Logo vierklank.nl
Connie Brouwer: ‘De ontstane commotie heeft ook iets moois gebracht.’
Connie Brouwer: ‘De ontstane commotie heeft ook iets moois gebracht.’
Politiek

Notitie aanwijzen woningbouwlocaties gewijzigd vastgesteld

door Guus Geebel

Na een uitvoerig debat, dat werd onderbroken door een besloten gedeelte, gaf de gemeenteraad op 28 november na het aannemen van een amendement ingediend door Bilts Belang en SGP steun aan het veelbesproken raadsvoorstel over de dertien woningbouwlocaties. Door het amendement vervalt de opdracht aan het college van B en W om voor de 13 locaties binnen de rode contouren de planontwikkeling voor woningbouw te starten en hiervoor een voorbereidingskrediet van 75.000,- beschikbaar te stellen.

Een motie van wantrouwen tegen het college ingediend door Peter Schlamilch (Forza De Bilt) krijgt alleen steun van zijn fractie en is verworpen. Van de overige in stemming gebrachte moties worden er vijf verworpen. De aangenomen moties zijn: Een door Erik den Hertog (Bilts Belang) ingediende motie om de bestemming van 13 genoemde locaties ongewijzigd te laten. Een motie ingediend door Hanneke de Zwart (D66) om te onderzoeken of de ontwikkeling van de begraafplaats is te combineren met die van de Schapenweide en een door haar ingediende en breed ondersteunde motie waarin wordt uitgesproken zo snel mogelijk in overleg met B en W tot een verdieping van de opdracht te komen om invulling te geven aan de woningbouwopgave en daarbij inwoners te betrekken. Een motie ingediend Jette Muijsson (Beter De Bilt) die het college oproept met geïnteresseerde en betrokken bewoners, zo mogelijk per kern, een Kennisteam Woningbouw in te stellen, krijgt eveneens steun van de raad.  

Rode contour
Peter Schlamilch citeert uit een flyer van bewoners die tegen de 13 woningbouwlocaties in opstand kwamen en stelt: 'Dit wereldvreemde college heeft tot het allerlaatste moment vastgehouden aan de plannen waarvan alle insprekers en burgers al na een minuut konden zien dat ze funest waren.' Alle door Forza ingediende moties zijn verworpen. Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) stelt dat de Schapenweide niet voor grootschalige woningbouw in aanmerking komt omdat we te maken hebben met milieuzonering. Dat betekent dat binnen een bepaalde straal niet gebouwd mag worden. Johan Slootweg (SGP) wil de ambitie graag invullen. Het aannemen van het amendement betekent dat wij die woningopgave en de resultaten uit de notitie van de 13 locaties elders moeten gaan zoeken. 'Wij willen niet alleen in Maartensdijk buiten de rode contour kijken, maar ook in andere kernen. Bij binnenstedelijk bouwen moeten we naar de verkeersafwikkeling kijken.'

Samenwerking
Werner de Groot (CDA) stelt dat zijn partij altijd heeft gestreden voor goede en uitdagende voorzieningen in kinderrijke buurten. Het CDA wil speel- en ontmoetingsplekken in de buurten voor alle leeftijden. 'Daarom waren wij kritisch tegenover de meeste locaties.' Connie Brouwer (Fractie Brouwer) stelt dat de ontstane commotie ook iets moois gebracht heeft, gelet op de reacties van de bewoners en de deskundigheid die bij de bewoners aanwezig is. 'We hebben geleerd dat we die mee moeten nemen.' De stemmen staken bij een motie die Brouwer namens Menno Boer (SP), Krischan Hagedoorn (PvdA) en Theo Aalbers (CU) indient om het Ontwikkelperspectief Schapenweide inclusief de locatie begraafplaats Brandenburg opnieuw te bekijken en daarbij het concept autovrije wijk mee te nemen. De motie wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. Connie Brouwer dringt aan op verdere samenwerking. Erik den Hertog (Bilts Belang) stelt dat buiten de rode contouren voor De Bilt mogelijkheden liggen om te bouwen. Zijn moties om daarover met de provincie in overleg te gaan en de bestemming Jachtlaan en Berlagelaan ongewijzigd te laten worden verworpen.

Inbreidingslocaties
Theo Aalbers (CU) stelt dat de wethouder heeft uitgevoerd wat de raad heeft opgedragen. 'We hebben ervan geleerd dat er veel leeft in de wijken.' Zijn fractie steunt moties die gaan over een bredere visie en een brede inbreng van de burgers, dus ook meedenken. Henk Zandvliet (GroenLinks) vindt ook dat de wethouder zijn opdracht goed heeft uitgevoerd. 'Wel had de communicatie een stuk beter gekund.' Krischan Hagedoorn (PvdA) wil dat alvorens gebruik te maken van inbreidingslocaties eerst alle andere mogelijkheden moeten worden onderzocht. Hij wijst ook op de mogelijkheden van herstructurering. 'Niet levensloopbestendige sociale huurflats zou je plat kunnen gooien en er ruimere levensloopbestendige sociale huurwoningen voor terug kunnen bouwen, met wat verdiepingen erbij.' Ook steunt hij de motie om op de Schapenweide autoluw te bouwen. Hij geeft voorbeelden waar dit in andere plaatsen al is toegepast. Hagedoorn zou het betreuren wanneer aan het einde van de zittingsperiode nog geen huis gebouwd is. Hanneke de Zwart (D66) heeft een enorme betrokkenheid en deskundigheid bij de inwoners gezien. Zij wil dat op een of andere manier vasthouden en steunt de motie om een kennisteam van bewoners in het leven te roepen. 'Politiek is kiezen, durven en overtuigen.' Jette Muijsson (Beter De Bilt) wil weten waarom de wethouder de raad niet tussentijds heeft bijgepraat, want dan had deze vertrouwenscrisis voorkomen kunnen worden. 'Laten we in gezamenlijkheid van raad en kennisteams de randvoorwaarden en de nieuwe opdracht definiëren.'

Woningbouw
Wethouder Dolf Smolenaers beseft dat dit voorstel tot commotie en onrust heeft geleid en betreurt dat. 'Een aantal zaken had beter gekund. Het college is aangespoord om snel werk te maken van woningbouw. Bij het stellen van de kaders zijn we duidelijk geweest dat de keuze niet zonder impact zou zijn. 'Voor nu is het tijd om even de rust te nemen om gezamenlijk door te pakken en elkaar niet los te laten. Een zorgvuldige nieuwe opdracht samenstellen, zodat we tot een gedragen resultaat kunnen komen.' Smolenaers wil de enorme betrokkenheid vasthouden. Over het vervolg zegt hij dat het college het proces graag faciliteert. 'Want woningbouw is de bestuurlijke opgave van deze tijd.'  

Meer berichten