Logo vierklank.nl
<p><em>De redactieteamleden Petra den Dulk en&nbsp;</em><em>Jan Dijkkamp.</em></p>

De redactieteamleden Petra den Dulk en Jan Dijkkamp.

(Foto: )

Commissie vol lof over eindverslag participatietraject

De raadscommissie Burger & Bestuur besprak onder voorzitterschap van Henk Zandvliet (GroenLinks) op 8 juni en 10 juni het advies ‘De Bilt: wonen in een groene omgeving!’ als bouwsteen voor woonbeleid en omgevingsvisie. Op 8 juni kwamen eerst zes insprekers aan het woord. Daarna werd gestart met de eerste termijn van de fracties en wethouder Dolf Smolenaers. Op 10 juni werd het agendapunt met een tweede termijn afgerond. De gemeenteraad behandelt het advies op 17 juni.

door Guus Geebel

Het college vraagt te besluiten over een viertal onderdelen. Het advies te gebruiken als bouwsteen voor het te actualiseren woonbeleid. Het algemene deel mee te geven als belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie en verder uit te werken tot een integraal afwegingskader. Het deel met een uitwerking per kern in het traject van de omgevingsvisie voort te zetten, met als resultaat een koers per kern. Een verkenning te doen naar de ontwikkelmogelijkheden van de voorgedragen potentiële woningbouwlocaties uit het advies.

Westbroek
Wisse Ruyter spreekt in namens de bewonersgroep WeideZicht uit Westbroek. ‘Als volksvertegenwoordiging verdient u lof voor het participatietraject dat u vorig jaar heeft opgestart. Toch is er in Westbroek iets misgegaan in dit participatietraject.’ In het advies staat dat vanuit Westbroek één advies is ingediend door Dorpsberaad Westbroek en dat later verschillende inwoners gereageerd hebben dat zij het daar niet mee eens zijn. Weidezicht heeft zelf een advies ingediend dat niet in de samenvatting terecht is gekomen. ‘Het advies van Weidezicht is later ingediend, omdat wij ervan uitgingen dat het Dorpsberaad ons als inwoners van Westbroek zou raadplegen, informeren en betrekken bij belangrijke voorstellen en processen. Wij voelen ons niet vertegenwoordigd door het voorstel van het Dorpsberaad. Wij zijn inmiddels in gesprek met het Dorpsberaad Westbroek. Zij hebben erkend dat hun werkwijze tekortschoot en dat het noodzakelijk is om betrokkenen tijdig te informeren en te betrekken bij voorstellen.’ Ruyter zegt dat de behoefte en de markt in Westbroek nu niet op elkaar aansluiten. Hij noemt het advies van het Dorpsberaad niet representatief voor Westbroek. Weidezicht verzoekt bij het onderzoeken van bouwlocaties plekken rondom de dorpskern van Westbroek buiten beschouwing te laten.

Maartensdijk
Namens Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid spreekt Frank Mulder in. De vereniging betreurt het gemak waarmee de gemeente de woningbouwambitie bij voorkeur buiten de rode contour wenst te zien. ‘Zonder onderbouwing, zonder visie en zonder participatie. Wij zijn tevreden dat de gemeente zich dan toch heeft ingezet om op te halen wat er onder de bewoners leeft.’ De vereniging wil vooral bínnen de rode contour kijken, voordat de groene en waardevolle omgeving daarbuiten onomkeerbaar wordt aangetast. ‘Het is de Maartendijkers gelukt om alle adviezen te vangen in één, door de inwoners gedragen advies van de kern Maartensdijk. Volg het advies op en bouw niet, op basis van een achterhaald raadsbesluit, buiten de rode contour. Laat in het verleden, zonder enige participatie, genomen woningbouwbesluiten achter u en kijk vooruit, aan de hand van het uiteindelijke, totale advies.’

Overbosch
De reactie van Wijkcomité Overbosch wordt uitgesproken door Marieke Verweij. ‘Al met al gaat het om een vrij groot aantal adviezen van individuele of groepen burgers, opgesteld vanuit hun eigen perspectief. Wij vermoeden dat een concrete vraag, doelstelling en kaders, vanuit de gemeente ontbraken in dit participatietraject. Daarmee zijn de adviezen tot stand gekomen vanuit de achtergrond en het kennisniveau van de burgers. Het meest opvallend komt dit tot uiting in het nagenoeg ontbreken van een integrale visie op wonen en leven in De Bilt.’ Het wijkcomité mist integraliteit. ‘Wij benadrukken ten stelligste grote bezwaren te hebben tegen het idee van bebouwing in het bos Noord-Houdringe achter de Parklaan en Korte Boslaan.’ Daarnaast onderstreept het wijkcomité het belang van een kwalitatief hoogwaardige invulling van het centrum en stationsgebied. Onze zorg over het vervolgtraject komt mede voort uit de formulering van het voorgenomen raadsbesluit over dit advies van de inwoners. Dit adviesdocument is een eerste stap, maar nog geen volwaardige toekomstvisie. Als Wijkcomité Overbosch zijn wij van harte bereid over het vervolg mee te denken evenals over concrete projecten in onze wijk.’

