Logo vierklank.nl
Een motie die B en W vraagt het bestemmingsplan Bilthoven-Noord aan te passen wordt aangenomen.
Een motie die B en W vraagt het bestemmingsplan Bilthoven-Noord aan te passen wordt aangenomen.

Uitloop raadsvergadering van 25 juni

Regionale energiestrategie U 16
Na een uitvoerig debat besluit de raad met 20 stemmen voor en 5 tegen in te stemmen met de ontwerp Regionale Energiestrategie U 16, met daarin het concept bod om 1,8 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken. Uitgangspunt is dat alle partners in U 16 meedoen aan de realisatie door een bijdrage te leveren aan duurzame elektriciteitsopwekking.

Regionale energiestrategie U 16
Na een uitvoerig debat besluit de raad met 20 stemmen voor en 5 tegen in te stemmen met de ontwerp Regionale Energiestrategie U 16, met daarin het concept bod om 1,8 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken. Uitgangspunt is dat alle partners in U 16 meedoen aan de realisatie door een bijdrage te leveren aan duurzame elektriciteitsopwekking.

Voor de gemeente De Bilt zijn de bouwstenen uit het position paper voor het ruimtelijk economisch programma U10 leidend. Met het vaststellen van de ontwerp RES U 16 wordt regionaal invulling gegeven aan de nationale opgave uit het klimaatakkoord en daarmee bijgedragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Amendementen ingediend door Bilts Belang en SGP en van Beter De Bilt worden verworpen. Een motie ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) wordt met 17 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 

De motie vraagt het college om in de vervolgbesprekingen in de U16 te benadrukken dat de raad van de gemeente De Bilt ten behoeve van de participatie lokaal wel een prioritering wil aanbrengen in de locatiekeuze voor windmolens, als in deze gemeente voor windenergie wordt gekozen, en om in de U16 en aan de inwoners duidelijk te maken dat in dat geval de prioritering van meest wenselijk naar minst wenselijk die de raad wil aanbrengen is: langs rijkswegen en spoor, waar mogelijk gecombineerd met zon. Op industrie- en bedrijventerreinen en in agrarische gebieden met als doel de impact op de leefomgeving van inwoners te minimaliseren. De motie vraagt verder om in de vervolgbesprekingen in de U16 over de uitwerking van de RES, lokaal eigenaarschap voor windenergie als vast agendapunt te blijven bespreken. 

Een motie ingediend door Menno Boer (SP) die het college vraagt het gebruik van biomassacentrales niet in het kader van de RES uit te breiden ten opzichte van de huidige omvang, wordt met 13 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. De overige vier in stemming gebrachte moties worden verworpen. 

Bedrijfsuitbreiding Larenstein

De raad stelde met 14 stemmen voor en 11 tegen het bestemmingsplan 'Bedrijvenpark Larenstein, 1e herziening' vast. Daarmee wordt een juridisch en planologisch kader voor de uitbreiding van het bedrijfsgebouw op het perceel C. de Haasweg 6 Bilthoven mogelijk gemaakt. Een eerdere toezegging aan bewoners wordt geformaliseerd en om deze kavel te kunnen verkopen wordt een relatief groter aandeel kantoorbestemming op boskavel A toegestaan. Een motie ingediend door Theo Aalbers om de compensatie van gekapte bomen voor de uitbreiding van Schoonderwoerd op Larenstein te laten plaatsvinden wordt verworpen. Een motie ingediend door Michiel van Weele (D66) en Christiaan van Nispen (VVD) vraagt het college in samenspraak met omwonenden, te onderzoeken, in hoeverre de compensatiebijdrage deels kan worden ingezet om een groene uitloop voor de wijk Brandenburg te realiseren en om de groencompensatiebijdrage van de ondernemer in te zetten ter versterking van de natuurwaarden in de directe groene omgeving van bedrijvenpark Larenstein. Daarbij mag de groencompensatie niet tot een financieel nadeel leiden voor de grondexploitatie van Larenstein. De motie is met 22 stemmen voor en 3 tegen aangenomen.

Motie

De motie Reparatie bestemmingsplan Bilthoven Noord 2013, ingediend door Eelco Dalmeijer (VVD) werd met 13 stemmen voor en 12 tegen aangenomen. De motie roept het college op om op basis van in ieder geval de reeds door het ‘Collectief van gedupeerden’ samengestelde lijst van 97 woonpercelen in Bilthoven Noord aan te passen. Door het bestemmingsplan ‘Bilthoven Noord 2013’, dat bij besluit van 22 mei 2014 gewijzigd is vastgesteld, worden zij nu beperkt in hun gebruikersmogelijkheden omdat het bestemmingsplan in strijd is met de feitelijke situatie op de diverse percelen. De motie vraagt de bestaande subbestemmingen te herformuleren door introductie van maatwerk in de afstand tot de zijdelingse perceelgrens, zodanig dat voor de getroffen percelen wordt voorzien in maatvoering die beter aansluit bij en meer recht doet aan de bestaande situatie en rechten. Verder vraagt de motie de betreffende percelen in een andere subbestemming in te delen, die beter aansluit bij en meer recht doet aan de bestaande situatie en rechten voor wat betreft de afstand tot de zijdelingse perceelgrens.

door Guus Geebel

Meer berichten