Logo vierklank.nl
Ebbe Rost van Tonningen vroeg en kreeg een spoedinterpellatie.
Ebbe Rost van Tonningen vroeg en kreeg een spoedinterpellatie.
Politiek

Spoedinterpellatie zonder gevolgen

De fractie van Beter De Bilt vroeg tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 december  om een spoedinterpellatie over de beantwoording van vragen over Het Lichtruim. Met een interpellatie kan een raadslid in de raadsvergadering het college vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan.

door Guus Geebel

Het werd een langdurig debat dat eindigde met een mea culpa van wethouder Hans Mieras. 'Integer maar onhandig,' noemt hij zijn wijze van handelen bij de beantwoording van de vragen van Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt). Die betroffen huurprijzen voor culturele huurders van Het Lichtruim. Rost van Tonningen diende voor de handelwijze van de wethouder een motie van afkeuring in. Erik van Esterik (PvdA) noemt de verklaring die de wethouder aan het eind van het debat gaf helder, oprecht en bevredigend. Hij vindt een motie van afkeuring daarom overbodig. Han IJssennager (Bilts Belang) sluit zich daarbij aan. Rost van Tonningen trekt daarop de motie in.

Varianten
De vragen die Rost van Tonningen stelde waren, of het zo is dat de gemeente nog een aantal jaren garant staat jegens SSW voor de huuropbrengst van Het Lichtruim, en of het zo is dat een vaste huurprijs voor een vast aantal jaren is afgesproken. Ebbe Rost van Tonningen schetst de gang van zaken bij de beantwoording van de gestelde vragen. 'Achttien dagen nadat de vraag ingediend is komt er een conceptbeantwoording van de ambtenaar naar de wethouder, waarin staat dat er een korte variant is en een uitgebreidere.' Rost van Tonningen noemt het zeer ongebruikelijk dat een vraag aan een ambtenaar via een wethouder loopt. 'Onze fractie kreeg de korte variant en weet op dat moment niet dat er nog een uitgebreidere variant is.'

Informatie
Wethouder Mieras betreurt dat de schijn van onzorgvuldigheid gewekt is. Hij noemt de korte variant een compleet antwoord en het uitgebreide een overcompleet antwoord. Mieras stelt dat de vragen van Beter De Bilt zijn beantwoord. 'In het overcomplete antwoord staat geen nieuwe informatie.' Hij zegt het echt jammer te vinden dat het verwijt blijft liggen als zouden raadsleden verschillend behandeld worden, terwijl de intentie juist was. Rost van Tonningen concludeert dat zijn fractie maar een deel van de voorhanden zijnde informatie heeft gekregen en dat de wethouder niet gezegd heeft dat dit absoluut niet kan. Voor Beter De Bilt betekent dit dat herhaling mogelijk is. Hij dient daarom een motie van afkeuring in over de handelwijze van wethouder Mieras.

Fracties
Erik van Esterik vindt het een ongemakkelijk debat. Het handelen van de wethouder noemt hij onhandig. Hij vraagt om een extra termijn voor de wethouder. Dolf Smolenaers (D66) heeft niet de indruk dat moedwillig informatie is achtergehouden. 'Het gaat om toegankelijke informatie.' Johan Slootweg (SGP) mist het toegeven van de wethouder dat dit niet goed is. Menno Boer (SP) geeft een onvoldoende voor het verhaal. Werner de Groot (CDA) heeft gehoord dat de wethouder de gang van zaken betreurt. Anne de Boer (GroenLinks) constateert dat er geen sprake is van achterhouden van informatie. Nico Jansen (CU) vindt een spijtbetuiging op zijn plaats. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) vindt de motie te zwaar omdat er geen foute informatie is gegeven.. Han IJssennagger (Bilts Belang) merkt op dat er op zijn minst onhandig gemanoeuvreerd is.

Meer berichten