Slagenlandschap
Barbara Majoor spreekt in namens de stichting Behoud Slagenlandschap Maartendijk Oost. Zij vindt dat het advies tot stand gekomen is in een heel goed proces. ‘Het is belangrijk dit vast te houden en te koesteren omdat daarmee draagvlak onder de bewoners is gecreëerd.’ Zij wil de gemeente meegeven natuurwaarden te versterken. De creativiteit die zij in het proces zag noemt zij heel belangrijk. Samenvattend zegt Barbara Majoor dat het een goed advies is, dat goed is samengewerkt en zij wil dat dit behouden blijft. Gert Prinsen spreekt in namens LENTI, een bureau in Groenekan dat adviseert over ruimtelijke ordeningsvraagstukken. De eigenaar Jelle de Wit is onlangs overleden en Prinsen zegt het project Groener Kan min of meer overgenomen te hebben. Het project behelst een landschapspark te maken tussen Beukenburg en De Hooge Kampse Plas met daarin woningen in verschillende categorieën. Prinsen is geen inwoner van de gemeente en zegt dat de familie van Jelle de Wit hem heeft gevraagd het project voort te zetten. Het project ligt buiten de rode contouren.

Redactieteam
Petra den Dulk is lid van het redactieteam. Het advies noemt zij een startpunt om uit te werken in de woonvisie en de omgevingsvisie. ‘Niet voor de gemeente als geheel maar juist per kern.’ Petra vertelt over de werkwijze van het redactieteam dat na een wat moeizame start aan de gang ging en na vijf avonden onder voorzitterschap van Simone Diegenbach met het advies kwam. Zij gaat in op het begrip verdichting. ‘Met verdichting bedoelen wij niet historische parken, pleinen, speelweiden en natuurlandschap vol te bouwen. Helaas ontbrak het aan spelregels.’ Zij gaat in op het ontbreken van een vertegenwoordiging van Westbroek. ‘Dat vonden wij ook raar.’ Zij is nu blij met de inbreng van Westbroek. ‘Op hoofdlijnen blijkt hun inbreng overeen te komen met het algemeen advies.’ Ook is zij blij dat Maartensdijk heeft weten te voorkomen dat burgers tegenover elkaar kwamen te staan.

Maatschappelijk probleem
Wethouder Dolf Smolenaers gaat na de eerste termijn van de commissie uitgebreid in op hun vragen en opmerkingen. Hij begint met een compliment voor de inwoners en het redactieteam. ‘Natuurlijk gaan we dit unieke proces evalueren.’ De woningnood noemt hij niet een probleem van de raad of het college, maar een maatschappelijk probleem waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn.’ Hij vindt het vooral heel mooi dat bewoners in Maartensdijk met elkaar in gesprek gegaan zijn, over hun schaduw heen zijn gestapt en met elkaar een advies hebben gemaakt. De opbrengst vindt hij voor een deel zeer herkenbaar. ‘In het position paper houdt de raad nog de deur open voor meer dan de lokale woningbehoefte. Als de raad dat standpunt gaat vasthouden komen we voor een nog grotere uitdaging te staan. Woningbouw hoeft niet ten koste te gaan van de natuur en kan zelfs de natuurwaarde vergroten.’

Verbeterpunten
De wethouder werpt zich verre van het diskwalificeren van gerenommeerde behoefte-onderzoeksbureaus wanneer de cijfers blijkbaar niet bevallen. ‘Het bureau is zeer consciëntieus tewerk gegaan en ik denk dat we daar niet in moeten treden om dat ter discussie te stellen.’ Smolenaers ziet in het advies punten die veranderend zijn. ‘In de prioritering bijvoorbeeld. In transformatielocaties komt dat heel duidelijk naar voren. Ik zie ook kernbinding. Ik zie ook de behoefte in veel kernen tot woningsplitsing, wat in ons beleid nu niet mogelijk is. Dat zijn grote veranderingen waar we andere ruimtelijke uitspraken over moeten gaan doen.’ Ook ziet hij verbeterpunten. De inbreng van de bewoners moet nog vertaald worden naar de gemeentelijke beleidstukken. Tot wij nieuw ruimtelijk beleid hebben geldt het oude beleid. Op het moment dat particulier initiatief zich aandient moeten we op het geldende beleid toetsen. Het advies is dus geen juridisch kader. Het zijn bouwstenen voor de omgevingsvisie. Wat we wel gaan doen vooruitlopend op de woonvisie en de omgevingsvisie is het kennisteam betrekken. Dit advies betekent niet dat iedereen straks tevreden is met iedere bouwlocatie. ‘We onderzoeken alle locaties die in het advies staan, dus niet alle locaties die genoemd zijn. We beginnen met locaties waar draagvlak voor is geconstateerd in het participatietraject.’

Vervolgstappen
In zijn tweede termijn gaat wethouder Smolenaers in op de inbreng van de commissieleden. Over de vier beslispunten zegt hij: ‘Het advies bestaat uit twee onderdelen. Een algemeen deel dat als bouwsteen gebruikt wordt en een advies per kern. Veel commissieleden citeren uit kleine passages die alleen maar voorkomen in de inbreng per kern en gaan dat veralgemeniseerden. Er staan in het advies duidelijke aanknopingspunten om woningbouw tot stand te brengen.’ Hij noemt het advies erg constructief waarmee aan de slag gegaan kan worden. Op een vraag over evaluatie zegt hij dat daarmee al begonnen is. De wethouder roept op niet te veel moties of amendementen in te dienen en het advies het advies te laten. De oproep van de SP: ‘Laten we dit niet met een sisser aflopen’, noemt hij een hele belangrijke. ‘Wat we vooral moeten doen is dit echt gaan gebruiken bij de vervolgstappen. Bij de woonvisie, de omgevingsvisie en de individuele projecten.’

Meer berichten