Logo vierklank.nl
<p>Een motie van Connie Brouwer wordt aangenomen.</p>

Een motie van Connie Brouwer wordt aangenomen.

(Foto: )

Uit de gemeenteraad van 28 oktober

Omdat Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) voor de behandeling van het agendapunt bestemmingsplan ‘Buitengebied De Bilt Noord-Oost, 1e herziening’ meer tijd nodig heeft vraagt hij met een ordevoorstel dit agendapunt in de vergadering van november te behandelen. Michiel van Weele (D66) wil het punt nu wel behandelen maar de besluitvorming in de volgende raad doen. Werner de Groot (CDA) stelt voor nu alleen de eerste termijn te behandelen. Bij stemming blijkt dat een meerderheid het meest vergaande voorstel steunt en dat het agendapunt in de raadsvergadering van 25 november wordt behandeld.

door Guus Geebel

Rekenkamercommissie
Mevrouw Lies van Aelst wordt na een schriftelijke stemming, 23 voor en 2 tegen, en na het afleggen van de ambtsbelofte benoemd als extern lid van de Rekenkamercommissie voor de periode van drie jaar. Het lidmaatschap van een rekenkamercommissie is niet verenigbaar met een aantal functies. De griffie heeft haar nevenfuncties gecontroleerd en geen belemmeringen gevonden. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) zegt in een stemverklaring tegen te zullen stemmen. Hij vindt de benoeming van mevrouw van Aelst niet wenselijk omdat zij ook politiek actief is…..

Aanvraag Verwelius
Raadslid Menno Boer (SP) heeft verzocht om mondelinge beantwoording van schriftelijk ingediende vragen. ‘Op 21 juli is er een reguliere aanvraag ingediend door grondeigenaar Verwelius. Dit betrof voorbereidende werkzaamheden op het Hessingterrein, het verleggen van de Grift, terwijl dat in december pas in de raad komt. Er liggen nu verklaringen van de gemeentelijke projectleider en van Verwelius dat er geen schop de grond in gaat voordat de raad heeft besloten.’ Wethouder Madeleine Bakker antwoordt dat het bestemmingsplan Utrechtseweg 341 naar het zich laat aanzien voor vaststelling in december in de raad komt. ‘Pas na vaststelling van dit bestemmingsplan is het mogelijk om het nieuwe plan voor ongeveer 130 woningen op basis van de in 2018 door de raad vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden te bouwen. Er gaat dus ook geen schop de grond in voor een nieuw plan, voordat de raad daarover een besluit heeft genomen.’

‘Het staat initiatiefnemers vrij om een aanvraag in te dienen. De aanvraag die bij de gemeente is binnengekomen was een afgeleide van de aanvraag van de initiatiefnemer aan het Waterschap. Uit eerdere ervaringen weet deze ontwikkelaar dat er tussen het moment van aanvraag van een zogenaamde watervergunning en het daadwerkelijk verlenen soms een lange periode kan zitten. Om vertraging te voorkomen heeft deze initiatiefnemer daarom de watervergunning alvast aangevraagd wetende dat de besluitvorming over een nieuw bestemmingsplan nog bij de gemeente moet plaatsvinden. Omdat de aanvraag watervergunning ook ruimtelijke consequenties heeft, komt de aanvraag ook binnen bij de gemeente. De afdeling vergunningverlening heeft de aanvrager op 13 september bericht dat de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan en heeft geadviseerd de aanvraag in te trekken en te wachten op de vaststelling van het bestemmingsplan. De aanvrager volgt dit advies op.’

Rekenkameronderzoek
De gemeenteraad stemt in met de aanbevelingen van het ‘Rekenkameronderzoek naar sturing op jeugdhulp’ Connie Brouwer (Fractie Brouwer) dient een motie in met als onderwerp: ‘Betrek ervaringsdeskundigen bij aanpassingen beleid jeugdhulp’. In de motie vraagt de raad het cliëntenperspectief te betrekken bij het jeugdhulpbeleid in gemeente De Bilt door het inzetten van ervaringsdeskundigen, te beginnen bij het gesprek over de indicatoren. De motie is aangenomen. Wethouder Madeleine Bakker gaat in op vragen en opmerkingen. De vraag hoe het college gaat zorgen voor informatie wil zij vertalen in: ‘Hoe zorgt het college voor informatie, want dat doen we natuurlijk al jarenlang en dat is ook onze actieve informatieplicht naar de raad. We hebben raadsmededelingen over het sociaal domein, regionale informatieavonden en lokale gesprekken met de informele werkgroep Sociaal Domein. Het is in coronatijd lastiger geweest om elkaar te treffen maar het is niet zo dat er een radiostilte is geweest. De rekenkamercommissie zegt dat we de raad meer aan de voorkant moeten betrekken en we hebben gezegd dat we die aanbeveling gaan opvolgen en het komt op de agenda van het komende overleg.’ Connie Brouwer beantwoordt de vraag van de wethouder wie de ervaringsdeskundigen zijn. ‘Dat zijn kinderen die voor zichzelf kunnen spreken en ouders die betrokken zijn bij jeugdzorg.’ De wethouder kan met deze uitleg een positief advies aan de raad geven.

Verbeteren Bisschopsweg
Raadslid Menno Boer had eerder een motie ingediend die betrekking heeft op de Bisschopsweg op de grens van de gemeenten De Bilt en Zeist. De motie was doorgeschoven naar deze raadsvergadering. Wethouder Anne Brommersma zegt dat deze motie vraagt om contact op te nemen met het college van Zeist over de veiligheid en met de provincie om te kijken of ze de kosten voor een deel of de gehele kosten voor hun rekening willen nemen. Omdat deze motie er een maand geleden al was is de wethouder alvast aan de slag gegaan. Zij heeft een gesprek gehad met collega’s uit Zeist en de gedeputeerde. ‘De provincie wil echt een andere route en is niet bereid om financieel bij te dragen aan deze route. Ik heb met mijn collega uit Zeist afgesproken dat onze wegbeheerders gezamenlijk gaan kijken naar de huidige route en wat daar moet gebeuren.’ Over de kosten kan zij nog niets zeggen. Omdat de wethouder al initiatief heeft genomen wordt deze motie ingetrokken. In een nieuwe motie vraagt raadslid Boer het college met het college van Zeist contact op te nemen om in gezamenlijkheid de Bisschopsweg te verbeteren en fietsvriendelijker te maken. Daarnaast er bij de provincie op aan te dringen om alleen deze route te benadrukken en dat andere fietspaden over Bilts grondgebied richting Zeist niet acceptabel zijn. De motie krijgt unanieme steun van de raad.

Begrotingswijziging
De raad stelt de uit de Najaarsnota 2021 voortvloeiende begrotingswijziging bij acclamatie vast. Een motie ingediend door Forza De Bilt die het college vraagt snel professioneel onderzoek te laten doen naar kostenoverschrijdingen zorg wordt verworpen.

Planschade
De motie ‘Aanhouden behandeling planschade claims Bilthoven Noord’, ingediend door Menno Boer wordt na een toelichting van wethouder Madeleine Bakker ingetrokken.

Meer berichten