Wethouder Jolanda van Hulst wil er binnen de financiële kaders zoveel mogelijk uithalen.
Wethouder Jolanda van Hulst wil er binnen de financiële kaders zoveel mogelijk uithalen.

Raad akkoord met zwembadplan Brandenburg

Algemeen Politiek

door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot op 25 juni na hoofdelijke stemming akkoord te gaan met het ontwikkelen van een nieuw zwembad conform scenario 4 van het rapport Exploitatiescenario's nieuwbouw Brandenburg. Het college is van mening dat dit scenario aan de inhoudelijke en financiële eisen voldoet. Voor het voorstel stemden 17 leden, tegen 10.

Alvorens tot besluitvorming te komen werd een motie van Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) in stemming gebracht. Hij vraagt het college in de motie om eerst het raadsvoorstel en het burgerinitiatief van Stichting Water allebei uit te werken, zodat de jaarlasten vergelijkbaar zijn. 'De gemeenteraad kan dan in september een keuze uit twee alternatieven maken.' De motie krijgt geen meerderheid van de raad.

Titanic
In de eerste termijn gaan de fracties in op het voorstel van B en W. Michiel van Weele (D66) noemt het voorgestelde zwembad passend bij de schaal van de gemeente en geschikt voor de zwemclub. Het neerzetten van een luxe bad in deze gemeente vindt hij financieel en sociaal geen goede keuze. Eveline van der Aa (GroenLinks) zegt het in de huidige financiële situatie van De Bilt niet verantwoord te vinden een groter financieel risico aan te gaan. Zij denkt dat nu kaders stellen en vervolgens met partners slimme oplossingen zoeken meer oplevert dan uitstel. Hans Los (VVD) stelt dat in het plan van Stichting Water aannames zitten die geen garantie voor de toekomst bieden. Met name de bezoekersaantallen. Menno Boer (SP): 'Dit zwembad lijkt een Titanic te worden waar we nog heel veel spijt van gaan krijgen. Dit is een geboren zinkend schip.'

Referendum
Nico Jansen (CU) pleit voor een behoefteonderzoek gevolgd door een referendum. Tiny Middleton (Bilts Belang) kiest voor scenario 4. Zij noemt een energieneutraal De Bilt in 2030 een utopie. De motie over duurzaamheid krijgt geen steun van Beter De Bilt. Johan Slootweg (SGP) vindt dat er lering getrokken kan worden uit de ervaringen in Alblasserdam en Culemborg. Hij pleit voor goede afspraken vooraf over het beheer. Slootweg wijst op de open bestuurscultuur in het collegeprogramma waar hij weinig van merkt. Hij vindt het voorstel niet rijp voor besluitvorming. Cees Beringen (CDA) wil weten of binnen de bestaande begroting een scheidingswand gerealiseerd kan worden.

Portefeuillehouder
Wethouder Jolanda van Hulst komt tot de conclusie dat het rooster voor de gebruikers van het zwembad  passend is. Een beweegbare bodem in de lengterichting maakt het mogelijk dat meerdere groepen gelijktijdig gebruik kunnen maken van het bad. Zij wil binnen de financiële kaders en de randvoorwaarden de mogelijkheid van een scheidingswand onderzoeken. De wethouder wil met alle gebruikers om tafel om er binnen de kaders het meest optimale voor alle doelgroepen uit te halen. De moties over duurzaamheid neemt zij over. Het college wil de beste partij de exploitatie in handen geven, waarbij een lokale stichting de voorkeur heeft.

Moties
De moties ingediend door Eveline van der Aa om in overleg met de gebruikers een plan van aanpak op te stellen en bij de realisatie te streven naar optimaler duurzaamheid bij het bestek van de nieuwbouw, krijgen steun van de raad. Krischan Hagedoorn (PvdA) steunt alle moties. Hij is benieuwd hoe het college de scheidingswand en andere duurzame oplossingen gaat bekostigen uit 8.000 euro per jaar, want dat is wat er overblijft. Hij vindt dat scenario 4 op geen enkele wijze voldoet aan de uitgangspunten die het college zichzelf heeft opgelegd in het coalitieakkoord.