Logo vierklank.nl
Vertegenwoordigers van alle bewonersorganisaties, die zijn aangesloten bij Hart Voor Bilthoven trotseren zelfs de (stromende) regen om van hun verontrusting blijk te geven.
Vertegenwoordigers van alle bewonersorganisaties, die zijn aangesloten bij Hart Voor Bilthoven trotseren zelfs de (stromende) regen om van hun verontrusting blijk te geven.
Algemeen

Hart Voor Bilthoven stapt naar de rechter

door Henk van de Bunt

Hart Voor Bilthoven (HVB) is naar de rechter gestapt, omdat de wettelijk vastgestelde bouw- en goothoogten bij de bouw van Residence Vinkenplein worden overschreden. In een uitgebreide Nieuwsbrief verwoordt de Belangenbehartiger van een groot aantal bewonersorganisaties deze stap.

De rechtszekerheid van bewoners is naar de mening van HVB in het geding en daarmee het vertrouwen in het lokaal bestuur. Jarenlang heeft Hart Voor Bilthoven via de Klankbordgroep Centrum Bilthoven geparticipeerd in projecten voor de centrumontwikkeling van Bilthoven. Deels tevergeefs, blijkt nu.

Samenspraak
HVB levert al sinds 2005 een constructieve bijdrage aan de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven. Tot voor kort in goede samenspraak met de gemeente en deskundigen. Ook over het grote nieuwbouwproject aan het Vinkenplein, de Melchiorlaan en de Vinkenlaan is intensief gesproken. Jaap van Trigt (initiatiefgroep Vinkenplein en medeoprichter HVB): 'Door de inzet van HVB is de bouwhoogte aan de Melchiorlaan, die volgens het Masterplan Centrum (2009) twee, drie of vier bouwlagen zou kunnen bedragen, verlaagd tot twee, maximaal drie bouwlagen. Dit beleid is in 2011 wettelijk vastgelegd in het bestemmingsplan Emmaplein en Vinkenplein, dat regels voorschrijft voor de hoogte van de nieuwbouw. Het bestemmingsplan was overigens niet onomstreden, want deze bouwhoogte leidde tot honderden zienswijzen van bewoners, die de nieuwbouw in het centrum veel te hoog vonden'.

Afwijking
Ellen Thier (voorzitter kernteam HVB: 'Het bouwplan dat nu wordt gerealiseerd, maakt maximaal gebruik van de wettelijke mogelijkheid om alle in het bestemmingsplan vastgelegde maten van de bouw- en goothoogten nog eens met 10% te overschrijden. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest, maar dat kan, mits er goede redenen voor zijn. Maar die 10% is kennelijk niet genoeg voor de ontwikkelaar. Zo zal de goothoogte tussen de vier nieuwe hoge puntgevels aan de Melchiorlaan nog eens ruim anderhalve meter hoger worden dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan, zonder dat dit voldoende is onderbouwd. Met de bedoeling om tóch overal drie volwaardige bouwlagen met (luxe) huurappartementen te bouwen. Het college van B&W De Bilt heeft de plannen van de ontwikkelaar goedgekeurd. HVB heeft vervolgens bij het College formeel bezwaar gemaakt tegen deze vergunning. De (onafhankelijke) commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente De Bilt oordeelde de bezwaren gegrond; dit nam het College niet over en week af van het advies van de bezwarencommissie. Het Collegebesluit was drie maanden te laat, want het College is verplicht binnen een vastgestelde termijn een beslissing te nemen. In de ogen van HVB is hier sprake van onbehoorlijk bestuur'.

Rechtszekerheid
HVB zag zich genoodzaakt formeel in beroep te gaan. Herhaalde pogingen om hierover binnen de beroepstermijn in gesprek te komen, hebben niet geleid tot een afspraak voor een minnelijke oplossing. Hein Reedijk (strategisch adviseur HVB): 'Vandaar dat een formele rechtsgang onvermijdelijk was. Op 11 december 2018 heeft HVB een beroepschrift ingediend bij de bestuursrechter Midden Nederland in Utrecht. Uitspraak in deze zaak is van essentieel belang, want er staat nog veel te gebeuren in het centrum van Bilthoven. HVB wil het gemeentebestuur ervan doordringen dat het roer op Jagtlust om moet. Het coalitieakkoord (2018) zegt toch: 'Wij maken onze ambities samen met alle betrokkenen waar'?

Consequenties
René Kruis (bewonerscommissie Merellaan/Koekoeklaan e.o.): 'Het in november 2018 door het college vastgestelde parkeerplan heeft verstrekkende onaangename consequenties. Vooral voor de bewoners van de aanliggende woonlanen Merellaan, Koekoeklaan e.o., de Prins Bernhardlaan en de Julianalaan. In gesprek hierover met de gemeente gaan lijkt zinloos: de reactie is dat het plan is vastgesteld. Een formele brief hierover van de voorzitter van de voormalige werkgroep Vinkenplein aan het College blijft al twee maanden onbeantwoord. De voor de bouwplannen in de Kwinkelier noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan, wordt binnenkort in het college vastgesteld. Dit ondanks een toezegging van de (vorige) wethouder in de raadsvergadering van juni 2017, dat er een integraal plan komt voor de Kwinkelier. Tot op heden is HVB dus op geen enkele wijze betrokken bij dit 'integrale plan' en totaal onwetend over wat het nieuwe bestemmingsplan gaat inhouden'.

Toezegging
'Bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2018 is toegezegd dat voortaan in alle raadsvoorstellen een paragraaf wordt opgenomen welke inspanningen de initiatiefnemer (hier de ontwikkelaar van de Kwinkelier) heeft geleverd op het gebied van participatie en communicatie. De renovatie in het Kronkelstraatje vanaf het Vinkenplein ligt alweer maanden stil en daarmee is de toegang tot de (nieuwe) winkels in de Kwinkelier versperd.

De Action komt naar de Kwinkelier, maar welke consequenties heeft dit voor de intensieve dagelijkse bevoorrading met grote vrachtwagens? Kortom: alle reden voor bewoners zich ongerust te maken over de ontwikkelingen in het centrum van Bilthoven'.

Meer berichten