Logo vierklank.nl
Tijdens een van de schorsingen overleggen fracties in goede sfeer met elkaar.
Tijdens een van de schorsingen overleggen fracties in goede sfeer met elkaar.

Uit de gemeenteraad van 27 juni

door Guus Geebel

Het initiatiefvoorstel van Forza De Bilt over een referendumverordening wordt op verzoek van indiener Peter Schlamilch eerst in de commissie behandeld en komt in het najaar op de agenda van de raad.

Duurzaamheidsagenda
Theo Aalbers (ChristenUnie) geeft in een aantal punten aan waarom de Duurzaamheidsagenda Gemeente De Bilt 2019-2022 nu niet behandeld moet worden. Hij noemt onder meer dat de context waarin de agenda is opgesteld nog niet door de rijksoverheid is vastgesteld. Er is nog geen duidelijkheid over de financiering en de agenda is nu alleen nog uitgewerkt voor de huursector. Aalbers vraagt de behandeling tot het najaar uit te stellen. Leontine Kok (VVD) en Krischan Hagedoorn (PvdA) sluiten zich daar met een stemverklaring bij aan. Wethouder Anne Brommersma wil voortvarend verder en ontraadt uitstel, maar een meerderheid van de raad besluit om het voorstel nu niet te behandelen.

Wethouder
Een wethouder moet in de gemeente waarin hij het ambt vervult woonachtig zijn. André Landwehr woont in Vianen en om in De Bilt wethouder te kunnen zijn moet de raad hiervoor elk jaar ontheffing verlenen. De raad ging, op Forza De Bilt na, akkoord met die ontheffing. Johan Slootweg (SGP) kiest voor een pragmatische oplossing en zei: 'Hetgeen gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Wethouder is nu eenmaal een wiebelig bestaan dus ik begrijp heel goed dat die ontheffingsmogelijkheid in de wet staat.'

Holsblokkenweg Westbroek
Unaniem werd het bestemmingsplan Holsblokkenweg 2017 vastgesteld. Ook een daarin opgenomen amendement, ingediend door Erik den Hertog (Bilts Belang), kreeg raadsbrede steun. Een motie ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) over parkeerplaatsen werd ingetrokken. Erik den Hertog zei bij de toelichting op het ingediende amendement: 'De gemeente is voor de burgers en niet andersom is de eerste zin uit het verkiezingsprogramma van Bilts Belang. Wij zien nu dat de gemeente in de weg staat voor een droom van vijf huishoudens.' Hij vraagt in het amendement om 1 meter meer aan het bouwvlak toe te staan. 'Er zit een risico aan voor de betrokkenen en dat willen ze dragen. Er is ook een risico voor de gemeente.' Er blijkt ruime steun voor het amendement. Wethouder André Landwehr stelt echter dat om het amendement juridisch haalbaar te maken aanpassingen nodig zijn. Na een schorsing zegt Erik den Hertog dat overeenstemming is over het toevoegen van de volgende tekst aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit: 'met dien verstande dat op de verbeelding de bestemming 'Wonen' inclusief het bouwvlak wordt vergroot met 1 meter in zuidelijke richting. De bestemming 'Verkeer en verblijfsgebied' verschuift in zijn geheel 1 meter in zuidelijke richting op de verbeelding. De bestemming 'Groen' wordt aan de noordzijde met 1 meter verkleind.' Landwehr schat de kans op een claim bij de gemeente niet hoog in, maar zegt dat die niet uitgesloten kan worden. De procedure houdt nu in dat het bestemmingsplan over twee weken ter inzage gelegd wordt, omdat er een bestemmingsplanwijziging is. De inspraaktermijn is zes weken en als er geen zienswijzen komen is het akkoord en kan met de bouw gestart worden. Komen er wel zienswijzen dan kan de vertraging een jaar zijn.'

Overig
De raad stelt verder de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente De Bilt vast. Twee amendementen ingediend door Forza De Bilt werden verworpen. Forza stemde tegen het voorstel. Ook ging de raad akkoord met het verlenen van toestemming voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen). Alleen Forza stemde tegen.

Een motie ingediend door Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) krijgt raadsbrede steun. Hij vraagt het college om in haar reactie op het huidige vervoerplan U-OV 2020 en de toekomstige vervoerplannen stevig in te zetten op behoud en mogelijk verbetering van de buslijnen en toepassing van meer flexibele, vraaggerichte OV oplossingen. Wethouder Landwehr geeft een positief advies aan  de motie.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>