Marcel Engeringh is geïnstalleerd als commissielid voor de fractie van D66.
Marcel Engeringh is geïnstalleerd als commissielid voor de fractie van D66.

Uit de gemeenteraad van 30 januari

Politiek

door Guus Geebel

Een agenderingsverzoek ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) over een toezichtbrief van de provincie wordt door overige raadsleden niet gehonoreerd. De provincie heeft twijfels over de robuustheid van de meerjarenbegroting en wil de gemeente financieel intensief volgen. Schlamilch wilde met het agenderingsverzoek de vragen die hij in het vragenhalfuur had willen stellen, maar die niet werden toegelaten, in de raad beantwoord hebben.

Wethouder Dolf Smolenaers vindt het nu niet het moment om de vragen te beantwoorden. 'Op 4 februari is er een raadsinformatieavond waar alle ruimte is vragen te beantwoorden. Er volgt daarna ook nog een commissie- en raadsvergadering. De financiële positie van de gemeente is volgens het college niet gediend met het even snel beantwoorden van deze vragen, zonder mogelijkheid van discussie of wedervragen door de rest van de raad.' Smolenaers noemt de beantwoording van de vragen op dit moment niet onmogelijk, maar wel onwenselijk. Erik van Esterik (PvdA) steunt het standpunt van het college. Hij vindt dat Schlamilch de kwalificatie wegkijkers en kop in het zandstekers die hij het college gaf moet terugnemen. Dat doet hij niet met als argument dat het nog de mildste kwalificaties zijn. Een motie van wantrouwen tegen het college ingediend door Forza krijgt geen steun van de overige fracties.          

Bestemmingsplan

Vragen van Johan Slootweg (SGP). Connie Brouwer (Fractie Brouwer) en Theo Aalbers (CU) over het intrekken van het raadsvoorstel 'Vaststellen bestemmingsplan Voordorpsedijk 67' worden beantwoord door wethouder André Landwehr. Hij geeft de actuele stand van zaken, die inhoudt dat het plan ongewijzigd teruggaat naar het college, dat het gaat behandelen. 'Het komt dan In de agendacommissie en de raad waar er over beslist wordt. Het plan gaat ongewijzigd terug ' Op een  vervolgvraag van Johan Slootweg antwoordt de wethouder dat iedere burger het recht heeft om in te spreken. 'Dat stimuleren we, maar waar het hier om ging was dat er een overeenkomst lag. Hoewel we daarvan een schriftelijke bevestiging hadden werd een wijziging voorgesteld die niet passend was in het bestemmingsplan. Daarvoor is de initiatiefnemer gewaarschuwd.'

Niet-discussiestukken

De raad verleent toestemming voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling RID, gaat akkoord met het aanstellen van een accountant voor de periode 2020 tot 2023 en stelt de verordening op de Vertrouwenscommissie vast. Verder stelt de raad het controleprotocol Jaarrekening 2019 vast en het Speelruimtebeleidsplan 2020-2030. Forza De Bilt stemt hier tegen. De verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning Voordorpsedijk 29A wordt vastgesteld maar krijgt geen steun van Fractie Brouwer, ChristenUnie en SGP. Ook de ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Overboslaan tussen 21-35 is vastgesteld.

APV

De raad stelde unaniem de Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2020 vast. Evenals een amendement ingediend door Donja Hoevers (D66) om aan het onderdeel onversterkte muziek een lid toe te voegen dat inhoudt dat muziekgezelschappen om te oefenen in een inrichting en de buitenruimte die daarbij hoort, gedurende de dag- en avondperiode 3 uur in de week zijn uitgezonderd van de bepaalde geluidsniveaus. Een motie van Forza De Bilt om de bestrijding van hondenoverlast te intensiveren, het aantal bekeuringen te verhogen en strenger te worden, wordt verworpen.   

Fraudepreventie

De conclusies van de businesscase (haalbaarheidstudie) sociaal domein – fraudepreventie, toezicht en handhaving worden vastgesteld. Forza De Bilt stemt tegen. Forza vraagt het college in een motie om de raad voor 1 maart schriftelijk om de hoogte te stellen van de fraudeaanpak in het verleden en een analyse te geven van de lokale fraudebestrijding. In een toelichting zegt wethouder Anne Brommersma dat er nogal wat onjuistheden in de motie staan. 'De stand per 31 december 2018 is 680.000 euro, alleen in De Bilt en niet de hele regio. In De Bilt is de handhaving beter dan in de rest van zuidoost Utrecht.' De wethouder ontraadt om hier uitgebreid op in te gaan. Zij wil de extra 1,5 fte  liever inzetten om te gaan handhaven dan over 13 jaar alles uit te zoeken. De motie wordt na hoofdelijke stemming met 3 stemmen voor en 23 tegen verworpen.

Minimabeleid

De raad stelt de conclusies businesscase sociaal domein – minimabeleid vast om af te zien van de afschaffing van het minimabeleid. De fracties van VVD en Forza De Bilt stemmen tegen. Eelco Dalmeijer (VVD)  stelt dat zijn fractie vindt dat het afschaffen van het minimabeleid per saldo geen voordeel oplevert. De mogelijk negatieve gevolgen zijn niet onderzocht.' Hij noemt de bijdrage die iedereen gaat betalen een acceptabel bedrag ook voor mensen met een laag inkomen. 'Het minimabeleid is een vorm van inkomenspolitiek die de gemeente zich zo langzamerhand niet meer kan permitteren.' Menno Boer (SP) noemt het niet meer nodig zijn van minimabeleid de enige reden om het af te schaffen. 'Maar dat is niet het geval.' Erik van Esterik nodigt het college uit met nieuw businesscases aan de slag te gaan. Hij noemt de rol van de consultatiebureaus, schuldsanering en robotisering. Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) zegt dat het aan toekomstige generaties niet is uit te leggen dat we niet besparen als de mogelijkheden er wel zijn. Connie Brouwer steunt het voorstel om het minimabeleid niet af schaffen. Wethouder Anne Brommersma gaat in op de opmerkingen. Zij ziet een toename van mensen bij de voedselbank en de schuldenproblematiek. 'Er zijn echt grote problemen bij deze gezinnen. We hebben bezuinigd op het armoedebeleid en willen het minimabeleid overeind houden.'

Ook stelt de raad de conclusies businesscase sociaal domein – intensiveren tegenprestatie vast en af te zien van extra investering. Forza De Bilt vindt dat er geïntensiveerd moet worden en stemt tegen.

De fractie Forza De Bilt diende een motie van wantrouwen in die verder geen steun kreeg.
De indeling van de raadzaal is gewijzigd om de raadsleden meer zit-, voet- en beweegruimte te geven.