Logo vierklank.nl
De lokale volksvertegenwoordiging in actie.
De lokale volksvertegenwoordiging in actie.
Politiek

Uit de gemeenteraad van 18 april

door Guus Geebel

Bestemmingsplan
De gemeenteraad stelde met algemene stemmen het bestemmingsplan Utrechtseweg 340 De Bilt vast. Twee amendementen ingediend door Erik den Hertog (Bilts Belang) werden aangenomen. Het eerste amendement wil woningvergroting met 4 meter in plaats van 3 meter mogelijk maken. Het tweede vraagt om het schrappen van de gebruiksregel om maximaal 1 medewerker in dienst te hebben.

Menno Boer (SP) noemt het een redelijk plan maar mist een bijdrage aan de behoefte aan sociale huurwoningen. Hanneke de Zwart (D66) is blij met de succesvolle transformatie van een kantoor. 'In 2016 ontvingen wij een plan voor herontwikkeling van de bestaande verouderde kantoorlocatie tot woonlocatie.' Er worden nu 12 woningen gebouwd; 5 vrijstaande woningen, 5 appartementen en een twee-onder-een-kapwoning. Het transformeren van kantoren of van ander leegstaand vastgoed naar wonen is een van de ambities van het provinciaal en gemeentelijk beleid. Jette Muijsson (Beter De Bilt) vraagt aandacht voor de Japanse duizendknoop die op het perceel ernaast woekert. Wethouder André Landwehr zegt dat er een plan van aanpak ligt voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met Sonne Copijn.

Participatiebeleid
De raad stelde de 'Nota Participatiebeleid – Samenwerken in De Bilt' vast na een uitvoerig debat. Een amendement ingediend door Theo Albers (ChristenUnie) namens het Lokaal Sociaal Verbond (LSV) voor een tekstwijziging over representativiteit van bewonersgroepen  wordt verworpen. Van de in stemming gebrachte moties wordt alleen de door Donja Hoevers (D66) ingediende motie aangenomen. Zij vraagt daarin het college een digitaal inwonerpanel te introduceren bestaande uit inwoners van alle kernen, te selecteren op basis van loting. Gevraagd wordt in de loting te streven naar een representatieve afspiegeling, om minimaal drie keer per jaar een raadpleging te houden en in de Kadernota 2019 de financiële dekking aan te geven. Johan Slootweg (SGP) zou liever zien dat de raad akkoord gaat met de nota die er ligt en aan de slag gaat. Bij de evaluatie in 2020 kan bekeken worden waar de nota bijstelling behoeft. Het betoog van Erik den Hertog (Bilts Belang) sluit daarbij aan. Den Hertog vindt dat de nota vol staat met mooie ambities en wat burgers kunnen verwachten. Zijn fractie kan die allemaal ondersteunen. 'Wij blijven wel alert dat we niet te lang door blijven participeren, maar keuzes maken.' Wethouder Anne Brommersma gaat in op de gemaakte opmerkingen en voorgestelde moties.

.Ingediende moties
Menno Boer (SP) dient namens het LSV een motie in die het college oproept zo spoedig mogelijk het huidige plan voor een vrijliggend tweezijdig fietspad aan de noordzijde van de Jan Steenlaan uit te werken en nog dit jaar bedoeld fietspad te realiseren. De motie wordt verworpen. Een gewijzigde motie om zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vijf jaar het huidige plan voor een vrijliggend tweezijdig fietspad aan de noordzijde van de Jan Steenlaan uit te werken, wordt na hoofdelijke stemming met 6 stemmen voor en 20 tegen verworpen.

Meer berichten