Een deel van het Spoorzonegebied in Bilthoven.
Een deel van het Spoorzonegebied in Bilthoven.

Geen uitdaagrecht bij participatieplan Spoorzone

Algemeen

door Guus Geebel

In de gemeenteraadsvergadering op 25 mei presenteerde de Commissie Uitdaagrecht een advies aan de raad om dit recht in het participatieplan Spoorzone verder te onderzoeken en uit te werken, en het lopende participatietraject Spoorzone stop te zetten. 

Ralph Jacobs (VVD) diende daarop een amendement in, waarin wordt gevraagd de uitdaging voor het participatieplan Spoorzone te verwerpen, het lopende participatieproces niet stop te zetten en geen ruimte en tijd te geven voor verduidelijking en uitwerking van de uitdaging van dit plan. Het amendement werd na hoofdelijke stemming met 18 stemmen voor en 7 tegen aangenomen. Connie Brouwer (ChristenUnie) diende een amendement in om onder meer de uitdaging participatieplan Spoorzone in een gesprek met de indieners nader te laten onderzoeken door de commissie, waarbij wordt gekeken naar het uitvoeren van een duidelijk afgebakend deel van het participatieplan dat nog niet is uitgevoerd. Dit amendement werd met 7 stemmen voor en 18 tegen verworpen. Het geamendeerde voorstel werd met ruime meerderheid aangenomen. 

Uitdaging
Op 25 april stelde de raad een Commissie Uitdaagrecht aan. Deze commissie behandelde het voorstel van een ingediende uitdaging door Wijkraad De Leijen en legt aan de hand daarvan een advies voor aan de gemeenteraad. Omdat het onderwerp niet in een raadscommissie was behandeld kregen drie insprekers het woord. Als eerste Ebbe Rost van Tonningen, de voorzitter van Wijkraad De Leijen. Hij had op 24 januari 2023 het uitdaagrecht ingeroepen over het participatieplan voor de integrale gebiedsvisie Spoorzone Bilthoven. Hij gaf daarbij aan dat de verwachte kosten van het participatietraject gehalveerd kunnen worden met behulp van de kennis en expertise van betrokken inwoners.

Insprekers
Ebbe Rost van Tonningen gebruikte een metafoor door de lente waarin alles tot bloei komt en zwaluwen gaan nestelen te vergelijken met het nieuwe uitdaagrecht. ‘Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Aan u en ons om meerdere van die wendbare zwaluwen te laten volgen.’ Hij gaat in op het voorstel van de Commissie Uitdaagrecht en de mogelijkheid dat de raad het lopende participatietraject ongewijzigd door wil zetten. ‘Maar de raad zou mogelijk tot een tussenoplossing kunnen besluiten als wij de ruimte en tijd krijgen om een goed voorstel uit te werken. Hij is wel blij dat na maanden van vertraging het voorstel betreffende het uitdaagrecht serieus wordt genomen. ‘Wij blijven optimaal gemotiveerd om met u als ons gemeentebestuur succesvol samen te werken, waarbij het doel is binnen onze gemeente passende woningbouw te realiseren. Met een verrekijker kijken wij uit naar nieuwe zwaluwen.’

Bewonersvereniging
Maarten Guelen bestuurslid van Bewonersvereniging Bilthoven Noord wil de motivatie weten waarom ineens voor verduidelijking en uitwerking van de uitdaging participatieplan gekomen moet worden. Hij noemt het teleurstellend dat het voorstel niet door de Commissie Uitdaagrecht is beoordeeld. Ook heeft er geen enkel overleg plaatsgevonden met de indiener. ‘Het is voor ons vreemd waarom net voor de eindstreep het proces toch stopgezet moet worden. Uit oogpunt van openheid en transparantie is het verzoek aan de Commissie Uitdaagrecht om de redenen en motivatie van stop zetten kenbaar te maken. Wij blijven uiteraard optimaal gemotiveerd om met de gemeente De Bilt succesvol samen te werken met als doel in onze gemeente passende woningbouw te stimuleren.’ Fred van Lemmen spreekt in namens de initiatiefnemer voor de bouwplannen op De Timpe en de Kooylocatie. Hij was verrast door het raadsvoorstel van de Commissie Uitdaagrecht omdat daarin het stopzetten van het participatietraject staat. Hij noemt dat ongewenst voor de bouwplannen.

Commissie
Voorzitter Aad Obbens (D66) van de Commissie Uitdaagrecht vertelt dat de raad op 31 januari het participatieplan Spoorzone heeft vastgesteld wetende dat er op 24 januari een verzoek om uitdaagrecht was ingediend. De raad stelde een commissie in om te adviseren hoe om te gaan met uitdagingen in het algemeen en hoe er advies kon worden gegeven om een beslissing te kunnen nemen. De commissie kwam tot de conclusie dat er criteria en procedures moesten worden vastgesteld. Besloten werd aan de raad een raadsbesluit voor te leggen. De griffie werd gevraagd alle beschikbare informatie ter beschikking te stellen om een advies te formuleren. ‘De commissie zegt als je verder gaat graven moet je de uitdagers serieus nemen. De essentie om de participatie stop te zetten is ingegeven door de lange tijd die het zou gaan duren.’ Bij de behandeling van het voorstel in eerste termijn werd al gauw duidelijk dat de meerderheid van de fracties het voorstel van de commissie niet zou steunen en door wilde met het Participatieplan integrale gebiedsvisie Spoorzone Bilthoven dat op 31 januari werd vastgesteld.


Voorzitter Aad Obbens (D66). 


Een van de deelnemers aan het debat: Martijn Lauxterman (PvdA).  

Voorzitter Aad Obbens (D66).
Een van de deelnemers aan het debat: Martijn Lauxterman (PvdA).