Het vliegveld van nu; op het gras zijn de circuitgebieden gemarkeerd. Op de achtergrond de contouren van het Noorderpark.
Het vliegveld van nu; op het gras zijn de circuitgebieden gemarkeerd. Op de achtergrond de contouren van het Noorderpark.

Plannen voor woningbouw op vliegveld Hilversum

Algemeen

Nadat de PvdA in juni had gepleit voor woningbouw op Vliegveld Hilversum laat nu ook de VVD in Hilversum in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar een in grote lijnen soortgelijk geluid horen. Woningen aldaar zullen consequenties hebben voor de verkeersbewegingen in Hollandsche Rading en Maartensdijk.

De VVD stelt de wenselijkheid en mogelijkheden van het transformeren van vliegveld Hilversum (eigendom van de gemeente Hilversum) nader te willen onderzoeken. Hierbij is een stevige oplossing om de toenemende verkeersdruk op de zuidelijke buitenring’(Diependaalselaan) te doen afnemen als voorwaarde gesteld. Deze buitenring vormt de verbinding van de A27 met de provinciale weg N201, die dwars door Hilversum-Zuid loopt. 

Verkeersader
Om dit alles te realiseren is als oplossing bedacht om van de Noodweg een belangrijke verkeersader te maken. De Noodweg is de verbindingsweg tussen de Utrechtseweg en Nieuw Loosdrecht. Deze weg loopt langs de natuurgebieden Eindegooi van Natuurmonumenten en de Zwarte Berg van het Goois Natuurreservaat. Bebouwing van het vliegveld zal nadelige gevolgen hebben voor de inwoners van Hollandsche Rading en Maartensdijk. Alle extra bouwactiviteiten in en rond het vliegveld zullen consequenties met zich brengen voor het verkeer op de N417 (Tolakkerweg en Koningin Wilhelminaweg), die fungeert als een aan- en afvoerweg op de aansluiting van de A27 bij Nieuwe Wetering.

Plannen
De gemeente Wijdemeren is al jaren doende om woningen en bedrijven te realiseren in het bestemmingsplan Ter Sype, gelegen direct ten westen van het vliegveld Hilversum. Het gebruik van het vliegveld geeft bepaalde beperkingen aan de realisering ervan. De PvdA in Hilversum stelde zich deze zomer de vraag ‘Wat is belangrijker: zorgen voor een oplossing voor het woningtekort in Hilversum of sportvliegen?’ en pleit voor woningbouw op het vliegveld en Ter Sype, omdat het belang van velen zwaarder weegt dan een dure hobby van enkelen. Door bouwing van én Ter Sype én het vliegveld zou het mogelijk zijn dat er zo’n 600 - 1000 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Bij het voorstel van de VVD is hiervoor wel een betere en robuustere Noodweg noodzakelijk en over de gevolgen van deze plannen voor de leefbaarheid in buurgemeenten Hollandsche Rading en Maartensdijk, wordt met geen woord gerept. Wel wordt genoemd dat wellicht kan worden nagedacht om de Noodweg te verlengen en even ten noorden van Hollandsche Rading rechtstreeks op de A27 aan te sluiten. Een oud plan dat nog dateert van voor de aanleg van de A27 begin jaren ’70. Dit plan is toen van tafel verdwenen. Inmiddels is de lokale situatie veranderd, omdat deze gronden in eigendom zijn gekomen van het Goois Natuurreservaat.

Stichting Vliegveld Hilversum
Stichting Vliegveld Hilversum is de exploitant van het vliegveld. De stichting zegt van de plannen te hebben gehoord, maar dat er met niemand over is gesproken. Ze zou het op prijs stellen actief en op tijd bij de plannen te worden betrokken. Volgens het bestuur van de stichting wordt er bij al deze plannen volledig voorbijgegaan aan de waarde die het vliegveld heeft voor zowel het Gooi als de randstad. Er is een aantal zaken waarover in deze plannen niet wordt gesproken; Door de aanwezigheid van vliegveld Hilversum is het luchtruim boven en rond Hilversum op lage hoogte niet beschikbaar voor aankomend en vertrekkend verkeer van Schiphol. Mogen de grote luchtvaarmaatschappijen boven Bussum en Huizen op 1500 voet (ca 450 meter) vliegen, boven vliegveld Hilversum is dat teruggebracht tot minimaal 3500 voet (ca 1100 meter).

