Volop belangstelling voor de informatieavond.
Volop belangstelling voor de informatieavond.

Inwoners kritisch over woningbouw op Landgoed Jagtust

Algemeen

Ondanks de late aankondiging (slechts vijf dagen van tevoren) waren op dinsdagavond 19 maart rond de zestig personen aanwezig op de informatieavond over de bouw van een nieuw wijkje met zestig tijdelijke woningen bij Park Jagtlust. De ruimten van twee kleine zaaltjes in gemeentehuis Jagtlust bleken onvoldoende, veel belangstellenden moesten staan.

Het plan kreeg afwijzende reacties, er wordt gevreesd voor verlies aan rust, ruimte en woongenot door zo dicht opeen gepakte woningen. ‘De gemeente maakt echt geen goeie beurt met deze informatieavond’: zo klaagden veel inwoners. De aankondiging van de bijeenkomst over de bouw van tijdelijke woningen verscheen voor het eerst op de gemeentesite op vrijdag 15 maart met de uitdrukkelijke waarschuwing zich uiterlijk 15 maart hiervoor aan te melden. Omwonenden hadden een dag eerder een brief in de bus gekregen. 

Tijdelijke woningen

Wethouder Dolf Smolenaers en projectleider Andrea Bal vertelden dat de gemeente koos voor twee locaties voor plaatsing van tijdelijke woningen. Dit om het tekort aan woningen voor onder andere starters en statushouders tegen te gaan. Volgens het plan wordt voor tien jaar een zestigtal prefab-woningen geplaatst op het terrein van de voormalige Kwekerij in Park Jagtlust met daarnaast ook nog enkele tientallen aan de Berlagelaan. 

Niet plenair

De gemeente stond een plenaire vragen- en antwoordenronde niet toe. Wel kon bij de zogeheten informatietafels bij projectleider, ambtenaren en woningbouwcorporatie toelichting gevraagd worden. Toch werd tijdens het plenaire deel al blijk gegeven van verbazing dat er al onderzoek zou zijn geweest naar vervuilde grond en er geen bezwaar zou zijn. Ook de uit toon vallende hoogte van drie bouwlagen tot 9 meter werd bekritiseerd. Ook waren er vragen hoe de toegankelijkheid tot het woningterrein beperkt kan blijven tot wandelaars en fietsers en hoe het huidige fietspad vanuit het Fabiuspark tegen autosluipverkeer beschermd gaat worden. 

Bomenkap

‘De containerwoningen staan echt pal op de bomen van het park. Als het raam opengaat springen de takken van de taxus bij wijzen van spreken al naar binnen’. Lokaal erfgoedexpert Douwe Tijsma - ook aanwezig op de informatieavond-; ‘Dat gaat dus niet, of er moeten bomen van Park Jagtlust gekapt worden of de woningen moeten op veel grotere afstand geplaatst worden. Dat laatste betekent weer dat je weer problemen kunt krijgen met de milieuzonering en veiligheidscirkels van het voormalige RIVM terrein’. Tijsma meent dat ook de hoogte van een drietal bouwlagen het monumentale karakter van park en landgoed verder te grabbel gooit .

Beschermd

Anne de Boer, woordvoerder voor de Stichting Werkgroep Behoud Jagtlust, spreekt zijn verbazing uit dat in gemeentelijke stukken nergens vermeld staat dat de Stichting al vorig jaar een aanvraag heeft ingediend om Landgoed Jagtlust te beschermen als gemeentelijk monument; ‘Tijdens zo’n aanvraag is er voorbescherming. Uitvoering van ingrijpende plannen zoals deze moeten dus pas op de plaats maken totdat de onafhankelijke experts advies geven en er besluiten genomen worden over de monumentale status van het Landgoed’. De handelwijze van de gemeente komt op De Boer over als niet kijken naar de regels, maar feiten scheppen die niet of moeilijk terug te draaien zijn. ‘Wij blijven er op aandringen, dat de rapporten over de archeologische waarden van het terrein, de milieuzonering, eventuele milieuverontreiniging en de mogelijke aantasting van monumentale en groenwaarden door bouw en toegenomen mobiliteit zo snel mogelijk worden gedeeld met inwoners en belanghebbenden’. 

[door Henk van de Bunt]