Logo vierklank.nl
 Johan Slootweg doet een oproep aan de raad om minder bezig te zijn met de waan van de dag en meer te gaan kijken naar de lange termijn.
Johan Slootweg doet een oproep aan de raad om minder bezig te zijn met de waan van de dag en meer te gaan kijken naar de lange termijn.
Politiek

Kadernota krijgt steun van gemeenteraad

De Kadernota 2018-2021 werd op donderdag 22 juni rond het middernachtelijk uur ongewijzigd vastgesteld. De fracties van SP, PvdA en Fractie Schlamilch stemden tegen de nota. Van de vijftien ingediende moties werden er zes aangenomen.

door Guus Geebel

De kadernota vormt het uitgangspunt voor de begroting 2018 en volgende jaren. Wensen voor nieuwe investeringen en exploitatie-uitgaven worden afgezet tegen de beschikbare financiële ruimte. Bij de behandeling in eerste termijn kreeg het college een groot aantal vragen en werden de moties ingediend. Kees Lelivelt (VVD) geeft in zijn beschouwing aan dat voor de VVD uitbreiding van het woningaanbod noodzakelijk is, met name in het middensegment. Voor de realisatie daarvan kunnen van de VVD ook oplossingen buiten de rode contour gezocht worden. De VVD vraagt om een verkeerstelling na de ingebruikname van de tunnel in de Leyenseweg. Samen met de SP vraagt de VVD in een motie om een vergoeding voor de aankoop van dierenvoeders voor Stichting Dierenweide Maartensdijk en De Schaapskooi in Bilthoven. De motie is aangenomen.

Visie
Dolf Smolenaers (D66) vraagt in een motie het revolving-fund verduurzaming en toegankelijkheid te verhogen met 100.000 euro voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en van maatschappelijke organisaties. De motie wordt aangenomen. Krischan Hagedoorn (PvdA) vraagt om een visie op lokale zorg die vernieuwend en in het voordeel van de inwoners werkt. Ook vraagt hij concrete acties op het terrein van werk en inkomen en extra sociale woningbouw. De PvdA wil een visie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Een motie om de korting op subsidies te beëindigen en een nieuw subsidiebeleid te ontwikkelen wordt verworpen, evenals de motie over het versnellen van sociale woningbouw door lagere kavelprijzen te hanteren.

Burgerparticipatie
Jette Muijsson (Beter De Bilt) is blij met de burgerparticipatie en constateert dat die vruchten afwerpt. 'In de oude Theresiaschool is een centrum gevestigd waar zorg, welzijn, kunst, cultuur en educatie samengaan. Wekelijks komen hier tweehonderd mensen voor psychische gezondheidskundige hulp, een luisterend oor of tekenles.' Beter De Bilt vraagt het college mee te denken over het laten voortbestaan hiervan. Een motie hierover wordt verworpen, evenals een motie over het plaatsen van camera's in Westbroek. Een motie over speeltuinbeleid is aangenomen. Han IJssennagger (Bilts Belang) komt na een lange inleiding over bevolkingsgroei tot de conclusie dat we nu problemen hebben omdat 70 jaar geleden verkeerde keuzes gemaakt zijn. 'We moeten een visie ontwikkelen waar De Bilt over veertig jaar staat en waar burgers gehuisvest kunnen worden.'

Groenbeheer
Werner de Groot (CDA) dient een motie in waarin gevraagd wordt voorzichtiger om te gaan met de opbrengsten van bouwleges. De motie wordt aangenomen. Verder dient hij in een motie in om bij de begroting 2018 een rekenrente van 3 procent te hanteren en de rekenrente voor riool- en afvalstoffenheffing voor 4 jaar vast te zetten waardoor de verhoging van de OZB grotendeels niet doorgevoerd hoeft te worden. De motie wordt aangenomen. Menno Boer (SP) vraagt aandacht voor veiligheid bij rotondes. Ook woningbouw en fietspaden zijn belangrijke aandachtspunten. Communicatie met inwoners moet verbeterd worden. Anne de Boer (GroenLinks) is blij met de kadernota, de doelen uit het coalitieakkoord worden niet uit het oog verloren en de cijfers zien er beter uit. De fractie beoordeelt de kadernota op groen, sociaal en financiële degelijkheid. Hij pleit voor bouwen voor ouderen. In een motie vraagt hij budget voor verbetering van groenbeheer. De motie wordt aangenomen.  

Moties
Johan Slootweg (SGP) noemt de kadernota een helder stuk. Hij vraagt aandacht voor de ambtelijke organisatie die in de knel komt, wat ten koste gaat van de dienstverlening. 'De raad is teveel bezig met het korte termijn denken.' Nico Jansen (CU) maakt zich zorgen over de jeugdzorg. Hij vraagt aandacht voor verkeersveiligheid en bereikbaarheid van openbaar vervoer voor ouderen, zeker nu de subsidie van de provincie voor de regiotaxi verdwijnt. Peter Schlamilch (Fractie Schlamilch) dient moties in over een Kerstwaardering voor ambtenaren van de gemeente, de verkeersveiligheid in Westbroek en om kleine cultuurinstellingen te ontzien. De moties krijgen geen steun van de raad.

B en W
De portefeuillehouders gaan in op vragen, opmerkingen en de ingediende moties. Wethouder Hans Mieras: 'Met deze kadernota zet het college de koers voort die de afgelopen jaren is gevoerd.' Het college is geen voorstander van het terugdraaien van kortingen op subsidies. Vooruitlopend op nieuw subsidiebeleid wil hij eenmalig ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Hij gaat in op de woningbehoefte die achterblijft bij de vraag. Specifiek de sociale woningbouw. 'Door het beleid dat we voeren is de groene kwaliteit er nog steeds. Dat leidt ertoe dat mensen hier graag willen wonen.' Dat het afgelopen jaar geen sociale huurwoning is opgeleverd baart het college grote zorgen.

Meer berichten