Logo vierklank.nl
Veel belangstelling voor de uitgewerkte plaatjes.
Veel belangstelling voor de uitgewerkte plaatjes.
Politiek

Geen toilet in Huiskamer van Bilthoven

door Henk van de Bunt

De oplevering van de laatste onderdelen van het centrum van Bilthoven aan inwoners en ondernemers is in volle gang. Er worden op dit moment verschillende particuliere initiatieven uitgevoerd in het centrum naast de uitvoering van het vastgoed op het Vinkenplein en de Kwinkelier.

De gemeente De Bilt is straks verantwoordelijk voor de oplevering van het openbaar gebied, inclusief het parkeren. Het College van burgemeester en wethouders heeft onlangs het definitief ontwerp van de inrichting van het Vinkenplein en omgeving vastgesteld.

Informatieavond
Op dinsdag 16 april vond er in de Mathildezaal van het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven een informatieavond plaats over het definitief ontwerp Vinkenplein, waar bij landschapsarchitect Wim Voogt van Okra het definitief ontwerp van de inrichting van het Vinkenplein en omgeving presenteerde. Vervolgens was er gelegenheid om vragen te stellen en een toelichting te krijgen op het ontwerp aan de hand van panelen.

Waterelement
Wethouder André Landwehr verwelkomde: 'In samenwerking met de werkgroep Vinkenplein is in het verleden hard gewerkt aan het Schetsontwerp en Voorlopig ontwerp Vinkenplein en omgeving. Het college B&W heeft het Voorlopig ontwerp Vinkenplein en omgeving op 18 oktober 2018 vastgesteld en opdracht gegeven om het Definitief ontwerp uit te werken; dit is vervolgens opgesteld met daarin maatoplossingen en optimalisaties zodat het ontwerp ruimtelijk en functioneel passend is. Het college heeft het Definitief Ontwerp op 2 april vastgesteld. Bij de vaststelling zijn een aantal nadrukkelijke ruimtelijk/financiële afwegingen gemaakt. We zijn erin geslaagd om een kwalitatief en functioneel hoogstaand en duurzaam ontwerp te maken waarbij het waterelement als zeer kostbaar onderdeel is vervallen als onderdeel van de gehele afweging'.

Planning
Wim Voogt van Okra presenteerde het Definitief ontwerp en gaf aan welke afwegingen ruimtelijk/functioneel zijn gemaakt vanaf het Voorlopig ontwerp. Landwehr: 'Het zuidelijke deel van de Nachtegaallaan wordt ook meegenomen in de presentatie zodat u een totaalbeeld gepresenteerd krijgt. We zijn al gestart met het laten opstellen van de bestekken en ook de voorbereiding van de aanbesteding van de aannemer is gestart. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor na de zomer van 2019. Uitvoering is mede afhankelijk van de afronding van de bouwwerkzaamheden van de woningen en winkels op en aan het Vinkenplein'.

Ellen Thier (voorzitter HartVoorBilthoven en deelnemer werkgroep Vinkenplein) reageert op verzoek: 'Nu de nieuwbouw op het Vinkenplein vordert, is voor iedereen steeds meer duidelijk, dat het Vinkenplein maar een heel klein pleintje is; zeker met het toekomstige paviljoen en zijn terrassen. Binnen deze en vele andere beperkende randvoorwaarden is OKRA Landschapsarchitecten er volgens ons in geslaagd een mooi en doordacht pleinontwerp te maken. Opvallend en karakteristiek, refererend aan het oorspronkelijke villagebied, zijn de fraaie gebogen lijnen in groen en in stenige materialen, de groene inrichting en de beplantingskeuze. Jammer dat de kers op de taart, het waterelement, om financiële redenen moest verdwijnen. Het Definitief Ontwerp is in grote lijnen hetzelfde als het VO, waarover de werkgroep Vinkenplein advies heeft uitgebracht. Het ontwerp voldoet voor een groot deel aan onze wensen. Het aanbrengen van duidelijke gidslijnen voor mensen met een visuele beperking is een grote verbetering. We zijn blij dat ons advies over het doortrekken van het fietspad over het laatste stuk van de Julianalaan is overgenomen'.

