Een luchtfoto van de zeer omstreden locatie.
Een luchtfoto van de zeer omstreden locatie. Foto: Jos van der Worp

Meer weerstand tegen bouwplannen hoek Achterweteringseweg

Algemeen

door Henk van de Bunt

In navolging van het negatieve advies van Mooi Sticht betreffende de bouwplannen op het oude perceel van restaurant Helden heeft nu ook de Bond Heemschut in een brief aan de gemeente De Bilt gevraagd geen vergunning te verlenen voor de ingediende plannen en hiervoor een ‘onaanvaardbaar’ uit te spreken.

De bond pleit tevens voor een gedegen studie voor de invulling van deze locatie, die meer recht doet aan de cultuurhistorisch waarden hiervan. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). De Bond Heemschut is de grootste particuliere organisatie in ons land die zich inzet in voor het behoud van cultureel erfgoed en doet dit al meer dan 100 jaar. De vereniging telt meer dan 5000 leden en zet zich in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Daarbij kan het gaan om een bedreigde theekoepel, maar ook in groter verband om de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen. Daarvoor zijn door het hele land vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers worden ondersteund door het landelijk bureau dat in Amsterdam gevestigd is. Het (dagelijks) bestuur is eindverantwoordelijke voor de activiteiten van Heemschut. Naast provinciale commissies (voor elke provincie één plus een afzonderlijke commissie voor Amsterdam) heeft Heemschut ook werkgroepen, die zich op specifieke terreinen inzetten, zoals monumentale kunst en jong erfgoed na 1965.

Plannen
Volgens Gerhard Eshuis, secretaris van de provinciale commissie Heemschut Utrecht, zijn de ingediende plannen voor Heemschut een ernstige aantasting van de cultuurhistorische waarde van deze locatie: ‘Het hiervoor ingediende ontwerp toont namelijk een fastfood restaurant, dat samen met de bijbehorende parkeergelegenheid en reclame-uitingen, een omvang heeft die misschien prima past bij een ligging aan een snelweg, maar niet binnen de kleinschalige landschapsstructuur van deze locatie. Heemschut ziet dit, evenals Mooi Sticht als een zorgelijke ontwikkeling omdat het hier gaat om een aantasting van een eeuwenoud landschap, dat van groot cultuurhistorisch belang is’.

Sloop
‘Het pand dat gesloopt gaat worden - de voormalige herberg ‘De Rustende Jager’, waarvan de oudste delen dateren uit 1749- , is weliswaar geen rijksmonument, maar is in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) getypeerd als een pand ‘van waarde’ als onderdeel van een gegroeide structuur, als voorbeeld van een bouwtype en als uitdrukking van een functie. Bovendien is het pand gelegen tegenover het rijk-beschermde landgoed Persijn. Op dit landgoed is sprake van een bewust aangelegde zichtas op de Utrechtse Domtoren. Door grootschalige nieuwbouw op deze plek zal deze zichtas worden onderbroken. Ook vormt het pand de visuele beëindiging van een andere zichtlijn vanuit het park. Om die reden zijn de voorgestelde ingrepen ook voor Heemschut onaanvaardbaar’.

!