Gerda Hoekstra en Hetty Loeb op de kruising Jan Steenlaan en Rembrandtlaan.
Gerda Hoekstra en Hetty Loeb op de kruising Jan Steenlaan en Rembrandtlaan.

Wijkraad de Leijen voelt zich gepasseerd

Algemeen Politiek

door Henk van de Bunt

De herinrichting van de Jan Steenlaan in Bilthoven is al ruim 15 jaar onderwerp van discussie. Na de ontvangst van de notitie van de Werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan kondigde het College van Burgemeester en Wethouders besluitvorming aan over het vervolgtraject. De voortgangsrapportage hierover was jl. donderdagavond gedurende 3 uur, 17 minuten en 39 seconden meer dan uitvoerig onderwerp van een uiterst grimmig gesprek in de vergadering van de Raadscommissie Openbare Ruimte.

De Wijkraad De Leijen heeft vanuit het straatoverstijgende, algemene wijkbelang deel uit gemaakt van de Werkgroep Jan Steenlaan. De Wijkraad heeft zich daarbij ingezet op het vinden van het meest adequate evenwicht tussen het realiseren van een fietsroute vanaf de Soestdijkseweg naar de scholen en sportclubs aan het eind van de Jan Steenlaan, die voldoet aan de criteria voor een goed fietsnetwerk zoals geformuleerd in het GVVP (samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort) en een voor de lange termijn goede ontsluiting van de wijk De Leijen voor alle soorten verkeer. De Wijkraad gaat ervan uit dat zij betrokken zal worden bij de verdere uitwerking en de besluitvorming.

Vrij-liggend
Voorzitter Hetty Loeb: 'In dit kader heeft de Wijkraad gekozen voor de optie van vrij liggende fietspaden op de Jan Steenlaan. Ook heeft de Wijkraad duidelijk aangegeven dat het aanbrengen van een knip in De Leijen, waarbij noordelijk De Leijen uitsluitend via Jan Steenlaan en Rembrandtlaan en het zuidelijk deel uitsluitend via de tunnel Leyenseweg de wijk uit zou kunnen, absoluut onacceptabel is. De Wijkraad beseft terdege dat het aanbrengen van vrij liggende fietspaden zeer kostbaar is en veel tijd in beslag zal nemen. Maar bovenal willen wij erbij betrokken blijven; zes van de acht partijen in de werkgroep zijn toch niet voor niets gehoord en daarna 'geparkeerd'.

Maatregelen
Werkgroeplid namens de Wijkraad was secretaris Gerda Hoekstra: 'Daarom ziet de Wijkraad De Leijen voor de korte(-re) termijn als meest realistische en acceptabele optie het voortzetten van de huidige situatie van eenrichtingsverkeer op de Jan Steenlaan zonder daar een fietsstraat van te maken. Waar nodig wel ondersteund door kleine aanvullende snelheids-beperkende maatregelen op Jan Steenlaan en Rembrandtlaan. Dit echter wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het terugbrengen in de oorspronkelijke situatie van de Jan van Eijklaan van tweerichtingsverkeer'.

Sluipverkeer
De Wijkraad ziet als voorbeelden, dat het sluipverkeer door de smalle straten van de woonwijk ten westen van de Massijslaan en de Jan van Eijcklaan naar de scholen en sportverenigingen dan wordt tegen gegaan en de rechtstreekse bereikbaarheid van De Bremhorst en het tegenoverliggende bedrijventerrein en deels ook de appartementen van Huize het Oosten via beide richtingen van de Jan van Eijcklaan wordt bewerkstelligd. De wijkraad is mordicus tegen het volledig beëindigen van het tijdelijke VCP De Leijen en weer overal (afgezien van het vrachtverkeer) volledige mogelijk maken van tweerichtingsverkeer. Hetty Loeb: 'Wij staan achter de keuze de oplossing van de verkeersproblematiek op de Jan Steenlaan in samenhang met de diverse ontwikkelingen rondom het station Bilthoven te willen bezien. Uitsluitend een dergelijk aanpak biedt uitgelezen kansen om eens en vooral een tweerichtingen fietspad op de Jan Steenlaan te ontwikkelen, een goed alternatief voor de rotonde Soestdijkseweg/Jan Steenlaan te ontwikkelen, een goede ontsluiting van het NS-parkeerterrein te realiseren, verplaatsing van de busstations naar de andere kant van het treinstation en een herstructurering van de Rembrandtlaan ter hoogte van het Timpe-gebied te realiseren'.

Scholen
Gerda Hoekstra: 'De grootste verkeersproblematiek op de Jan Steenlaan doet zich voor rond de aanvangstijden van de scholen. Daarmee heeft de Wijkraad De Leijen grote zorgen over de verkeersveiligheid op de Jan Steenlaan bij het instellen van tweerichtingsverkeer. De verkeersveiligheid voor fietsers zal in het gedrang komen bij het invoeren van tweerichtingsverkeer. Zo konden vóór het tijdelijk VCP de fietsers richting de Soestdijkseweg aan één kant blijven fietsen. Nu is er voor fietsers een verplichte oversteek ter hoogte van de Rembrandtlaan naar het fietspad richting de rotonde. Indien de Jan Steenlaan tweerichtingsverkeer wordt, dan moeten fietsers niet alleen rekening houden met tegemoetkomend verkeer, maar ook nog eens met achteropkomend verkeer. De gedachte dat de oude route van buslijn 77 weer terug komt en gaat lopen over de Jan Steenlaan en Jan van Eijcklaan juichen wij van harte toe, zeker als deze ook via de Berlagelaan gaat rijden. De wijkraad is er ook voor een extra P&R-terrein te realiseren op de 'Driehoek' bij het Emmaplein. Dit ontlast de verkeersdruk richting het P&R-terrein aan de Rembrandtlaan.

De wijkraad wil graag een extra P&R-terrein op de ‘Driehoek’ bij het Emmaplein naast een verplaatsing van de busstations naar de andere kant van het treinstation.