Logo vierklank.nl
Op de politiebureaulocatie aan de Leyenseweg is een mooie gemengde buurt te realiseren.
Op de politiebureaulocatie aan de Leyenseweg is een mooie gemengde buurt te realiseren. (Foto: Guus Geebel)

Digitale gemeenteraadsvergadering vrijwel vlekkeloos verlopen

Na afloop van de eerste digitale raadsvergadering op 23 april geeft burgemeester Sjoerd Potters de raadsleden een compliment voor hun discipline, inzet en betrokkenheid. ‘Ik ben onder de indruk van het feit dat het ons lukt om deze ingewikkelde vergadering af te ronden.’ 

Bij het begin vraagt de burgemeester de raadsleden om tijdens het gebruikelijke moment van bezinning met hem in gedachten te zijn bij iedereen die het leed en de pijn voelt van de verwoesting die het coronavirus achterlaat. Ook bij eenieder die zich bedreigd voelt in zijn of haar bestaan, stil te staan bij hen die besmet zijn, hun dierbaren hebben zien lijden of zelfs hebben verloren.

Bestemmingsplan
Na hoofdelijke stemming gaat de raad met 20 stemmen voor en 6 tegen akkoord met het bestemmingsplan ‘Voordorpsedijk 67 te Groenekan'. Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) zegt in een stemverklaring de uitbreiding in het buitengebied in principe af te keuren. Het proces noemt hij uiterst curieus en eigenlijk verwerpelijk. De natuurcompensatie juicht hij toe en hij ziet nu liever een woning dan een paardenstal. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) wil het landschappelijke karakter van de gemeente absoluut behouden. ‘Het mag geen precedent zijn voor meer bebouwing in het buitengebied.’ Werner de Groot (CDA) en Johan Slootweg (SGP) zijn voor agrarische bestemmingen in het buitengebied en stemmen tegen evenals Theo Aalbers (ChristenUnie) en Connie Brouwer (Fractie Brouwer) die tegen alle veranderingen in het buitengebied zijn.

Water- en rioleringsplan
De raad gaat met 19 stemmen voor en 7 tegen akkoord met de 'Startnotitie Water- en rioleringsplan en klimaatstrategie 2021-2025' en stellen de daarin aanbevolen ambitieniveaus vast als kader voor het op te stellen nieuwe gemeentelijke water- en rioleringsplan en klimaatstrategie. Een amendement ingediend door Erik den Hertog (Bilts Belang) en Johan Slootweg (SGP) om het ambitieniveau ambitieus te vervangen in voortvarend voor het water- en rioleringsplan en om geen kosten voor de klimaatstrategie door te voeren, wordt verworpen. Ook een amendement ingediend door Gija Schoor (PvdA) wordt verworpen Zij wil de startnotie vaststellen met dien verstande dat de tarieven van de rioolheffing met ingang van 2021 worden verhoogd tot 15,00 in plaats van 19,50 euro. Zij maakt zich zorgen over de kosten voor minder draagkrachtigen en stelt voor een deel van de verhoging via de OZB te laten lopen.         

Voorbereidingskrediet Leyenseweg
De raad besluit met 21 stemmen voor en 5 tegen akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 60.000 voor nader onderzoek naar de mogelijkheden van woningbouw op de locatie Leyenseweg 38 en van verplaatsing van het volkstuinencomplex. Een motie ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) waarin hij vraagt het voorstel controversieel te verklaren en pas te behandelen wanneer de raad weer fysiek kan vergaderen wordt verworpen. Een amendement ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) om geen voorbereidingskrediet vast te stellen en de eigenaar te wijzen op participatie met omwonenden en het participatieniveau vast te stellen op minimaal meedenken wordt verworpen. Wethouder Dolf Smolenaers is blij dat een groot gedeelte van de raad bereid is het krediet beschikbaar te stellen om de woningbouwmogelijkheden te gaan onderzoeken op het volkstuinencomplex en de politiebureaulocatie. ‘Met 12.500 vierkante meter is dit echt een stedelijke herinrichtingslocatie waar we een mooie gemengde buurt kunnen realiseren. De participatie nemen we heel serieus.’ Over de onderzoeksvragen zegt hij: ‘Er komen verschillende onderzoeken. Die worden onder meer gevoed door het participatieproces. Sommige zijn wettelijk verplicht, andere door het participatietraject.’

Kredietvoorstel
De raad besluit een voorbereidingskrediet van € 557.000 beschikbaar te stellen voor drie achtergebleven gemeentelijke locaties en de voormalige zwembadlocatie en een budget van € 7.500 vanuit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor gemeentelijk vastgoed. Fractie Brouwer, ChristenUnie, PvdA en SP willen dat gekeken wordt naar de sociaal-maatschappelijke impact van initiatieven die door de gebruikers van de oude Theresiaschool al ontplooid zijn en die een flinke besparing op het sociaal domein opleveren. Zij dienen daarvoor een motie in die wordt verworpen. Een motie ingediend door Martijn Koren (CDA) die vraagt om de ontwikkeling van het terrein van de oude Theresiaschool voortvarend op te pakken en plannen voor woningbouw in gang te zetten wordt met 15 tegen 11 stemmen aangenomen. Krischan Hagedoorn (PvdA) zegt blij te zijn met de belangrijke toezegging over de woninginvulling en de alternatieven die het college gaat bieden aan de maatschappelijke initiatieven. Wethouder Dolf Smolenaers wil de warme woorden over het initiatief oude Theresiaschool waar diverse fracties over hebben gesproken onderstrepen. ‘Wij hebben als gemeente jaren iets heel moois mogelijk gemaakt. Maar het is een tijdelijke constructie. Er zijn daarvoor steeds minder locaties over, wat ook het doel is.’

Brief provincie
De raad gaat unaniem akkoord met de reactie op een brief van de provincie over de financiële positie van de gemeente De Bilt. Een amendement om aan de brief toe te voegen: ‘Wij vragen u aandacht voor het feit dat de financiële gevolgen van de coronacrisis extra druk op de begroting van de gemeente De Bilt zullen leggen’, krijgt eveneens unanieme steun.

Vluchtelingenkinderen
Een motie ingediend door Theo Aalbers (ChristenUnie) en mede ondertekend door D66, GroenLinks, PvdA, SP en Fractie Brouwer, waarin het college wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children en de bereidheid uit te spreken dat de gemeente De Bilt bereid is om zich in te spannen om een aantal van deze kinderen op te vangen, wordt met 12 stemmen voor en 14 tegen verworpen. Theo Aalbers hield een vurig pleidooi om de motie evenals 40 andere gemeenten, waaronder de grote vier, te steunen. ‘De vluchtelingencrisis in Griekenland is uit beeld verdwenen door de coronacrisis. De situatie is daardoor ernstiger geworden. Er zijn op Lesbos 2500 vluchtelingenkinderen zonder ouders die in tentenkampen proberen te overleven. Het ontbreekt ze aan begeleiding, opvang, geestelijke ondersteuning, scholing, liefdevolle zorg en ze zijn blootgesteld aan misbruik, agressie en verwaarlozing. Deze kinderen hebben nu dringend begeleiding nodig bij de verwerking van hun traumatische ervaring. Niets in hun situatie voldoet aan de rechten van het kind. Wij willen vanuit onze humane en maatschappelijke betrokkenheid bijdragen aan de verlichting van het lot van deze kinderen.’

door Guus Geebel

Meer berichten