Kleine kernen mogen bouwen

Algemeen

Kleine kernen mogen van de Provincie Utrecht onder voorwaarden huizen bouwen aansluitend aan de bestaande kern. Dit om de leefbaarheid en lokale vitaliteit van kleine kernen in stand te houden. De Provincie komt hiermee tegemoet aan verzoeken voor meer uitbreidingsmogelijkheden van zowel gemeenten als van Provinciale Staten.

De Provincie Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Er zullen veel huizen gebouwd worden om tegemoet te komen aan de woningbehoefte. In het coalitieakkoord van de Provincie staat dat dit bouwen zo duurzaam mogelijk moet gebeuren. Daarom zet Gedeputeerde Staten in op bouwen binnen de bebouwde kom en rond Openbaar Vervoerknooppunten zodat bewoners van de nieuwbouwlocaties zich gemakkelijk met openbaar vervoer kunnen verplaatsen. De provincie wil vanaf volgend jaar samen met de gemeenten afspraken maken op welke locaties gebouwd gaat worden.

Maatwerk kleine kernen
Gedeputeerde Huib van Essen, verantwoordelijk voor Omgevingsvisie: 'De provincie Utrecht telt ruim 60 kleine kernen, variërend van Tienhoven met zo'n 150 inwoners tot Montfoort met zo'n 8000 inwoners. Omdat zij veelal niet bij OV-knooppunten liggen zouden zij volgens de uitgangspunten van het coalitieakkoord niet of nauwelijks kunnen bouwen. Met het oog op de leefbaarheid van die dorpen zou dat onwenselijk zijn. We willen daarom maatwerk voor kleine kernen'.  

Kleinschalig
GS is voornemens om aan kleine kernen ruimte te bieden voor kleinschalige uitbreiding. De grootte van de uitbreiding moet passen bij de aard en omvang van de kern. Een gemeente mag daartoe een voorstel indienen. Zij moet de noodzaak voor de woningbouw aantonen. Dat is nieuw, want in het huidige provinciale ruimtelijke beleid zijn er weinig mogelijkheden voor kleine kernen.

Afstemming
Gedeputeerde Huib van Essen: 'Gemeenten weten het best welke behoefte er lokaal is en wat de beste locatie voor kleinschalige woningbouw is. Wel vragen we van gemeenten om hun plannen af te stemmen met omliggende gemeenten. Ontwikkelingen in de ene gemeente hebben nu eenmaal invloed op omliggende gemeenten. Samen moeten ze ook oog houden voor bijvoorbeeld het groen, energievoorziening en mobiliteit'. Het voorstel van GS maakt deel uit van de later vast te stellen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die op 1 januari 2021 ingaat. Naar verwachting debatteert Provinciale Staten op 29 januari over het voorstel.

                      

!