Logo vierklank.nl
Connie Brouwer gaat voor een inclusieve samenleving.
Connie Brouwer gaat voor een inclusieve samenleving.

Gemeenteraad stelt Jaarrekening 2019 vast

De gemeenteraad stelde donderdag 2 juli de Jaarrekening 2019 vast. De SP en Forza De Bilt stemden tegen. Een motie ingediend door raadslid Menno Boer (SP) om de huidige plannen voor de Schapenweide inclusief de locatie begraafplaats Brandenburg opnieuw te onderzoeken op de mogelijkheid daar meer woningen te bouwen waarbij nieuwe concepten meegenomen kunnen worden, en bij het onderzoek ook de verkeersafwikkeling te betrekken, wordt met 15 stemmen voor en 12 tegen aangenomen.

Tijdens de behandeling in eerste termijn voeren alle fracties het woord en stellen vragen aan de portefeuillehouders. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) ziet de financiën van de gemeente als het fundament voor beleid. Ondanks vooruitgang vindt hij dat we meer vlees op de botten moeten krijgen. Henric de Jong Schouwenburg (VVD) complimenteert het college en de ambtenaren ermee dat we door een consequente bezuinigingspolitiek niet door het ijs zijn gezakt. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) stelt onder meer vragen over de achterstand bij facturen van de gemeente. Hij noemt de jaarrekening dramatisch. ‘Wie op pagina 8 kijkt ziet dat we een dooie maar opgewarmde mus krijgen’. Peter Weyers (GroenLinks): ‘Ik mis in de jaarrekening een bespiegeling waarin de bestuurders van de gemeente ons meenemen in wat zij de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben gevonden’.

Beleidsmonitor
Krischan Hagedoorn (PvdA) complimenteert de opstellers van de jaarstukken. ‘Het grootste probleem zit in het sociaal domein’. Hij wil weten wat er structureel gedaan kan worden om het vertrouwen in het gemeentebestuur te herstellen. John van Brakel (D66) noemt het motto van deze jaarrekening: ’Werk in uitvoering’. ’Hoe verdienen we de verliezen van de afgelopen jaren terug en hoe maken we van knooppunt Bilthoven een blijvend succes?. Ook sturing bij het sociaal domein noemt hij werk in uitvoering. Johan Slootweg (SGP): ‘In de beleidsmonitor zie ik dat college en raad er slecht in slagen om de burger betrokken te krijgen bij wat wij hier doen’. Hij vraagt het college dat geschonden vertrouwen te herstellen. Wat de raad betreft doet het hem pijn dat mensen hem verbaasd aanspreken over een krantenbericht over de gang van zaken in de Biltse raad. Martijn Koren (CDA) verwacht dat er nog meer pijnlijke keuzen gemaakt moeten worden. Het CDA zal ook de komende jaren inzetten op de financiële positie van de gemeente.

Inclusieve samenleving
Erik den Hertog (Bilts Belang) noemt de verantwoording over 2019 duidelijk en overzichtelijk. Hij noemt de 600.000 euro voor coronamaatregelen eigenlijk te weinig. ‘Maar er is een stap gemaakt’. Menno Boer (SP) heeft complimenten voor het projectenboek, maar mist Molenkamp, Ambachtstraat en de begraafplaats Brandenburg. Hij dient een motie in voor meer woningen op de Schapenweide. Theo Aalbers (ChristenUnie) vraagt om het komende jaar na te denken over het ambitieniveau. In de collegevoorstellen wordt te weinig onderscheid gemaakt tussen hoofddoelen en minder kansrijke doelen. ‘Laten we als raad ook eens kijken naar wat een motie bijdraagt tot een beter resultaat en als dat marginaal is deze niet indienen’. Het sociaal domein vormt de rode draad in de bijdrage van Connie Brouwer (Fractie Brouwer). Zij gaat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen op voet van gelijkheid mee kan doen, niemand wordt buitengesloten en waarbij mogelijkheden, talenten en eigen regie van onze inwoners centraal staan.

College
Wethouder Dolf Smolenaers van Financiën gaat in op de vragen van de fracties over de jaarrekening. ‘De gemeentelijke financiën blijven voorlopig speerpunt. Het is een incidenteel resultaat en dat is een jaarrekeningresultaat altijd. We mogen daar blij mee zijn want dat geeft ons in tegenstelling tot het overgrote deel in onze provincie de kans het lopende jaar de tijd te hebben en te nemen om een aantal zaken uit te werken richting de volgende begroting. Op dit moment zien we dat de tekorten zich voornamelijk manifesteren op terreinen die te wijten zijn aan externe oorzaken. Het weerstandsvermogen neemt toe, de schulden nemen af en het eigen vermogen neemt toe’. Het resultaat bestaat echter niet alleen uit meevallers. Het is ook het resultaat van hard werken en keuzes die gemaakt zijn. De facturenachterstand wordt ingelopen. De uitkering uit het gemeentefonds wordt meerdere keren per jaar bijgesteld, zelfs nog wanneer het boekjaar is afgesloten. De aanbevelingen van de accountant komen sinds de managementsrapportage bij het college en daar koppelen we een verantwoordelijk ambtenaar aan. Het subsidiebeleid is een belangrijk punt van aandacht. Sommige toegekende subsidies worden als formeel onrechtmatig beoordeeld. Termijnen worden nu strenger bewaakt en als dat nodig is rechtmatig gemaakt’.

Ratten
Vragen over rattenbestrijding worden beantwoord door wethouder André Landwehr. ‘Er is een nieuw plan van aanpak en een nieuwe bestrijder. Daarnaast is het groen gerenoveerd. We zetten alles op alles om het leefbaar te houden. Uitroeien van ratten krijg je nergens voor elkaar’. Wethouder Anne Brommersma antwoordt op de vraag van de PvdA waarom er weinig uitstroom uit de bijstand is: ‘Vorig jaar hadden we tien procent minder bijstandsgerechtigden, landelijk is dat drie procent. Door corona verandert het nu. De helft is het zogenaamde granieten bestand waar uitstroom moeilijk is. We activeren het wel. Onze ervaring is dat de meeste zorg geleverd is. Waar die gestopt is hebben we de mogelijkheid een beroep te doen op de continuïteitsbijdrage. Er zijn ook ouderen die zorg hebben opgezegd omdat ze niemand in huis wilden hebben bij hulp bij het huishouden. Daar hebben we geen zicht op’.

Jeugdzorg
Wethouder Madeleine Bakker gaat in op vragen over de effectiviteit van indicatoren. Bakker verwijst naar de burgerpeiling over de inzet van veel vrijwilligers bij sport als de sociale kracht. Sport en bewegen scoort hoog in de gemeente die opvallend goed presteert. Veel vragen gingen bij het sociaal domein over de jeugdzorg. De wachttijd bij het CJG is ongeveer vier weken. Bij zorgaanbieders kan dat meer zijn. In de Biltse aanpak wordt dat met de raad besproken. De controle op efficiency en doelmatigheid wordt door het college volledig gesteund en het werkproces wordt aangepast. Burgemeester Potters beantwoordt vragen over personeel in de ambtelijke organisatie. ‘Eigen personeel heeft altijd voorkeur boven inhuur. Kerntaken voeren we zelf uit maar voor specialismen is externe inhuur nodig. Bestaande vacatures zijn ingelopen. Belangrijk is dat we uitstralen dat het leuk is om bij de gemeente te werken’.

door Guus Geebel

De SP vraagt in een motie de mogelijkheid om meer woningen op de Schapenweide te bouwen te onderzoeken. 

Meer berichten