Logo vierklank.nl
Henric de Jong Schouwenburg werd gekozen als voorzitter van een raadscommissie.
Henric de Jong Schouwenburg werd gekozen als voorzitter van een raadscommissie.
Zakelijk

Uit de gemeenteraad van 29 november

Vragenhalfuur
Krischan Hagedoorn (PvdA) en Eelco Dalmmeijer (VVD) stellen vragen over het zwembad Brandenburg die gaan over de exploitatie en de geconstateerde scheuren. Wethouder Madeleine Bakker antwoordt dat de kandidaat exploitanten hebben gemeld dat ze de exploitatie binnen de door de raad gestelde kaders haalbaar achten. 'De inkomsten in 2018 worden op de voet gevolgd en waren nagenoeg gelijk aan het vorige kalenderjaar over dezelfde periode. Voor de scheuren heeft de aannemer een gespecialiseerde adviseur ingehuurd en op basis van het advies daarvan worden de herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Na oplevering blijft de aannemer 40 jaar verantwoordelijk. De gemeente toetst of de werkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd.'

door Guus Geebel

Peter Schlamilch stelt vragen over een veilige oversteek van de Utrechtseweg. Wethouder Landwehr zegt dat de verzamelde handtekeningen naar de gedeputeerde worden gezonden. Hij geeft daarbij aan dat er ontwikkelingen aan de Utrechtseweg zijn die meegenomen moeten worden. Landwehr gaat in gesprek met de gedeputeerde over de totale Utrechtseweg. Het verzoek van Schlamilch om extra handhaving neemt de burgemeester op met de politie.

Vragen van Peter Schlamilch over groencompensatie in het bestemmingsplan Larenstein kan wethouder Landwehr nu nog niet beantwoorden omdat dit onderwerp nog in het college besproken gaat worden. Hij wil daar tijdig op terugkomen.

Installatie
Hanneke de Zwart wordt geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van D66. Daarmee treedt Hans Mieras af als raadslid. Burgemeester Sjoerd Potters dankt Mieras voor zijn inzet, zijn humor en inhoudelijke bijdragen. 'Met name jouw fantastische speeches waarmee je ons herhaaldelijk hebt verblijd.' Hans Mieras dankt in de eerste plaats de griffie en de bodes. Verder dankt hij zijn partij D66 en de raadsleden. Als advies aan de raad zegt hij: 'Steun uw voorzitter.' Na een schriftelijke stemming wordt Henric de Jong Schouwenburg gekozen tot voorzitter van de raadscommissie.

Vinkenplein
Johan Slootweg (SGP) heeft gevraagd om mondelinge beantwoording van schriftelijke vragen over het Voorlopig Ontwerp Vinkenplein. Wethouder Landwehr antwoordt dat de 950 openbare parkeerplaatsen in het centrumgebied beschikbaar zijn. 'Op de inloopavond op 26 november is een en ander toegelicht aan ondernemers en omwonenden.' De vraag blijft hoe de wethouder de zorgen die leven bij de ondernemers weg heeft kunnen nemen. Uit een brief van de ondernemers blijkt dat die grote zorgen hebben voor de toekomst. Het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld en de parkeerplaatsen zijn daarna aangewezen. 'De ondernemers zijn daar op het laatst niet bij betrokken.' Slootweg noemt dat een gemiste kans. Hij vraagt de wethouder alvorens het definitief Ontwerp Vinkenplein vast te stellen het parkeergedrag in beeld te brengen. Voor de driehoek dient hij opnieuw een motie in om de maximum parkeertijd in de decembermaand daar op drie uur te stellen. De motie wordt verworpen. Wethouder Landwehr geeft chronologisch aan hoe de communicatie over het parkeerbeleid is verlopen. Zorgen bij de ondernemers wegnemen kan de wethouder niet omdat die verdeeld zijn. 'Ze zullen ook met elkaar stappen moeten ondernemen.'

Regenboog
Over het beschikbaar stellen van extra krediet voor de realisatie van Integraal Kindcentrum De Regenboog is in beslotenheid vergaderd. De raad bekrachtigt in de openbare vergadering de stukken, die daar zijn behandeld en stemt unaniem in met het beschikbaar stellen van extra krediet voor de realisatie. Voor de aanwezige supporters van De Regenboog is het daarna feest.

Vaststelling belastingverordeningen
Han IJssennager (Bilts Belang) dient een amendement in op de actualisering van de belastingverordeningen 2019. Daarin stelt hij voor in bepaalde gevallen de mogelijkheid te bieden een grote container voor restafval beschikbaar te stellen. Hij zegt nadrukkelijk niet tegen afvalscheiding te zijn. Fred van Lemmen (VVD) is ook voor afvalscheiding. 'Maar we hebben moeite met een bepaalde rechtsongelijkheid om het moment dat je de beschikking hebt over een afvalcontainer waarin je kunt dumpen wat je wilt en zelf maar één container hebt, dan is dat niet helemaal juist.' Wethouder Anne Brommersma stelt dat bij een goed scheidende burger de kleinere container niet vol is. 'We werken er een jaar mee en hebben ervaring. Mensen kunnen een grotere container in speciale gevallen krijgen.' Het amendement is aangenomen.

400 jaar kiesrecht
De raad nam een motie aan van Anne Marie 't Hart (GroenLinks) waarin zij vraagt aandacht te schenken aan de viering van 100 jaar kiesrecht. 't Hart wil daarvoor op korte termijn een blijvend herinneringsteken in het gemeentehuis plaatsen, bijvoorbeeld een muurschildering of banner. Zij wil hiertoe op korte termijn een voorstel aan de raad voorleggen zodat vóór de komende verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschappen en de Europese verkiezingen in 2019, duidelijk zal zijn op welke wijze de gemeente De Bilt hieraan aandacht besteedt.

Meer berichten