Om de hoge verkeersdrempels te vermijden wijken (bak-)fietsers graag uit naar de stoep.
Om de hoge verkeersdrempels te vermijden wijken (bak-)fietsers graag uit naar de stoep.

Verkeersdrempels veroorzaken gevaarlijke situaties

Algemeen

door Henk van de Bunt

De leden van de gemeenteraad stelden in de gemeenteraadsvergadering van 28 maart vragen over Openbaar Vervoer en verkeersdrempels.

Gija Schoor (PvdA) stelde vragen over de procedure met betrekking tot de aanbesteding van het Openbaar Vervoer. Verkeerswethouder Pim van de Veerdonk antwoordde: ‘In 2021 heeft de gemeente De Bilt haar inbreng al meegegeven bij het vaststellen van de nota van uitgangspunten voor de aanbesteding. Daarnaast is in 2023 via de U10 inbreng gegeven op het programma van eisen voor de nieuwe concessie. Eén van de gunningscriteria bij de aanbesteding is het uitvoeringskwaliteits- en werkgeverschapsplan, waarbij de vervoerders onder meer moeten onderbouwen hoe zij voldoende personeel werven en hoe zij invulling geven aan goed werkgeverschap. Uitgangspunt in de aanbesteding is minimaal het huidige lijnennetwerk. Via de gunningscriteria worden de vervoerders gestimuleerd om meer vervoer te bieden dan minimaal geëist. In de loop van de concessie gaan provincie en vervoerder het netwerk verder door-ontwikkelen d.m.v. het jaarlijks vervoerplanproces, waarbij alle gemeenten ook geconsulteerd worden. Verbetering van rijtijden door doorstromingsmaatregelen en maatregelen voor betere bushaltes is een verantwoordelijkheid van alle wegbeheerders samen’. 

Drempels
Ralph Jacobs stelde vragen over de recent geplaatste verkeersdrempels op de Rembrandtlaan en de Berlagelaan in de Leijen. Door de plaatsing van de drempels over de volledige breedte van de weg treden er volgens de VVD veiligheidsrisico’s voor voetgangers. Ook maken zij zich zorgen over eventuele aansprakelijkheid bij schade. Wethouder Pim van de Veerdonk (Mobiliteit) beantwoordde ook deze reeks: ‘Het college voorziet geen specifiek tijdspad voor evaluatie en eventuele correctie van de geplaatste drempels in de 30 km/u zones, aangezien deze drempels conform de geldende richtlijnen zijn aangelegd en er tijdens participatieavonden een grote meerderheid van aanwezige inwoners heeft aangegeven de snelheid sterk naar beneden te willen brengen. Omdat de Berlagelaan voor een 30 km-weg breed is en daardoor - meer dan de meeste andere 30 km-wegen- eerder uitnodigt tot sneller rijden, is gekozen voor een ‘hardere’ drempel dan de gebruikelijke, c.q. de 20 km-drempel. Het kennisplatform CROW geeft richtlijnen over de maatvoering van drempels, waarbij een bandbreedte wordt gehanteerd die past bij een snelheidsregime. Er zijn momenteel geen verdere werkzaamheden gepland. Indien er nadrukkelijk de wens bestaat om deze drempels aan te passen, zal extra krediet moeten worden geregeld. We hebben subsidie ontvangen van de provincie voor het noordelijke deel van de Berlagelaan en zullen beoordelen of een mogelijk restant kan worden ingezet voor verbeteringen van het zuidelijke deel van de Berlagelaan. De stappen die worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de drempels bijdragen aan de verkeersveiligheid zonder onbedoelde negatieve gevolgen, omvatten dus op dit moment geen verdere acties, tenzij er een expliciete vraag naar aanpassing van de drempels wordt ingediend.

Zolang de verkeersdrempel voldoen aan de wettelijke voorschriften is een gemeente niet aansprakelijk. Aanpassen van de drempels om fietsers daarvoor de ruimte te geven gaat ook extra geld kosten. De drempels liggen er nu eenmaal en doen wat ze moeten doen: de snelheid verlagen op de Berlagelaan.