Logo vierklank.nl
Op het perceel Melkweg 3 - gelegen tussen appartementencomplex La Luna (rechts) en de voetbalcourt - zijn plannen voor de bouw van een appartementencomplex
Op het perceel Melkweg 3 - gelegen tussen appartementencomplex La Luna (rechts) en de voetbalcourt - zijn plannen voor de bouw van een appartementencomplex (Foto: )

Commissie bespreekt bestemmingsplan Melkweg 3

De commissie Openbare Ruimte besprak op 11 november onder voorzitterschap van Krischan Hagedoorn het bestemmingsplan ‘Melkweg 3 Bilthoven’. Na een uitvoerig debat concludeert de voorzitter dat het onderwerp een bespreekstuk in de gemeenteraad van 25 november wordt. Daarbij zal het onder meer gaan over het parkeren, ondergronds parkeren, de verhouding sociale woningbouw, de hoogte van het gebouw, waarom hier bouwen en de opwek van duurzame energie.

door Guus Geebel

De eigenaar van het kantoorpand aan de Melkweg 3 diende bij B en W in 2017 een verzoek in voor woningbouw op deze locatie. Met de bouw van woningen hier geeft de eigenaar een nieuwe invulling aan de plek, van een leegstaand kantoor naar wonen. De nieuw te bouwen woningen dragen bij aan de beleidsdoelen van sociale woningbouw en woonbehoefte. Het college is met de initiatienemer een exploitatieovereenkomst aangegaan op basis waarvan deze bijdraagt in de plankosten.

Insprekers
Er waren drie insprekers. Initiatiefnemer Frank van Woerden werd in 2017 eigenaar van Melkweg 3 om er woningen te gaan bouwen. Hij vertelt met verschillende partijen contact gehad te hebben. ‘Vanaf het begin zijn er drie discussiepunten overeind gebleven. De thema’s sociaal, parkeren en uitzicht. We willen 60% sociale woningbouw. SSW haakte in een vroeg stadium aan om te kijken hoe we dit tot een goed project konden maken.’ Van Woerden vertelt dat er verschillende tellingen hebben plaatsgevonden en het blijkt dat het plan aan de parkeernormen voldoet. Over het uitzicht zegt hij dat tussen de eerste plannen en de plannen nu verschillende versies geweest zijn. Er zijn ramen verplaatst zodat er niet direct zicht op is. Mevrouw van Hugten woont op La Luna gelegen naast het plan. Zij vertelt dat voor een hoekappartement gekozen is om het mooie uitzicht en vindt het allemaal te massaal op die kleine plek. Zij stelt dat de dertig woningen die erbij komen de woningcrisis niet oplossen. ‘Bezoekers vinden vaak nu al moeilijk een parkeerplek. Het wordt een beetje te veel en te massaal.’ De heer Zelle zegt onvoldoende informatie gekregen te hebben. Ook hij voorziet problemen bij het parkeren. ‘Ik vind de procedure rammelen van het begin tot het eind.’

Parkeren
Een aantal beeldvormende vragen wordt beantwoord door wethouder Madeleine Bakker. Over het parkeren zegt zij dat de getallen goed op een rij gezet moeten worden. ‘Er zijn 37 parkeerplaatsen nodig. Daarvan zijn er 28 op eigen terrein en 9 vinden we in de openbare ruimte en dat vinden we aanvaardbaar. Daarna is na overleg met SSW tegen de initiatiefnemer gezegd dat SSW 9 plaatsen in de garage additioneel beschikbaar wil houden voor verhuur aan huurders in het gebouw. Ondergronds parkeren laat een ander kostenplaatje zien.’ De wethouder antwoordt op vragen over duurzame bouw dat hier de bouwbesluiten, die van recente datum zijn, gelden. Ook zegt zij dat er meerdere overlegmomenten geweest zijn.

Opgave
Over waarom het op die plek moet zegt zij: ‘We hebben het hier over een bestemmingsplanwijziging en meerdere keren is het college gevraagd om naar transformatie van kantoorgebouwen te kijken.’ De wethouder begrijpt dat het voor omwonenden die nu hogere bebouwing voor hun woning krijgen niet prettig is. ‘Van de andere kant achten wij het ruimtelijk inpasbaar. Daarvoor zijn onderzoeken gedaan. Het college is gelukkig met de invulling met sociale- en middenhuur. We hebben met elkaar een opgave om woningen toe te voegen aan het segment waar we het hier over hebben. Er is niet overwogen om kleinere woningen te bouwen. We hebben een woonvisie die tenminste 60 vierkante meter oplegt en waar de initiatiefnemer aan gehouden is.’                

Meer berichten