Bevoorrading
'Het afsluiten van de toegang naar de Vinkenlaan vanaf de Julianalaan is voor fietsers veiliger. Daar staat tegenover dat een flink aantal winkels en horeca bevoorraad moet worden vanuit de route Nachtegaallaan-Vinkenlaan en viceversa. Dat betekent draaien en insteken van vrachtverkeer op de Vinkenlaan, gevaarlijk voor (kwetsbare) voetgangers en fietsers. We hopen, dat de gemeente dit op een zorgvuldige en doortastende wijze in de gaten houdt en als dit gevaarlijke situaties oplevert, direct maatregelen neemt. Bijvoorbeeld door beperkingen aan te brengen in het vrachtverkeer, zoals venstertijden of maximum toegestaan laadgewicht. Het zou ook helpen als de gemeente het voor elkaar krijgt bij de ontwikkelaar van de Kwinkelier, dat de winkels in het kronkelstraatje van de Kwinkelier vanuit de Kwinkelier worden bevoorraad'.

Toilet
'De elf nieuwe parkeerplaatsen aan het einde van de Vinkenlaan/hoek Nachtegaallaan zal veel extra zoekverkeer in de woonwijk opleveren. Ook hierbij gaan we ervan uit dat de gemeente de mogelijke overlast scherp in de gaten zal houden en wanneer nodig maatregelen neemt. Een goed afgestemde parkeervisie en parkeerbeleid voor het centrum van Bilhoven om maatregelen aan te toetsen, ontbreekt nog steeds in Bilthoven. Hiervoor hebben we ons in onze advisering bij het VO steeds hard gemaakt, tot nog toe tevergeefs. Al meer dan tien jaar wordt er gepleit voor een openbaar toegankelijk toilet op het Vinkenplein. Er is zelfs in de gemeenteraad een motie over aangenomen. In de inmiddels goedgekeurde vergunning voor het horeca-paviljoen is een openbaar toegankelijk toilet niet opgenomen, evenmin als in de nieuwbouw van de winkels en woningen. Wij betreuren het dat deze huiskamer van Bilthoven, het ontmoetings- en verblijfsgebied van het centrum van Bilthoven, deze noodzakelijke voorziening moet ontberen'.

Winkeliers
Namens de Winkeliers reageert Peter Dapper (voorzitter Winkeliersvereniging): 'De wijze waarop het college tot dit ontwerp is gekomen is onverantwoord: eerst denk je goed na over de bereikbaarheid en parkeren in zijn definitieve vorm, daarna ga je pas een parkeerplaats ombouwen tot een plein. Tussen de 60% tot 80% van onze omzetten komt van de autobezoeker. Slechts een klein deel van deze bezoekers kunnen we op korte termijn verleiden om met de fiets te komen, de rest zal toch (moeten) kiezen voor gemak. Buiten de Kwinkelier om heeft het plein geen enkel toegankelijk aanbod meer in lang-parkeren, eigenlijk geldt dit voor het gehele centrum. Ook verzoeken om de parkeerduur op de driehoek bij het station te verruimen worden niet gehonoreerd. Dit college heeft dus met hoog risico een plein gecreëerd en is nog afhankelijker geworden van een vastgoedbezitter. Herhaaldelijke verzoeken om onder de geldende normen de bereikbaarheid verder uit te werken zijn door het college genegeerd. Inmiddels lopen de voorzichtig ingeschatte behoeften alleen maar verder op met de supermarkt, horeca en extra woningbouwmeters binnen de Kwinkelier. Iedereen is blij met het plein, maar het college weigert naar de risico's te kijken'.

Meer berichten