Logo vierklank.nl
Connie Brouwer stelt vragen over het Montessori kinderdagverblijf en Veilig Thuis/Save.
Connie Brouwer stelt vragen over het Montessori kinderdagverblijf en Veilig Thuis/Save.
Politiek

Vragenhalfuur raad van 18 april

door Guus Geebel

Op een vraag van Peter Schlamilch (Forza De Bilt) aangaande Monitoring geluidsproductie Rijksweg A27 antwoordt wethouder Landwehr dat de monitoring plaatsvindt via de naleveringsverslagen. Bij de Odru (Omgevingsdienst regio Utrecht) heeft hij navraag laten doen of er meer mogelijkheden zijn. 'Zolang de geluidsproductieplafonds (GPP) niet worden overschreden kan de gemeente geen maatregelen afdwingen. De gemeente kan wel vragen om verlaging daarvan als gedurende een aantal jaren blijkt dat het GPP aanzienlijk lager is dan in het geluidsregister is vastgelegd. Odru en RWS zeggen eerst de komende verslagen af te wachten. De vragen zouden eigenlijk rechtstreeks doorgeleid moeten worden naar RWS.'

Kinderdagverblijf
Over de tijdelijke sluiting van het Montessori kinderdagverblijf vraagt Connie Brouwer (Fractie Brouwer) hoe het mogelijk is dat er nu pas is ingegrepen terwijl misstanden bekend waren. Burgemeester deelt mee dat het kinderdagverblijf per 1 juni gaat stoppen. 'Dat gebeurt niet omdat sprake was van een ernstige misstand anders was het al gesloten geweest. Tot 1 juni wordt meer dan normaal toezicht gehouden.'

Vinkenplein
Wethouder Landwehr beantwoordt vragen van Johan Slootweg(SGP), mede namens PvdA en SP, over het vaststellen definitief ontwerp (DO) Vinkenplein. Over de vraag wat het college heeft gedaan om het vertrouwen met de ondernemers te herstellen zegt Landwehr dat er heel veel informele contacten geweest zijn en dat een ander traject is opgestart. 'Bij het opstellen van het DO heeft de ontwerper en de projectleider contact gehad met de aangrenzende winkeliers en omwonenden over maatwerkaanpassingen van het DO.' Zelf heeft de wethouder ook verschillende contacten gehad ook met omwonenden. Over wat het college gaat doen om de randvoorwaarden voor een bezoek aan het winkelcentrum, zoals voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving, zodanig te verbeteren dat de negatieve trend in het Koopstromenonderzoek wordt omgebogen in een positieve, zegt Landwehr: 'De trend in het Koopstromenonderzoek is een landelijke trend. Er zijn in het DO Vinkenplein extra parkeerplaatsen aangebracht. Nadat het centrumplan is gerealiseerd monitoren wij de verkeerssituatie.' Over de P&R parkeerplaats aan de Rembrandlaan als alternatief voor lang parkeren zegt hij: 'NS/ProRail is eigenaar is van deze parkeerplaats die geen onderdeel uitmaakt van de 950 parkeerplaatsen ten behoeve van het centrumplan. Het is en blijft een openbare parkeerplaats bij het station.'  

Speelvoorziening
Anne Marie 't Hart (GroenLinks) vraagt het college wat de stand van zaken is met het vinden van een locatie voor een speelvoorziening in het centrum van Bilthoven. Wethouder Landwehr zegt dat er intensief contact met de initiatiefnemers voor een speeltuin is geweest. 'We zijn tot de conclusie gekomen dat we eerst de inrichting van het Vinkenplein en de Kwinkelier moeten hebben en dat zij in contact treden met de ondernemers. Andere aangeboden locaties vonden zij niet goed. We zijn nog in gesprek.'

Veilig Thuis/Save
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) stelt vragen over de datalek bij Veilig Thuis/Save. Wethouder Madeleine Bakker: 'De gelekte mails zouden alleen in handen zijn geweest van de zogenaamde klokkenluiders en RTL Nieuws. Van RTL Nieuws heeft Save de bevestiging ontvangen dat die de gegevens vernietigd zou hebben. De klokkenluider wil dat niet bevestigen om de bron te beschermen. Save heeft Fox- IT, een bureau in cyber security, opdracht gegeven om het datalek en de gevolgen daarvan te onderzoeken. Daarbij hoort ook de onderzoeksvraag of de gegevens vernietigd zijn. Save heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het omgaan met gegevens en zich houden aan geldende wet- en regelgeving. Wij laten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren hoe er met de gegevens is omgegaan.'

Kwinkelier
Martijn Koren (CDA) stelt een aantal vragen naar aanleiding van een brief van betrokkenen en omwonenden rondom fase 4 van De Kwinkelier. Wethouder Landwehr zegt dat fase 2 zo goed als is opgeleverd door de aannemer en de winkel Anna van Toor kan worden ingericht door de huurder. De beplanting aan de zijde van de Kramsvogellaan wordt door de eigenaar van de Kwinkelier binnenkort opgepakt. Fase 3, het Kronkelstraatje, is volop in uitvoering. Oplevering staat gepland voor juli augustus. Voor de fase 4, 5 en 6 is de architect druk bezig de plannen uit te werken. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente.

Meer berichten