Logo vierklank.nl
Margriet van de Vooren wordt beëdigd als commissielid zijnde niet raadslid voor de fractie van het CDA.
Margriet van de Vooren wordt beëdigd als commissielid zijnde niet raadslid voor de fractie van het CDA.
Politiek

Uit de gemeenteraad van 22 december

De fractie Schlamilch vindt het een goede zaak dat de gemeente een referendumverordening krijgt en stelt voor dit onderwerp eerst ter behandeling aan de commissie aan te bieden. Han IJssennagger (Bilts Belang) is verbaasd dat een voorstel wordt ingediend door Forza, een organisatie die niet in de raad bekend is. Schlamilch zegt toe overal waar Forza in het voorstel staat dit te wijzigen in fractie Schlamilch. De raad heeft geen behoefte het initiatiefvoorstel voor advies naar het college te sturen. Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissievergadering van 12 januari.

door Guus Geebel

Apv
De Verordening tot de wijziging van de Apv gemeente De Bilt 2009 wordt met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen. De fractie Schlamilch dient twee amendementen in. Het ene heeft betrekking op de minimale vrije doorgang op trottoirs. Het andere op belemmeringen op de rijbaan. Burgemeester Verkerk stelt dat de afmetingen na breed overleg overeen gekomen zijn. Beide amendementen worden verworpen.  

Armoedebeleid
De raad stelt unaniem de uitgangspunten voor gemeentelijk armoedebeleid vast. Krischan Hagedoorn (PvdA) constateert dat het aantal langdurig armen stijgt tot inmiddels 660.000, tien procent meer dan het jaar ervoor. 'Sociale uitsluiting dreigt voor steeds meer mensen. Uit de evaluatie blijkt dat er behoefte is aan een breder netwerk. In De Bilt houden dertig professionele organisaties zich bezig met armoede. Slechts drie daarvan worden door de gemeente structureel betrokken bij het vormen van het beleid.' Hagedoorn geeft voorbeelden van gemeenten waar meer organisaties betrokken worden. Een amendement, ingediend door PvdA, SP, D66 en CU, waarin gevraagd wordt initiatief te nemen om de lokale organisaties te verbinden wordt aangenomen. Ook wordt de motie aangenomen waarin de PvdA vraagt het extra rijksbudget voor armoedebestrijding beschikbaar te stellen voor organisaties die zich met kinderarmoedebestrijding bezighouden.

Cees Beringen (CDA) stemt in met het geformuleerde armoedebeleid. In een motie vraagt het CDA binnen het nieuwe armoedebeleid middelen beschikbaar te stellen die zwemlessen voor kinderen uit gezinnen met een inkomen van 125 procent van het minimum mogelijk kunnen maken. De motie wordt unaniem aangenomen. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen zegt in maart met de financiële en inhoudelijke uitwerking te komen. 'De uitgangspunten zijn zoveel mogelijk gewoon meedoen en de participatiemaatschappij vorm geven.'

Vragenuur
Menno Boer (SP) stelt vragen over plannen van de provincie om een spoorlijn rond De Bilt aan te leggen en een verbinding tussen station Bilthoven en een nieuw station Utrecht Uithof. Hij maakt zich zorgen om de gevolgen daarvan voor kwetsbare natuur. Verder stelt hij vragen over het besluit om de A27 bij Amelisweerd te verbreden. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen beantwoordt kort enkele vragen en zegt toe de vragen uitgebreider schriftelijk te beantwoorden. Dat geldt ook voor de vraag van Werner de Groot (CDA) over verkeersproblemen op de Blauwkapelseweg tijdens de spits. Op vragen van Menno Boer over rubbergranulaat op sportvelden antwoordt wethouder Madeleine dat de kunstgrasvelden van FC De Bilt en SVM in 2018 worden vervangen. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) stelt vragen over de driehoek op het Emmaplein in Bilthoven en de plannen voor het terrein achter De Kwinkelier. Wethouder Hans Mieras zegt half februari meer te kunnen melden over De Kwinkelier. 

Voorstellen
Fractie Schlamilch stelt voor kerstpakketten voor gemeenteambtenaren opnieuw in te voeren. Menno Boer stelt voor een proef te doen met Alle Fietsers Tegelijkertijd Groen (AFTG) bij verkeerslichten en om hartjesborden te plaatsen om automobilisten bewust te maken van hun snelheid. Alle voorstellen worden verworpen.

Meer berichten