Logo vierklank.nl
Lucas van Dijk en Karine Klyan woonden als Gasten van de Raad de vergadering bij.
Lucas van Dijk en Karine Klyan woonden als Gasten van de Raad de vergadering bij.
Algemeen

Uit de gemeenteraad van 20 april

Sjoerd Potters verwelkomt in zijn eerste reguliere raadsvergadering als burgemeester van De Bilt twee Gasten van de Raad. Lucas van Dijk is door Krischan Hagedoorn (PvdA) uitgenodigd en Karine Klyan door Frans Poot (D66).

door Guus Geebel

Er is geen meerderheid om een motie ingediend door Menno Boer (SP) in stemming te brengen. De SP vraagt het college in de motie bij de formatieonderhandelingen voor een nieuwe regering het onderwerp A27/A12 te agenderen en hierbij het Tracébesluit van december 2016 niet als uitgangspunt te nemen.

De raad besluit unaniem de procedure voor het initiatiefvoorstel van Fractie Schlamilch om cultuurgeld te besteden aan culturele activiteiten nu niet in behandeling te nemen. Dolf Smolenaers (D66) stelt dat dit voorstel een aangenomen motie van de raad doorkruist die nog in uitvoering is. Hij stelt voor het voorstel van Schlamilch, die afwezig is, voor advies door te zenden naar het college en dat advies samen met de rapportage die B en W de afgelopen commissie op de toezeggingenlijst heeft gezet naar de raad te laten komen. D66 vindt dat uit het veld zelf moet komen waar het geld aan besteed moet worden.

In de raadsvergadering van 30 maart staakten de stemmen bij een motie ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) om een overgangregeling voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te onderzoeken. De motie krijgt nu een meerderheid van de raad.

Soestdijkseweg-Zuid/Dorpsstraat
De raad stelt unaniem het bestemmingsplan 'Kruising Soestdijkseweg-Zuid/Dorpsstraat' vast.  Doel is het realiseren van een hoogwaardige, snelle en comfortabele openbaar vervoerverbinding tussen station Bilthoven en Utrecht Science Park De Uithof en het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid door een betere benutting van de infrastructuur van de Soestdijkseweg-Zuid. Michiel van Weele (D66) vraagt in een aangenomen motie om zo spoedig als verkeerstechnisch verantwoord is over te gaan op eenrichtingsverkeer op uitvalswegen in De Bilt, met de bijbehorende infrastructurele maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in De Bilt. Twee moties ingediend door Fractie Schlamilch zijn verworpen.

Meer berichten