Wethouder Madeleine Bakker juicht de lokale betrokkenheid toe en hoopt dat die in het vervolg van het proces blijft.
Wethouder Madeleine Bakker juicht de lokale betrokkenheid toe en hoopt dat die in het vervolg van het proces blijft.

Applaus in Biltse raad voor plan De Vierstee

Politiek

De gemeenteraad ging donderdag 25 juni met algemene stemmen akkoord met het voorstel van B en W om de huidige Vierstee te renoveren. Het college heeft gekozen om in overleg met de gebruikers en het bewonersinitiatief bestaande knelpunten op te lossen.

door Guus Geebel

Uitgangspunt is een multifunctionele accommodatie die voor een periode van twintig jaar beschikbaar is voor de huisvesting van zaalsport, onderwijs, cultuur en bibliotheek.? De raadsbrede steun aan het voorstel wordt beloond met applaus.

Een motie ingediend door Vanetta Smit (D66) waarin om extra duurzaamheidsmaatregelen wordt gevraagd krijgt steun van de raad. Vanetta Smit noemt De Vierstee het kloppende hart van Maartensdijk. Een locatie waarbij door kunst en cultuur, sport en het rijke verenigingsleven de ontmoeting centraal staat. Zij vindt het spijtig dat de bibliotheek wegens de bezuinigingen aangeeft het gehuurde aantal vierkante meters te willen halveren. 'Maar dit schept ook kansen.' Het proces rond De Vierstee noemt zij een mooi voorbeeld van samenwerking van bewoners, gebruikers en verenigingen.

Realistisch
Johan Slootweg (SGP) stelt dat er een voorstel ligt dat realistisch is en waar draagvlak voor is. Hij noemt het een voorbeeld van hoe een voorstel tot stand zou moeten komen. Werner de Groot (CDA) merkt op dat de oude Vierstee bij een groot deel van de Maartensdijkse bevolking voldoet als ontmoetingsplaats voor gebruikers en bewoners. 'De groep Vierstee 2.0 heeft laten zien hoe de ambitie verwezenlijkt kan worden.' Johan Stekelenburg (SP) wil het college meegeven het onderhoud in de toekomst te waarborgen. Peter Schlamilch (Beter De Bilt) roept de wethouder op om de korfbalverenigingen binnen boord te houden. Nico Jansen (CU) heeft complimenten voor de doorzetters van Vierstee 2.0. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) vindt de motie over duurzaamheid eigenlijk overbodig omdat in het coalitieakkoord duurzaamheid al is opgenomen. Han IJssennagger (Bilts Belang) constateert dat het college goed heeft geluisterd naar de bevolking. Hij is er gelukkig mee dat de afschrijving van de renovatie over een periode van twintig jaar wordt genomen. Bilts Belang geeft geen steun aan de motie over duurzaamheid.

Wethouder
Wethouder Madeleine Bakker gaat in op de vragen en opmerkingen van de fracties. Voor de beide korfbalverenigingen heeft het Korfbalverbond de dispensatie verlengd tot het seizoen 2015 – 2016. De korfbalverenigingen hebben aangegeven in de gemeente te willen blijven korfballen en liefst in De Vierstee. 'Wij willen graag voor de langere termijn dispensatie.' De wethouder zegt ervoor te gaan om er samen met de verenigingen en het Korfbalverbond ook na 2016 uit te komen. Erik van Esterik (PvdA) complimenteert de wethouder met het overleg en de flexibiliteit waarmee het voorstel tot stand is gekomen. Hij vraagt ook de BSF bij het vervolg te betrekken, wat de wethouder toezegt.