Logo vierklank.nl
De wethouders Madeleine Bakker, Anne Brommersma en gemeenteraadslid Theo Aalbers (Christenuinie).
De wethouders Madeleine Bakker, Anne Brommersma en gemeenteraadslid Theo Aalbers (Christenuinie).
Politiek

Kostenbeheersing sociaal domein

door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde op 8 januari met de grootst mogelijke meerderheid in met de rapportage 'Kostenbeheersing Sociaal Domein'. De SP-fractie stemde tegen het voorstel. Twee amendementen en een motie bij dit onderwerp werden met ruime meerderheid aangenomen. De vergadering was een vervolg op de geschorste raadsvergadering van 20 december.

De gemeente is evenals veel andere gemeenten geconfronteerd met aanzienlijke financiële tekorten in het sociaal domein. B en W hebben voor het analyseren en opstellen van maatregelen om deze tekorten terug te dringen het initiatief genomen het project 'Kostenbeheersing Sociaal Domein' op te starten. Eind augustus 2018 is op initiatief van de gemeenteraad een Task Force Sociaal Domein gestart, die hiervoor denkrichtingen en maatregelen heeft ontwikkeld. De door de ambtelijke projectgroep 'Kostenbeheersing Sociaal Domein' opgestelde rapportage heeft de denkrichtingen en maatregelen van de Task Force in het voorstel overgenomen. In de rapportage worden vier sporen genoemd waarlangs de gemeente duurzaam kan sturen op de beheersing van kosten in het sociaal domein.

Amendementen
Erik van Esterik (PvdA) noemt het een belangrijk kaderstellend stuk. Mede namens SP, ChristenUnie en Fractie Brouwer dient hij de twee amendementen in. 'De businesscases zijn in onze ogen niet alleen een afweging van baten en kosten, maar dat moeten maatschappelijke businesscases zijn. Het belang van de cliënt staat voor ons voorop.' Het eerste amendement vraagt het college de maatregelen uit te werken als 'maatschappelijke business cases' waarbij niet alleen financiële kosten en opbrengsten, maar ook de maatschappelijke impact en voor en nadelen voor de cliënt tegen elkaar worden afgewogen. Het tweede amendement vraagt om aan de sporen 'toegang en preventie', 'type ondersteuning' en 'contractering' toe te voegen dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt door de uitgewerkte maatschappelijke business cases per deelmaatregel ter kennis te brengen, en dat over de voortgang van het project wordt gerapporteerd in de voor- en najaarsrapportage via het projectenboek.

Motie
Margriet van de Vooren (CDA) heeft complimenten voor de Task Force. 'Het werk dat zij hebben verzet heeft geleid tot wat we nu bespreken en waarmee we stappen in het sociaal domein gaan zetten.' Zij roept op om weer een nieuwe werkgroep voor het sociaal domein in te stellen die een vinger aan de pols houdt en mee gaat denken met anderen. 'Daarmee houden en krijgen we als gemeenteraad grip op het sociaal domein.' In een breed aangenomen motie vraagt zij het college om samenwerking tussen organisaties te bevorderen en dit hoge prioriteit te geven bij de uitwerking van de businesscase 'Kostenbeheersing', met als doel op- en afschaling te vereenvoudigen. 'Met deze motie willen we zorgen dat inwoners direct de juiste en wijkgerichte zorg krijgen.'

Portefeuillehouders
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) wil dat de mens, het kind en de cliënt centraal komen te staan, zeker in de jeugdzorg. Ze wil zoveel mogelijk zorgmijders voorkomen. Leontine Kok (VVD) en Kristel Brekelmans (Forza De Bilt) vragen uitvoering te geven aan het leveren van een tegenprestatie van mensen met een uitkering. Wethouder Madeleine Bakker gaat in op de gestelde vragen. Zij adviseert positief over de amendementen. 'De ambitie is dat we de tien lokale maatregelen in 2019 allemaal met de raad besproken hebben. Het college verwacht er drie voor de zomer met de raad besproken te hebben.' Met de vijf regionale maatregelen wil het college ook tempo houden. De wethouder onderschrijft het belang van communicatie en dat zal zeker een onderwerp zijn voor een toekomstige werkgroep. Wethouder Anne Brommersma kan ook de motie van het CDA positief adviseren.

Meer berichten