Logo vierklank.nl
Alle Kernen op het podium.
Alle Kernen op het podium.
Politiek

Hollandsche Rading Kern met Pit

door Henk van de Bunt

Hollandsche Rading kent een actieve bewonersgroep onder de naam 'Samen voor Hollandsche Rading'. De doelstelling daarvan is 'Het bijeenbrengen van bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen binnen de kern en daarmee de sociale cohesie en participatie binnen de kern te bevorderen teneinde 'Samen' te zorgen voor een zo aantrekkelijk mogelijke woon- en leefomgeving.'

De bewonersgroep kent een bestuur van 3 leden, een werkgroep van 14 actieve leden, die deelgebieden en projecten aansturen en geschat 150 leden van de vereniging. Vanuit de Vereniging worden er in overleg met de bewoners op verschillende gebieden projecten ter hand genomen en gecontinueerd. Er is bijv. een werkgroep bezig met verbetering van het openbaar groen in de kern, is er een werkgroep die m.b.v. vrijwilligers ondersteuning organiseert voor bewoners die deze behoeven, worden er wekelijkse koffieochtenden in het dorpshuis georganiseerd, is er tweemaandelijks een Repair Café en maandelijks op een vrijdagmiddag een 'borrelcontact' waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten dan wel kennis met elkaar kunnen maken.

Bomen
Je ziet het steeds vaker: mensen die een droom hebben voor hun eigen buurt. Een gemeenschappelijke moestuin op een stuk braakliggend land, een kunstwerk om een bijzondere plek te markeren of een educatieve natuurroute voor de kleinsten uit de wijk. Door mee te doen aan Kern met Pit, krijgen deze mensen praktische handvatten om aan de slag te gaan en hun droom binnen een jaar tijd te realiseren. Om mee te doen aan Kern met Pit, moet men samenwerken met dorps- of buurtgenoten. Een groep bestaat bijvoorbeeld uit mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school of leden van een sportvereniging. Er moet dus een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving. Samen voor Hollandsche Rading besloot het project 'Hergebruik van wegens ziekte gekapte bomen' aan te melden voor Kern met Pit van KNHM.

Groen
De gemeente De Bilt is een groene gemeente en de kern Hollandsche Rading binnen de gemeente een groene kern. Een aantal straten is dan ook gesierd met fraaie bomen langs de weg. Men wil graag dat dat groen goed onderhouden wordt. Het was dan ook jammer dat een aantal beeldbepalende zieke kastanjebomen moest worden gekapt. Ingewonnen advies wees uit dat er geen andere oplossing meer mogelijk was. Graag wilden ze dit hout, dat ook een zekere emotionele waarde heeft voor de bewoners, hergebruiken in het kader van een circulaire economie. Een gedeelte ervan zou dan voor houten bankjes gebruikt worden die op openbare plekken geplaatst worden Dit nodigt bewoners uit tot buiten zijn en het werkt contact bevorderend. Er zijn 3 bomen gekapt en het hout ligt momenteel opgeslagen en te wachten op verwerking.

Cohesie
Een gedeelte van de werkzaamheden moet worden uitbesteed om veiligheid tijdens en na het proces te kunnen borgen. De rode draad van de bij de KNHM ingediende projecten was deze keer duurzaamheid en hergebruik, natuurdiversiteit en sociale cohesie. Het project 'hergebruik van gekapte bomen uit Hollandsche Rading van Samen voor Hollandsche Rading was één van de 17 projecten uit de Provincie Utrecht die aan Kern met Pit 2018 meededen. De Hollandsche Radingers werden met dit project op 19 januari jl. geëerd met het Predicaat 'Kern met Pit' en een geldbedrag van 1000 euro.

Meer
Kees Floor en Andrew Verhulp: 'We zijn nu zover gevorderd dat de planken van de bomen te drogen liggen in de tuin van een bewoner. Voor de verdere verwerking van de planken zijn we in gesprek met de eigenaar van het terrein van de voormalige instelling voor jeugdzorg

'De Hertenkamp' om de timmerwerkplaats van de vroegere school aldaar te gebruiken. Voor het ontwerp van de bankjes zijn we in gesprek met bewoners voor zowel het ontwerp als een werktekening. De gemeente heeft haar hulp toegezegd. En we hopen dat ons dorp eind dit jaar met een paar mooie en nuttige bankjes verfraaid is. Immers de volgende 'set' gerooide bomen ligt al weer te wachten op verwerking, En in de toekomst willen we met dat hout meerdere bankjes en andere initiatieven gaan realiseren'. In de komende periode wil men met hulp van alle betrokken vrijwilligers een eerste van meer bankjes een mooie plaats in deze Kern (met Pit) geven.

Meer berichten