Aanwezigheid van platte schijfhoren was een van de argumenten in het bezwaar tegen het zonneveld.
Aanwezigheid van platte schijfhoren was een van de argumenten in het bezwaar tegen het zonneveld.

Rechter zet streep door bezwaren zonneveld in Groenekan

Algemeen

door Henk van de Bunt

De aanleg van zo’n 24 voetbalvelden aan zonnepanelen in Groenekan is weer een stukje dichterbij. Omwonenden waren naar de bestuursrechter gestapt omdat ze het zonneveld tussen de A27 en het dorp niet willen, maar de rechter oordeelt nu dat het bezwaar van de buurt ongegrond is.

Omwonenden vrezen voor geluidsoverlast van de zonneweide bij hun achtertuin. Daarnaast maken ze zich zorgen over hun uitzicht en de weerkaatsing van het licht. ‘Ik zou wel graag buiten in mijn tuin willen blijven zitten’, verduidelijkte één van de omwonenden eerder in de rechtbank. Daarnaast maakte de buurt bezwaar tegen de inspraakprocedure, die zou niet zorgvuldig zijn verlopen. Ook stellen zij dat er allerlei gebreken kleven aan de omgevingsvergunning.

100 meter afstand
De rechtbank geeft de omwonenden geen gelijk. Volgens de rechter mag gemeente De Bilt een vergunning geven voor de aanleg van het zonneveld. ‘Het college heeft goed uitgelegd waarom er gebruik is gemaakt van de bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Er is geen sprake van strijd met het rijks- of gemeentelijk beleid. De gevolgde procedure is zorgvuldig geweest. De afstand tussen de percelen van de omwonenden die het meest dichtbij liggen en de geluidsobjecten, zoals transformatoren en omvormers, is bijna 100 meter en voldoet daarmee aan de richtafstand van minimaal 50 meter’.

Exploitant
Gemeente De Bilt reageert verheugd op de uitspraak van de rechtbank: ‘We hebben het op de juiste manier aangepakt, zegt de rechter dus. Het opwekken van duurzame energie is van groot maatschappelijk belang. En we willen natuurlijk dat omwonenden er zo min mogelijk last van hebben, daarom volgen we strikte procedures met betrekking tot bijvoorbeeld geluids- en zichthinder. Ik zie in de uitspraak van de rechter dan ook een bevestiging dat we het op een goede manier doen. Nu is het aan de exploitant om de volgende stappen te zetten’, laat de gemeente via een woordvoerder weten.

Platte schijfhoren
Een ander bezwaar van de omwonenden tegen het zonneveld was het gebrekkige onderzoek naar de aanwezige dieren in het gebied: dassen en platte schijfhoren, een soort waterslakken. De rechtbank vindt niet dat de gemeente bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag onderzoek hadden moeten doen. ‘De platte schijfhoren zijn niet aangetroffen, maar verder onderzoek was wel nodig. De onderzoekplicht van het college strekt naar het oordeel van de rechtbank niet zo ver dat de aanvraag had aangehouden moeten worden totdat het aanvullend onderzoek was afgerond’. Het is nog onbekend of de omwonenden in beroep gaan tegen de uitspraak van de bestuursrechter.

Vertraging niet zinvol
Ook BENG!, samen met BHM Solar initiatiefnemer van Zonneweide Voordaan, is erg blij met de uitspraak. Toch maakt Bouwe Taverne zich zorgen: ‘We weten, er is opnieuw beroep mogelijk, bij de Raad van State. En dat neemt zo weer een jaar. Maar belangrijker: de kans op toekenning van hun bezwaar is, afgaande op de zeer uitvoerig onderbouwde uitspraak van de rechtbank, nihil. Dan wordt het huidige plan dus gewoon uitgevoerd, maar alleen met flinke vertraging. Niemand is daarbij gebaat. We blijven daarom graag in overleg om een oplossing te vinden. Een mogelijke aanpassing die hen geruststelt’. BENG! vindt uitstel van het zonneveld ook niet passen bij de steeds sneller groeiende noodzaak. ‘Onafhankelijker worden voor onze energie, verduurzamen tegen opwarming, er gelden grote maatschappelijke belangen, versus misschien op te lossen individueel belang. We hopen er daarom zo snel mogelijk samen uit te komen. En door te kunnen’.

Ruimtebeslag
De SGP-fractie in de Biltse gemeenteraad heeft destijds in de gemeenteraad tegen de verklaring van geen bedenkingen en dus indirect tegen deze vergunning gestemd voor het zonnepark. Fractievoorzitter Arie Vonk Noordegraaf reageert: ‘Hoewel de SGP-fractie begrijpt en het ook goed vindt dat de agrariër in dit geval geholpen is met deze ontwikkeling blijft de fractie ook moeite houden met dit ruimtebeslag. De druk op het buitengebied is groot en ook van agrariërs wordt verwacht dat ze hun bedrijfsvoering minder intensief inrichten. Bovendien zijn agrariërs van groot belang voor onze voedselvoorziening. Daarvoor is dan wel ruimte nodig in het buitengebied. We hebben onze vruchtbare landbouwgrond hard nodig. Zonneweides nemen die ruimte in. In plaats daarvan zou meer ingezet moeten worden op zon op dak of andere plekken. Dat is ook volgens de zonneladder, die we in ons beleid hebben staan. Die zonneladder moeten we serieus nemen. Ook wordt steeds meer agrarische grond in de omgeving bestemd als natuur waardoor agrariërs in de knel komen. Bovendien is net bekend geworden dat de Provincie Utrecht een onderzoek is gestart naar een mogelijk hoogspanningsstation in het buitengebied van onder andere de gemeente De Bilt. De SGP-fractie zal daarom kritisch blijven op grootschalig ruimtegebruik voor energieopwekking in ons mooie groene buitengebied.


De rechtbank Midden-Nederland heeft het beroep tegen de door het college van B en W verleende omgevingsvergunning voor een zonnepark in Groenekan ongegrond verklaard. (foto Jos van der Worp) 

De rechtbank Midden-Nederland heeft het beroep tegen de door het college van B en W verleende omgevingsvergunning voor een zonnepark in Groenekan ongegrond verklaard. (foto Jos van der Worp)