Afbeelding

GroenLinks gaat voor een bruisende gemeente De Bilt

Algemeen

door Guus Geebel

In de Biltse gemeenteraad is GroenLinks de op één na grootste partij. Lijsttrekker Anne Marie ’t Hart typeert de partij als een betrouwbare, idealistische bestuurspartij. ‘Met onze wethouder Anne Brommersma en als fractie hebben we de afgelopen jaren veel bereikt op het terrein van duurzaamheid, de woningopgaaf en het sociaal domein. GroenLinks streeft naar een eerlijke samenleving die niet alleen solidair is met kwetsbare mensen, maar ook met toekomstige generaties.’

‘GroenLinks De Bilt staat voor een inclusieve gemeente waarin we allemaal ons steentje bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis, waarin alle kinderen en jongeren eerlijke en gelijke kansen krijgen en waar plek is voor iedereen.’ Anne Marie ’t Hart noemt haar moeder haar voornaamste inspiratiebron. ‘Zij is altijd mijn moreel kompas geweest en ook nu zij er niet meer is voel ik dat nog. Opkomen voor zwakkeren, niet meepraten met de rest, zelf nadenken. Zij en andere sterke vrouwen hebben de weg voor mijn generatie vrouwen vrijgemaakt. Mijn studie Recht en Ethiek in Utrecht heeft mijn interesse voor gelijke behandeling versterkt. Van dichtbij heb ik gezien hoe kleine verschillen groot verschil in kansen kunnen betekenen. Ik ben een ongelofelijke optimist wanneer het aankomt op de mens en wil elke stem horen.’

Energie
‘Wij wonen in één van de mooiste gemeenten in Nederland en dat wil GroenLinks graag zo houden en verder verbeteren. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning in onze gemeente zijn enorm. Starters en mensen met lage inkomens kunnen nauwelijks aan een woning komen. Tot 2030 wordt er al een tekort van 1130 woningen verwacht, vooral in de sociale huur en middenhuur. Wij geven woningbouwlocaties voorrang op de bouw van grote bedrijven in onze kernen. Omdat het aanbod voor grote bedrijven is toegenomen kunnen we een alternatief bieden in de regio en toch werkgelegenheid behouden’, zegt Anne Marie ’t Hart. ‘De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Om minder CO2 uit te stoten en voldoende energie op te wekken zijn zonnevelden noodzakelijk. We werken samen met bewonersinitiatieven en onderzoeken de mogelijkheid om bewoners energieaandelen te geven, zodat de opbrengst bij onze eigen inwoners terecht komt. Ook zal de optie van windmolens in gemeente De Bilt, wat een gevoelig onderwerp is, goed onderzocht moeten worden, vooralsnog bij de A28.’

Milieu
GroenLinks wil dat alle wegen in de bebouwde kom van de gemeente worden ingericht als 30 km zone. ‘De Bilt moet geen sluiproute zijn voor mensen die hier niet wonen en werken. Autoverkeer geeft overlast aan omwonenden en is het slecht voor het milieu.’ De partij wil vooral voor ouderen, jongeren en starters bouwen, met behoud van groen en binnen de rode contour. ‘Open ruimte en natuur, zoals de Biltsche Duinen, verdienen onze bescherming. Het Leyense Bos willen wij overdragen aan Het Utrechts Landschap en daar mag zeker geen rondweg doorheen komen. De partij wil veilige, schone wijken waar je veilig buiten kunt spelen of naar school kunt fietsen. We willen alleen bestemmingsverkeer in de woonwijken. Verder kiezen wij voor menselijke zorg, en voor snelle hulp en eenvoudige regelingen die uitgaan van vertrouwen en eerlijk delen. Zorgen dat iedereen mee kan doen.’

