Logo vierklank.nl
Foto:

Zorgen voor het Van Boetzelaerspark

De Vrienden van het Van Boetzelaerpark maakten zich grote zorgen over de toekomst van het park. Het dreigt langzaam te verloederen ondanks de vele vrijwilligersuren die de Vrienden samen met de reguliere zorg van de gemeente besteedden aan het onderhoud. De bijzondere bomen, planten en struiken die het park zo uniek maken, verouderen en komen steeds vaker in de verdrukking door het opkomend onkruid. De unieke cultuur-historische waarde wordt daardoor ernstig aangetast.

door Henk van de Bunt

Voorzitter Ben Verwiel: ‘Als stichting dragen wij bij door onze maandelijkse werkochtend (met gemiddeld 15 personen) en door grotere projecten uit te voeren of te financieren d.m.v. fondsenwerving voor het speeltuintje, herstel van de zichtlijnen over het water, de restauratie van het parkhuisje, de aanleg van een vlonder, de fruitboomgaard, de realisatie van de herinrichting van de entreepartij met bijbehorende Moerkoertvaas en rolstoel- en scootmobiel vriendelijke ingang en het herstel van de paden’.

Structureel
Omdat er al jarenlang weinig structureel onderhoud wordt gepleegd aan het park en lang niet alle verbeterplannen worden gerealiseerd, meende het Stichtingsbestuur er goed aan te doen om hiervoor in de gemeente De Bilt aandacht te vragen door middel van versturen van een e-mail aan de leden van de gemeenteraad. Bestuurslid Ingrid Hovelynck: ‘Graag zouden wij zien dat de zorg voor dit unieke en zeer veel gebruikte park in De Bilt planmatig en budgettair een vaste plaats inneemt in de jaarplannen van De Gemeente De Bilt. Er ligt een gedetailleerd plan (oktober 2013, Copijn) met een geaccordeerde visie en begroting. Waarom zouden we niet, op basis van dit plan, jaarlijks invulling hieraan geven. Dan kunnen we over 9 jaar met trots het honderdjarige bestaan van het park vieren’.

Reactie
De Stichting kreeg in oktober een reactie van de fractievoorzitter van de PvdA, dat zijn partij een motie wilde indienen waarin zij de oproep van de Vrienden ondersteunden en hiervoor ook steun wilden vragen bij anderen in de gemeenteraad. Ter onderbouwing hiervan gaf de Stichting aan wat de kosten voor structureel jaarlijks onderhoud van het park zijn en wat de kosten voor de uitvoering van het totale Verbeterplan Copijn 2013 zijn. De opgestelde motie werd voor de raadsvergadering van 4 november ingediend om besproken te worden tijdens de het begrotingsdebat van het komende jaar. In de dagen voorafgaand aan de raadsvergadering bleken al vele partijen de motie mede te ondertekenen; PvdA, SP, Fractie Brouwer, ChristenUnie, VVD en GroenLinks. De reactie van wethouder Anne Brommersma in de gemeenteraadsvergadering is zo overduidelijk, dat de motie zelfs kan worden ingetrokkenen niet in stemming hoeft te worden gebracht; zij noemt in het kader van klimaatadaptatie het Van Boetzelaerpark ook heel belangrijk: ‘Er ligt een prachtig park waar we trots op mogen zijn. Het park wordt mede door de vrienden van het Van Boetzelaerpark onderhouden. Zij zouden graag willen dat het er bij het 100-jarig bestaan over 9 jaar iets beter uitziet dan op dit moment. We hadden al afgesproken dat we een plan gaan maken om in die 9 jaar toe te werken naar iets wat wij de moeite waard vinden. In de motie staat ook dat we dit plan voor alle parken moeten maken, maar we hebben echt beperkte middelen’. Begin volgend jaar komt de wethouder met een ambtelijk voorstel.

Verkiezingen
De wethouder zegde toe om na te gaan hoe het Van Boetzelaerpark beter onderhouden en mogelijk gerenoveerd kan worden (tot en met het 100-jarig bestaan van het park). Hierbij worden de overwegingen uit de voorgenomen motie betrokken. Bij de uitwerking van het voorstel is toegezegd dat de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark betrokken gaat worden. Het uit te werken ambtelijke voorstel met betrekking tot het Van Boetzelaerpark, wordt in de eerste helft van 2022 aan de raad gepresenteerd. Bestuurslid Fred Stekelenburg: ‘Uiteraard zijn wij blij met de voorlopige toezegging vanuit de gemeenteraad. Wij hebben een prima relatie met de gemeente. Er is regelmatig overleg en ondersteuning bij onze werkochtenden en bij de realisatie van de grotere projecten. Maar elke keer weer merken we dat in planmatige en budgettaire zin er niet echt ruimte is gereserveerd voor de instandhouding van het park of voor het toewerken naar de realisatie van het Copijnplan van 2013. Ook hebben we alweer gehoord dat er nu al mensen zijn die vinden dat er toch al het een en ander is gebeurd in het park, de afgelopen jaren. Omdat we binnenkort weer gemeentelijke verkiezingen hebben die mogelijk ook politieke-, wethouders- verschuivingen te zien kunnen geven, willen we graag juist nu al het onderwerp onder de aandacht brengen en houden. De gemeente De Bilt noemt zich een ‘groene gemeente’, alle reden om het onderhoud en de zorg voor het Van Boetzelaerpark op te nemen als vaste post in de planning en op de begroting’.

Functies
Bestuurslid Ton Elders: ‘De renovatie van het Boetzelaerpark in De Bilt wordt gezien als het terugbrengen van de ‘geest’ van het oorspronkelijke plan van L.W. Copijn uit 1931, in het huidige park met behoud van de aanwezige kwaliteiten. In de loop van de tijd is de beplanting enorm uitgegroeid en zijn er op verschillende plekken bomen en heesters bij geplant. Ook is er in het park behoefte ontstaan aan nieuwe functies, zoals een honden-uitlaatzone, een plek voor jongeren en betere aansluiting van de entrees naar de omgeving. Deze elementen dienen op een natuurlijke manier geïntegreerd te worden in het park. Een park als deze is geen statische plek maar verandert continu. Wij wekken de geest van het oorspronkelijke plan weer tot leven en geven in het renovatieplan houvast om de veranderingen, ook in de toekomst, een plek te geven’.

Meer berichten