Historische betekenis
Het vliegveld ligt er al sinds 1938 en er is sprake van een actieve en betrokken afstemming met de omwonenden. Permanent wordt er campagne gevoerd om vliegen boven de dorpen en steden in de buurt van het vliegveld zoveel mogelijk te vermijden. Voor een vliegveld dat in de randstad tussen allerlei dorpen ligt is er sprake van een laag percentage klagers. Het vliegveld wordt actief gebruikt door ca 1200 gebruikers: zweefvliegers, motorvliegers en parachutisten. Diverse gebruikers vervullen maatschappelijke diensten, zoals de ANWB-traumahelikopter, het leger, de politie en andere professionele gebruikers. Daarnaast maken o.a. de universiteit Wageningen, ProRail voor controle van het spoornet en diverse media gebruik van het vliegveld.

Ecologie
Vliegveld Hilversum vormt een onmisbare schakel in de veiligheid voor de vliegers. Nederland heeft ten opzichte van Duitsland, Engeland, België en Frankrijk een zeer lage luchthavendichtheid. Tussen Apeldoorn (Teuge) en Breda (Seppe) is er geen enkel ander vliegveld beschikbaar dan Hilversum. Het is het enige groene vliegveld in de gehele randstad. Alleen al daarom is verplaatsen geen goed idee. Bovendien zijn er geen alternatieven in de randstad meer voorhanden. Er hebben zich op het vliegveld de laatste 80 jaar allerlei ecologische processen kunnen voltrekken zonder dat er sprake is van noemenswaardige verstorende menselijke invloeden. Flora en Fauna hebben zich daardoor vrijwel ongestoord kunnen ontwikkelen.

Het terrein vormt de overgang van het zand/heide gebied naar het Noorderpark, het poldergebied van Westbroek/Tienhoven. Een gebied in de overgang van zand naar veen, van droog naar nat, van hoog naar laag, van voedselarm naar voedselrijk. De fauna foerageert vanuit het bos-/heidegebied naar het weide-/poldergebied. Onder meer ree, das, boommarter, bunzing worden hier aangetroffen. Het betreft een uniek gebied: een overgangsgebied ook wel gradiënt genoemd. In dit soort overgangsgebieden worden de meest unieke ecologische en landschappelijke rijkdommen aangetroffen. Het betreft hier een van de laatste nog goed intact zijnde gradiëntgebieden van de hele Utrechts-Gooise heuvelrug. De betrokken natuur- en milieuorganisaties zijn van plan om op korte termijn een actuele inventarisatie te maken van de diverse natuurwaarden in en rond vliegveld Hilversum. Daarnaast maken deze organisaties zich grote zorgen over de gevolgen voor natuur en milieu langs de Noodweg als daar ook nog eens extra verkeer van 600-1000 woningen overheen komt zetten. 

Gezamenlijke aanpak
Voor de provincie Utrecht en de gemeente De Bilt wacht er dan vervolgens de taak om in te spelen op de negatieve gevolgen die een eventuele bebouwing van Vliegveld Hilversum en Ter Sype zal gaan hebben op de leefbaarheid van Hollandsche Rading en Maartensdijk. Er is daarom alles voor te zeggen om te streven dit hele proces integraal te gaan aanpakken. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. Een gezamenlijke aanpak, die geldt voor de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, De Bilt, de provincies Utrecht en Noord-Holland, Stichting Vliegveld Hilversum, de betrokken natuur-en milieuorganisaties en Rijkswaterstaat.

Vliegschool Hilversum zal moeten wijken als er woningbouw plaatsvindt op het vliegveld.
De Noodweg komt uit op de rotonde aan de Utrechtseweg. Rechtsaf richting Hollandsche Rading en de A27.
!