Logo vierklank.nl
Volop overleg tijdens de schorsingen.
Volop overleg tijdens de schorsingen.

Uit de gemeenteraad van 19 december

door Guus Geebel

In de raadsvergadering van 28 november werd een motie ingediend die door Menno Boer (SP) was opgesteld. Boer was die dag ziek en daarom dienden de raadsleden Theo Aalbers (CU), Krischan Hagedoorn (PvdA)  en Connie Brouwer (Fractie Brouwer) de motie in. Na hoofdelijke stemming was de uitslag 13 stemmen voor en 13 tegen. Daarom kwam de motie op 19 december opnieuw op de agenda. De motie vraagt het college de huidige plannen voor de Schapenweide inclusief de locatie begraafplaats Brandenburg opnieuw te bekijken en te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om daar meer woningbouw te faciliteren, waarbij nieuwe wijkconcepten zoals bijvoorbeeld een fietswijk, meegenomen worden. In een stemverklaring zegt Johan Slootweg (SGP): 'De avond dat deze motie voor het eerst in stemming kwam lag er een andere motie waarbij gevraagd werd de locatie begraafplaats te betrekken bij de ontwikkeling van de Schapenweide. Die motie hebben wij gesteund en wij waren in de veronderstelling dat deze motie hetzelfde zou betekenen. Er staat nu dat gevraagd wordt opnieuw te bekijken en te onderzoeken of er meer woningbouw te faciliteren zou zijn. Wij hebben bij de vorige raadsvergadering een betoog gehouden dat het niet juist is om naar de provincie een signaal af te geven dat we een besluit hebben genomen, om daar een paar maanden later op terug te komen en weer een ander besluit te nemen. Bij nadere bestudering zou het steunen van deze motie in strijd zijn met het betoog dat ik eerder heb gehouden. Dat betekent dat wij tegen de motie zullen stemmen.' Daarmee zou de motie nu worden verworpen. Na een schorsing waarin alom verwarring ontstond besloot Menno Boer de motie nu in te trekken.

Ruimtelijk Economisch Programma U10
De raad stelt de kaders vast voor de uitwerking van het Ruimtelijk Economisch Programma U10. Een amendement ingediend door Erik den Hertog (Bilts Belang) en Johan Slootweg (SGP) wordt aangenomen. Hierdoor wordt de notitie niet als uitgangspunt gehanteerd, maar ter kennisname. De raad stemt unaniem voor een motie ingediend door Henk Zandvliet (GroenLinks) om aan te dringen op begrijpelijke taal in vervolgdocumenten en momenten in te lassen waarop inwoners het eindproduct kunnen beïnvloeden. Ook de door Zandvliet ingediende motie om aan te dringen op het volwaardig meenemen van de pijler Groen en Landschap en daaraan drie punten toe te voegen wordt aangenomen. Verder wordt de motie van Werner de Groot (CDA) aangenomen waarin het college gevraagd wordt te bewerkstelligen dat aan het concept beoordelingskader MIRT wordt toegevoegd: 'De vitaliteit van kleine kernen behouden en versterken'. De motie van Forza De Bilt om pas op de plaats te maken voor de U10 tot burgerparticipatie is geregeld wordt verworpen.

Sociale- en middenhuurwoningen
De raad stelt unaniem de Verordening doelgroepen sociale en middenhuurwoningen De Bilt 2019 vast en stemt in met het voorstel om voor het jaar 2020 de bevoegdheid over de besteding van middelen uit het vereveningsfonds sociale woningbouw voor maximaal 35 woningen over te dragen aan het college. Een wijzigingsvoorstel ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) wordt aangenomen. De tekst onder 'Differentiatie woningbouw' wordt nu: Bij ontwikkelingen van projecten met een minimum van 20 woningen dient minimaal 30 procent te bestaan uit sociale huurwoningen en 10 procent uit middenhuurwoningen, waarbij gestreefd wordt naar minimaal 20 procent middenhuurwoningen. 'Dus een hogere ambitie maar een heilig streven', aldus Hagedoorn die het amendement enigszins had aangepast om een meerderheid te krijgen. Anne Marie 't Hart (GroenLinks) roept in een motie het college op de raad een notitie voor te leggen waarin een aantal uitgangspunten over antispeculatiebeding en zelfbewoningspicht worden verwerkt. De motie is aangenomen. Alle andere ingediende amendementen en moties worden verworpen of ingetrokken.

Wethouder Dolf Smolenaers zegt na de behandeling door de raad in eerste termijn dat het doel van de verordening is het reserveren van sociale middelen voor doelgroepen en de prijs- kwaliteitsverhouding te borgen. Dat is nodig omdat wij in het onderzoek hebben gezien dat er bijzonder veel koopwoningen komen en weinig sociale- en middenhuurwoningen. Hij zegt te willen waken voor grote torenhoge ambities en onrealistische verwachtingen. 'We moeten laveren op het touw met aan de ene kant de ambities waar maken en aan de andere kant projectontwikkelaars niet wegjagen.' Smolenaers had verwacht dat er minder amendementen en moties zouden komen omdat het gaat over wat eerder is afgesproken.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>