Connie Brouwer wil dat bij de opheffing van het BRU het resterende geld naar de deelnemende gemeenten terugvloeit.
Connie Brouwer wil dat bij de opheffing van het BRU het resterende geld naar de deelnemende gemeenten terugvloeit.

Uit de gemeenteraad van 25 juni

Politiek Politiek

Voorafgaand aan het behandelen van het zwembadbesluit wordt een motie besproken van Krischan Hagedoorn (PvdA) om het besluit uit te stellen tot september 2015. Hij vraagt het college om in tussentijd in overleg te treden met de gebruikers om tot een beter voorstel te komen. In de motie wordt gesteld dat het voorgestelde zwembad te klein is en niet goed uitgerust is om alle doelgroepen goed te bedienen. Het exploitatietekort kan veel hoger uitvallen als doelgroepen daardoor kleiner worden of verdwijnen. Hagedoorn constateert dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor het scenario van Stichting Water. Wethouder Jolanda van Hulst ontraadt de motie die na hoofdelijke stemming met 12 tegen 15 stemmen wordt verworpen.

door Guus Geebel

BRU
De raad stelde de verklaring geen bezwaar tegen de jaarrekening 2014 van het BRU vast. Connie Brouwer (Beter De Bilt) dient een motie in. Daarin vraagt zij de ons vertegenwoordigende leden in het algemeen- en dagelijks bestuur van het BRU de insteek te kiezen om het positief saldo van het BRU terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke regeling houdt op te bestaan. Het gaat om een bedrag van 1.669.000 euro. Burgemeester Gerritsen ontraadt de motie op dit moment omdat het BRU nog wel verplichtingen na moet kunnen komen. De motie wordt verworpen.

Vragenuur
Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) vraagt wat de consequenties zijn van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan De Leijen-Zuid. Wethouder Hans Mieras antwoordt dat door drie omwonenden beroep is aangetekend tegen het plan De Leijen-Zuid. De raad stelde het plan op 26 juni 2014 vast. Het beroep bestond uit twaalf bezwaren waarvan er één gegrond verklaard is. De RvS vindt dat de gemeente de noodzaak van uitbreiding op die plek onvoldoende gemotiveerd heeft. Het gaat om een vrij nieuwe toets waaraan voldaan moet worden. De gemeente heeft 26 weken de tijd om de motivatie aan te vullen. De wethouder is optimistisch over de afloop. Voor de woningen die nu al worden gebouwd heeft het geen consequenties.

Westbroek
In een motie ingediend door Peter Schlamilch (Beter De Bilt) wordt gevraagd bij het herinrichten van de Burgemeester Huydecoperweg in Westbroek extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid, de lokale gemeenschap bij de planvorming te betrekken en lokale bedrijven een reële kans te geven aan het project deel te nemen. De motie is aangenomen.

Hamerstukken
De Huisvestingsverordening regio Utrecht 2015 – gemeente De Bilt.
Het verlenen van toestemming voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht.
Het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen.