Jagtlust en het aangebouwde administratiekantoor. (foto Koen Koppens)
Jagtlust en het aangebouwde administratiekantoor. (foto Koen Koppens)

Krijgt De Bilt tóch een nieuw gemeentehuis

Algemeen

door Henk van de Bunt 

Dat, waar niemand meer op rekende, gebeurt misschien toch; een nieuw gemeentehuis voor De Bilt. Op de plek van het huidige gemeentekantoor, naast het monumentale Jagtlust, wil het college mogelijk een nieuw onderkomen laten bouwen voor de ambtenaren én burgers.

Op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 25 april staat het daarop betrekking hebbende voorstel. De raadscommissie Burger en Bestuur bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor; de commissie adviseert de gemeenteraad hierover. In de raadscommissievergadering Burger en Bestuur van gisterenavond 9 april was dit voorstel ‘onderdeel van de beraadslagingen’ en was er gelegenheid tot inspraak.

Aanleiding
In de aanbiedingsbrief schrijft het college: ‘De gemeente De Bilt staat voor de opgave om tot een goede en duurzame huisvesting te komen voor de gemeentelijke organisatie. Met voortzetting van het huidige gebruik en het reguliere onderhoud van het gemeentehuis wordt die opgave niet gehaald. Het huidige gemeentehuis kent daarvoor te veel tekortkomingen en beperkingen. Daarnaast neemt het aantal storingen en gebreken toe, alsmede het risico daarop. Ondanks uitgevoerde reguliere onderhoudswerkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het gebruik, is de staat van het pand verder verslechterd (van uitval klimaatinstallatie tot tocht- en vochtproblemen etc.). Alleen rigoureuzere groot-onderhouds-ingrepen kunnen deze problemen verhelpen. Deze zijn gegeven de aanstaande keuzes over de toekomst van de gemeentelijke huisvesting niet gedaan om daarmee desinvesteringen te voorkomen’.

Maatregelen
Het college vervolgt: ‘Op 7 maart 2023 stemde de gemeenteraad in met 11 maatregelen voor een vitale gemeentelijke organisatie. Maatregel 10 ziet toe op het realiseren van goede en duurzame huisvesting voor de organisatie. Deze luidt: ‘Voor goed werkgeverschap is goede en duurzame huisvesting zeer belangrijk. In de gemeentelijke huisvesting is jarenlang niet geïnvesteerd. Willen we als gemeente De Bilt onze medewerkers aan ons blijven binden, dan is het cruciaal dat we snel perspectief gaan bieden op een inspirerende en moderne werkplek’.

Scenario’s
Besloten is daarom twee scenario’s te verkennen om tot een goede en duurzame huisvesting voor de organisatie te komen: 1. Renovatie van het huidige gebouw en 2. Sloop en nieuwbouw. Het onderzoek naar de scenario’s is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Dit heeft geresulteerd in twee concrete scenario’s: Vernieuwbouw en Sloop-Nieuwbouw. Het scenario Vernieuwbouw omvat een ingrijpende renovatie van het huidige gebouw, waarbij aanzienlijke aanpassingen vereist zijn om een modern en toekomstbestendig gebouw te realiseren. Aanpassingen zijn erop gericht de duurzaamheid te verbeteren en het gebouw aan te passen aan de huidige en toekomstige behoeften van de gemeente. Het scenario Sloop-nieuwbouw betekent sloop van het bestaande gebouw en de bouw van een volledig nieuw gemeentehuis. Dit biedt de mogelijkheid om een modern en toekomstbestendig gebouw te realiseren, volledig afgestemd op de visie van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, burgerdienstverlening en goed werkgeverschap.

Gemeenteraad
Het rapport met de scenarioafweging is bijgevoegd bij het gemeenteraadsvoorstel. Daarmee ligt er een politieke keuze voor van twee scenario’s waarmee de raad vroegtijdig betrokken wordt in de afweging voor de richting van de toekomstige huisvesting van de gemeente. Alles overziend, biedt het sloop-nieuwbouw scenario de beste mogelijkheden om invulling te geven aan de gemeentelijke ambities ten aanzien van dienstbaarheid, goed werkgeverschap en duurzaamheid. Het is vooralsnog aan de gemeenteraad om op 25 april tot besluit te komen.

Behoud Jagtlust
‘Stom verbaasd’ is Anne de Boer, woordvoerder voor de Stichting Werkgroep Behoud Jagtlust. ‘Nu plots weer allerlei plannen voor sloop of vernieuwbouw uit de hoge hoed van het college. En weer zo laat aangekondigd dat de meeste bewoners niet kunnen inspreken.’ Verontwaardigd is De Boer, dat in de raadsvoorstellen er geen enkele rekening mee wordt gehouden dat er een monumentenaanvraag ligt voor Landgoed Jagtlust en directe omgeving ondersteund door relevante historische en natuurverenigingen en honderden omwonenden. ‘We hebben die aanvraag gedaan in juni 2023. Pas in oktober is de aanvraag doorgestuurd voor advies naar het expertisecentrum MooiSticht. Sinds dat moment tot is er sprake van voorbescherming voor het Landgoed Jagtlust en directe omgeving. Als ware het al een monument’ aldus de Boer, die jl. dinsdagavond ook van de mogelijkheid tot inspraak in de raadscommissievergadering gebruik heeft gemaakt.

Voorbescherming
‘Als Stichting Werkgroep Behoud Jagtlust hebben we het college er begin maart aan herinnerd, dat de termijn voor advies en besluitvorming zijn overschreden. En opnieuw gewezen op de geldende voorbescherming. Toch komen er voorstellen voor zestig tijdelijke woningen op de voormalige moestuin, later gemeentelijke kwekerij. En voor sloop, vernieuwbouw van het gemeentelijk administratiekantoor plus nog extra woningbouw. Met geen enkel woord over de lopende monumentenaanvraag? Dit is zo bloedirritant’ becommentarieert Anne de Boer de gang van zaken.

De Boer, die eerder twaalf jaar lang raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks was, is van mening dat al die plannenmakerij moet stoppen, er duidelijkheid moet komen over de monumentale status. ‘Het is tijd voor een integrale visie op het Landgoed, daar moeten alle Biltenaren over mee kunnen praten’. 


Naast het monumentale Jagtlust wil het college mogelijk een nieuw onderkomen laten bouwen voor de ambtenaren én burgers. 

Naast het monumentale Jagtlust wil het college mogelijk een nieuw onderkomen laten bouwen voor de ambtenaren én burgers.