Logo vierklank.nl
De herinrichting en de realisatie van de doortrekking van de Asserweg in De Bilt is een van de resterende maatregelen uit het Verkeerscirculatieplan.
De herinrichting en de realisatie van de doortrekking van de Asserweg in De Bilt is een van de resterende maatregelen uit het Verkeerscirculatieplan. (Foto: Henk van de Bunt)

Ontwerpbestemmingsplan 'Asserweg' in procedure

De doortrekking van de Asserweg ligt grotendeels binnen de bestemmingen 'Verkeer' en 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Een deel van de nieuwe weg, juist voor de aansluiting op de rotonde in de Biltse Rading, is geprojecteerd binnen de bestemming 'Maatschappelijk', waar geen verkeers- en ontsluitingswegen zijn toegestaan. Om de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, dient het geldende bestemmingsplan ter plaatse van de bestemming 'Maatschappelijk' te worden gewijzigd naar de bestemming 'Verkeer'. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Asserweg’ voorziet daarin.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Asserweg' is, na het doorlopen van het wettelijk vooroverleg, thans gereed voor het starten van de formele planprocedure. Vanaf donderdag 25 juni 2020 ligt dit ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage.

Na verwerking van de eventuele zienswijzen, verwacht het College het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2020 ter vaststelling uit te brengen aan de gemeenteraad.

Meer berichten