Peter Schlamilch stelt vragen over een (mogelijke) windturbine.
Peter Schlamilch stelt vragen over een (mogelijke) windturbine.

Gerucht over een windturbine

Algemeen

door Henk van de Bunt

Peter Schlamilch van Forza De Bilt stelde in de gemeenteraadsvergadering van 25 mei vragen over een (mogelijke) windturbine aan de Nieuwe Weteringseweg te Groenekan; ‘Wat is er waar van het gerucht, dat er al grondeigenaren worden aangezocht voor het plaatsen van een windturbine en in welke fase van het proces bevindt zich het college momenteel’?

Wethouder Krischan Hagedoorn antwoordt namens het college: ‘Wij hebben niet de gewoonte om in te gaan op geruchten, laat staan dat wij willen bepalen of een gerucht waar is of niet. Wel kunnen wij melden, dat wij geen aanvraag voor een vergunning of een verzoek om informatie hierover hebben ontvangen. Als dat wel zo is zouden wij antwoorden dat de gemeenteraad nog geen besluit heeft genomen over windenergie en dat daarom nog geen aanvragen kunnen worden ingediend’.

Windenergie
‘Ik ga er vanuit dat het tweede deel van uw vraag betrekking heeft op de fase van besluitvorming over windenergie in onze gemeente. Via beantwoording van uw schriftelijke vragen en in diverse raadsmededelingen hebben wij de afgelopen maanden gemeld dat wij een verdiepend onderzoek doen naar de mogelijkheid van windenergie in onze gemeente. Ook het plan MER-onderzoek van de provincie maakt hier onderdeel vanuit. Wij willen uiterlijk in 2024 starten met een participatietraject. Wij gaan de raad daarover ook informeren. Pas daarna zullen wij u een voorstel voorleggen voor gebieden/locaties voor windenergie’.

Vliegveld
Peter Schlamilch stelde nog een andere vraag: ‘Kloppen de berichten dat door hoogtebeperkingen van vliegveld Hilversum er geen windturbines rond Maartensdijk mogen komen? Wethouder Hagedoorn hierover: ‘Onderdeel van het verdiepend onderzoek naar windenergie zijn de beperkingen door het vliegveld Hilversum. Wij hebben aan gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland - het bevoegd gezag voor het vliegveld - hierover vragen gesteld: ‘Graag vernemen wij van u welke restricties van toepassing zijn rond het vliegveld Hilversum op het grondgebied van de gemeente De Bilt’ en ‘daarnaast vernemen wij graag op welke wijze er van deze restricties afgeweken kan worden’.

Antwoorden
De antwoorden vanuit de Provincie Noord Holland daarop luiden: ‘De beperkingen, die van toepassing zijn rond het vliegveld Hilversum op het rondgebied van de gemeente De Bilt zijn terug te vinden in de Verordening luchthavenbesluit Hilversum en de bijbehorende kaart. In de gemeente De Bilt gelden hoogtebeperkingen in verband met de vliegveiligheid, als bedoeld in artikel 14 van het Besluit burgerluchthavens. Deze hoogtebeperkingen dienen in uw bestemmingsplan te zijn vastgelegd.

Van deze hoogtebeperkingen kan worden afgeweken, als de provincie Noord-Holland (als bevoegd gezag voor de luchthaven Hilversum) een Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) afgeeft. Randvoorwaarde voor afgifte van een VVGB is het verstrekken van een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL), waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd is (en de Inspectie Leefomgeving en Transport de beoordeling doet)’.


Op Vliegveld Hilversum is het een komen en gaan van sportvliegtuigjes en helikopters. - [foto 2020 Walter Eijndhoven]

Op Vliegveld Hilversum is het een komen en gaan van sportvliegtuigjes en helikopters.