluiten bij de bijzondere situering en bebouwingskarakteristiek van de omgeving. Het gebouw dient zich tevens te voegen in de bestaande monumentale landschapsstructuur. Het verdwijnen van het bestaande pand wordt als een groot gemis ervaren. Het voorgestelde beeld met één groot volume verschraald het beeld. Ook op het terrein ontwerp adviseren wij negatief. Ook op de mogelijkheid om een afhaalloket aan de Koningin Wilhelminaweg zijde van het pand te realiseren, adviseren wij negatief. Verharding aan deze zijde ontkent de waarde van deze plek. Uitgangspunt aan deze zijde langs de vaart is een situering van het bouwvolume in het groen. De commissie is van mening op grond van de ingediende gegevens dat het plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand’.