Gerealiseerd
‘In de afgelopen vier jaar hebben we afspraken gemaakt over de Regionale Energie Strategie, er is een ambitieus klimaatadaptatieplan vastgesteld om wateroverlast van regenwater en hitte tegen te gaan, het bomenkapbeleid is aanzienlijk aangescherpt, de kwetsbare natuur in onze gemeente is meermaals succesvol beschermd, we hebben een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding ingevoerd voor nieuwe woningen, er zijn nieuwe speelplekken ontwikkeld, de openbare ruimte is toegankelijker geworden, straatverlichting duurzamer met ledverlichting, de biodiversiteit is met de bloeiende bermen toegenomen, en op het terrein van de Wmo hebben we met BasisMaatWerk de basisbaan ontwikkeld. We hebben het minimabeleid weten te behouden. Verder heeft GroenLinks een Dierenwelzijnsnota opgesteld die we op Werelddierendag aan de gemeente presenteerden.’

Invloed
‘Van onze moties en amendementen kregen er de afgelopen vier jaar 32 een meerderheid. Hiermee hebben we echt het verschil kunnen maken. Het zorgde er onder meer voor dat meerdere grote bouwlocaties in de natuur werden verworpen, dat er een eerlijke beloning van kunstenaars werd ingevoerd, het bomenkapbeleid grondig werd aangescherpt, kwam er een kunstwerk dat blijvend aandacht vraagt voor artikel 1 van de Grondwet. Daarin is gelijke behandeling en het verbod op discriminatie vastgelegd. De groei van vakantiewoningen op Bos Park Bilthoven is beperkt, regels over muziek maken op straat werden versoepeld en er komt een autoluwe ecowijk op de Schapenweide. Het merendeel van de moties en amendementen van GroenLinks werd aangenomen door goede samenwerking in de raad en zorgvuldige voorbereiding.’

Brug
‘GroenLinks De Bilt communiceert veel met inwoners en bewonersverenigingen. Ook gaan we regelmatig langs de huizen om te vragen wat er speelt. We plaatsen veel informatie op onze website. We doen dat in gewone mensentaal, zodat het voor zoveel mogelijk mensen te volgen is. GroenLinks is de afgelopen vier jaar vaak en positief in de media geweest. We zijn de grootse coalitiepartij in een coalitie met CDA en D66, maar op vrije kwesties vinden we soms ook de oppositie. GroenLinks heeft de afgelopen bestuursperiode vaak de brug geslagen tussen coalitie en oppositie. Wij werken heel prettig samen met veel partijen. Ook tijdens deze periode van een minderheidscoalitie blijkt dat de raad in staat blijft constructief samen tot besluiten te komen.’

Verantwoordelijkheid
‘GroenLinks is de grootste partij op links in De Bilt en maakt al enkele bestuurstermijnen deel uit van de coalitie. Op basis van ons verkiezingsprogramma zijn we hiertoe weer bereid. De partij staat voor een inclusieve gemeente waarin we solidair zijn met elkaar. Onze partij heeft veel aandacht voor diversiteit en de kandidatenlijst is een zo goed mogelijke afspiegeling van onze maatschappij. Los van politieke voorkeur zien inwoners ons hopelijk als een partij die niet wegloopt van verantwoordelijkheid, hard werkt, verbindend en respectvol is, en effectief.’

Campagne
‘We zijn er trots op dat de raad zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de drie wethouders, waaronder Anne Brommersma. We moeten nu als raad steeds zoeken naar meerderheden. Dat geeft meer ruimte voor inhoud en inbreng vanuit de oppositie. Hiervan leren we graag voor de volgende bestuurstermijn. GroenLinks is echt een partij van inhoud en idealen, maar we zijn ook blij dat we met al onze vrijwilligers nu weer een borrel kunnen drinken na alle arbeid, ook dat is immers een campagneactiviteit. Op onze website debilt.groenlinks.nl vindt u meer informatie over de standpunten en resultaten van GroenLinks De Bilt.’

‘Ga vooral stemmen’ is het advies van Anne Marie ’t Hart.