Logo vierklank.nl
Het Hessingterrein langs de Utrechtseweg in De Bilt.
Het Hessingterrein langs de Utrechtseweg in De Bilt.
Politiek

Ruimtelijke randvoorwaarden Hessingterrein

door Guus Geebel

De raad stemt na hoofdelijke stemming met 15 tegen 12 stemmen in met de 'Ruimtelijke randvoorwaarden herontwikkeling van Utrechtseweg 341 e.o. - De Bilt', als kader voor een goede ruimtelijke inpassing van woningbouw op de betreffende locatie. Drie ingediende amendementen kregen onvoldoende steun

Het werd een langdurig debat waar het omgaan de met rode contouren een belangrijk element vormde. Van Forza mag het plan uitgevoerd worden als de bebouwing buiten de rode contour wordt geschrapt. Peter Schlamilch dient een amendement in waarin wordt voorgesteld dit aan het voorstel toe te voegen. Het amendement is verworpen. Han IJssennagger (Bilts Belang) noemt de rode contouren knellend en Bilts Belang zal iedere overschrijding toejuichen. Hij vraagt in een motie om binnen de nieuwe wijk een passende openbare speelvoorziening voor kinderen te realiseren. De motie krijgt steun van de volledige raad. Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt het plan te groot. Hij dient een amendement in om als voorwaarde op te nemen dat de bouwoppervlakte beperkt blijft tot de huidige oppervlakte binnen de rode contour, waarbij in de geest van de 'touwtjesmethode' de rode contour verplaatst mag worden. De uitkomst daarvan dient vastgelegd te worden in een convenant dat ondertekend wordt door Verwelius, de gemeente en Het Utrechts Landschap voordat aan de bestemmingsplanprocedure wordt begonnen. Het amendement is verworpen. 

Natuurwaarden
Theo Aalders (ChristenUnie) dient een motie in die vraagt maatregelen in het bestemmingsplan voor te schrijven, zodat het Natuurnetwerk Nederland ter plaatse als een rustgebied kan functioneren. De motie is aangenomen. Menno Boer (SP) was in eerste instantie blij met het plan, maar niet met de locatie, die een gebied van twee grote natuurgebieden verbindt. Hij dient een amendement in akkoord te gaan met dien verstande dat de bebouwde grondoppervlakte buiten de rode contour aan de zuid- en oostkant niet groter is dan de niet-bebouwde oppervlakte binnen de rode contour aan de westkant. Het amendement is verworpen. Michiel van Weele (D66) dient een motie in met een visie op de bescherming van de natuur- en cultuurhistorische waarden bij het plan Verwelius. Hij vraagt het college deze visie nadrukkelijk mee te nemen in de verdere uitwerking van de ruimtelijke randvoorwaarden richting bestemmingsplan. Ook vraagt hij in een motie om in het plan Verwelius middeldure huur op te nemen en hierbij gebruik te maken van het besluit ruimtelijke ordening dat de mogelijkheden biedt om het bestemmingsplan hierop aan te passen. Beide moties worden aangenomen.

Landschap en wonen
Jette Muijsson (Beter De Bilt) vraagt in een motie voor de gehele gemeente De Bilt beleid op te stellen hoe om te gaan met bouwen buiten de rode contouren. Na een toezegging van de wethouder, dat dit in de landschapsvisie wordt meegenomen wordt de motie ingetrokken. Connie Brouwer (Fractie Brouwer) steunt de amendementen van PvdA en SP omdat die de natuurwaarde steunen. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) stelt dat er nog een bestemmingsplan komt waar ruimte is de puntjes op de i te zetten. Hij steunt het voorstel van het college van harte. Werner de Groot (CDA) noemt het een mooi plan waar landschap en wonen met elkaar verweven worden. 'Het lijkt me een feest om in zo'n wijk te mogen wonen.' Johan Slootweg (SGP) noemt deze ruimtelijke randvoorwaarden een waarborg voor een goede verankering van de kwetsbaarheid van het gebied in het op te stellen bestemmingsplan. Anne Marie 't Hart (GroenLinks) zegt dat haar fractie het moeilijk heeft met het voorstel. 'Natuur prevaleert boven woningbouw en wij steunen amendementen die erop gericht zijn bouwen buiten de rode contouren te beperken.' Wethouder Landwehr gaat in op gestelde vragen en moties en amendementen. Krischan Hagedoorn complimenteert coalitiepartij GroenLinks voor hun consequente houding bij dit onderwerp. 

Meer berichten